Change sorting method:

Worldwide: highest ski resorts

List of the highest ski resorts worldwide (mountain station): all 6038 ski resorts sorted according to elevation worldwide


Highest ski resort worldwide (3,980 m)

The ski resort Gulmarg (Kongdoori-Apharwat) is the highest ski resort worldwide. With 3,980 m, it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift worldwide.


Worldwide: highest ski resorts

2851-3050 out of 6038 ski resorts

Evaluation
184 m (650 m - 834 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
78 m (755 m - 833 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
142 m (690 m - 832 m)
2 km 1.5 km 0.3 km 0.2 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
283 m (548 m - 831 m)
11 km 2 km 4 km 5 km
 • 1 ski lift
 • Cat-skiing
C$ 46,- / approx. € 31,-

Evaluation
156 m (675 m - 831 m)
2.8 km 1.8 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 600,- / approx. € 24,-

Test result
392 m (438 m - 830 m)
32 km 26 km 3 km 3 km
 • 24 ski lifts
Skr 549,- / approx. € 47,-

Evaluation
305 m (525 m - 830 m)
5 km 3 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
320 m (510 m - 830 m)
5.6 km 1.5 km 3.6 km 0.5 km
 • 7 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
100 m (730 m - 830 m)
0.7 km 0.6 km 0.1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 25,-

200 m (630 m - 830 m)
1 km 0.3 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
85 m (745 m - 830 m)
0.6 km 0.2 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
54 m (775 m - 829 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 110,- / approx. € 26,-

Evaluation
443 m (385 m - 828 m)
30 km 8 km 16 km 6 km
 • 8 ski lifts
US$ 119,- / approx. € 111,-

Evaluation
73 m (755 m - 828 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
225 m (600 m - 825 m)
2.8 km 0.4 km 1.7 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 24,-

Evaluation
145 m (680 m - 825 m)
2.8 km 2.8 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
117 m (708 m - 825 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
60 m (765 m - 825 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
62 m (762 m - 824 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6.50

Evaluation
465 m (357 m - 822 m)
13 km 7 km 4 km 2 km
 • 5 ski lifts
NOK 475,- / approx. € 41,-

Evaluation
148 m (674 m - 822 m)
4.3 km 2 km 1.7 km 0.6 km
 • 8 ski lifts
HUF 13500,- / approx. € 35,-

Evaluation
82 m (740 m - 822 m)
1 km 0 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Test result
190 m (630 m - 820 m)
27.5 km 14 km 12 km 1.5 km
 • 24 ski lifts
€ 48,-

Evaluation
470 m (350 m - 820 m)
17 km 3.4 km 6.8 km 6.8 km
 • 4 ski lifts
US$ 68,- / approx. € 63,-

Evaluation
300 m (520 m - 820 m)
15 km 3 km 8 km 4 km
 • 7 ski lifts
US$ 89,- / approx. € 83,-

Test result
90 m (730 m - 820 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
420 m (400 m - 820 m)
7 km 5 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 435,- / approx. € 37,-

Test result
40 m (780 m - 820 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
80 m (740 m - 820 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 28,-

50 m (770 m - 820 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (770 m - 820 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
9 m (811 m - 820 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
232 m (585 m - 817 m)
4 km 3.5 km 0.5 km 0 km
 • 4 ski lifts
NOK 450,- / approx. € 38,-

Evaluation
41 m (775 m - 816 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
570 m (245 m - 815 m)
15.7 km 7.6 km 6.5 km 1.6 km
 • 6 ski lifts
NOK 475,- / approx. € 41,-

Test result
150 m (665 m - 815 m)
0.8 km 0.1 km 0.7 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
22 m (793 m - 815 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
260 m (553 m - 813 m)
1.4 km 0 km 1.4 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
90 m (723 m - 813 m)
1.2 km 0.7 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 450,- / approx. € 18,-

Evaluation
270 m (542 m - 812 m)
8.2 km 5.3 km 2.3 km 0.6 km
 • 9 ski lifts
CZK 990,- / approx. € 40,-

Evaluation
222 m (590 m - 812 m)
2.3 km 1.5 km 0 km 0.8 km
 • 2 ski lifts
PLN 96,- / approx. € 22,-

Evaluation
350 m (460 m - 810 m)
35.6 km 7.6 km 13.4 km 14.6 km
 • 6 ski lifts
C$ 62,- / approx. € 42,-

Evaluation
255 m (555 m - 810 m)
15 km 5 km 4 km 6 km
 • 3 ski lifts
US$ 60,- / approx. € 56,-

Evaluation
460 m (350 m - 810 m)
7 km 2 km 2 km 3 km
 • 3 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 29,-

Evaluation
215 m (595 m - 810 m)
1.7 km 1.1 km 0.6 km 0 km
 • 4 ski lifts
PLN 140,- / approx. € 33,-

Evaluation
120 m (690 m - 810 m)
2 km 1.3 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 760,- / approx. € 30,-

Test result
200 m (610 m - 810 m)
4 km 4 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
130 m (680 m - 810 m)
2.1 km 0.6 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
95 m (715 m - 810 m)
2.2 km 1.2 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
285 m (525 m - 810 m)
1.7 km 0.6 km 0.4 km 0.7 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
136 m (674 m - 810 m)
1.3 km 0.1 km 1.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
140 m (670 m - 810 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 540,- / approx. € 22,-

Evaluation
60 m (750 m - 810 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
160 m (650 m - 810 m)
0.7 km 0 km 0.3 km 0.4 km
 • 1 ski lift

Evaluation
100 m (710 m - 810 m)
0.5 km 0.3 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 10,-

150 m (660 m - 810 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
45 m (765 m - 810 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-

Evaluation
226 m (583 m - 809 m)
3 km 1 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
366 m (442 m - 808 m)
2.5 km 1 km 0.8 km 0.7 km
 • 1 ski lift
US$ 39,- / approx. € 36,-

Evaluation
96 m (712 m - 808 m)
5 km 3 km 2 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
218 m (590 m - 808 m)
0.6 km 0 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 17,-

Evaluation
140 m (667 m - 807 m)
5 km 4 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 385,- / approx. € 33,-

Evaluation
249 m (558 m - 807 m)
3.6 km 0.3 km 3.3 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
55 m (752 m - 807 m)
0.3 km 0 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 48,-

Test result
770 m (36 m - 806 m)
39 km 12 km 16 km 11 km
 • 9 ski lifts
C$ 149,- / approx. € 101,-

335 m (470 m - 805 m)
4.8 km 1 km 2.6 km 1.2 km
 • 4 ski lifts
PLN 150,- / approx. € 35,-

Evaluation
85 m (720 m - 805 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
65 m (740 m - 805 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (765 m - 805 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 15,-

Evaluation
206 m (598 m - 804 m)
9 km 5 km 3 km 1 km
 • 3 ski lifts
Skr 435,- / approx. € 37,-

Test result
35 m (769 m - 804 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 17,-

Evaluation
354 m (450 m - 804 m)
4.2 km 1.8 km 2.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 500,- / approx. € 43,-

Evaluation
187 m (617 m - 804 m)
2.7 km 1.4 km 1 km 0.3 km
 • 2 ski lifts
PLN 79,- / approx. € 18,-

Evaluation
34 m (770 m - 804 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 5.50

Evaluation
88 m (715 m - 803 m)
4.2 km 3 km 1.2 km 0 km
 • 11 ski lifts
CZK 580,- / approx. € 23,-

Evaluation
173 m (630 m - 803 m)
3.9 km 2.8 km 1.1 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
404 m (398 m - 802 m)
4.1 km 0.9 km 2.6 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 23,-

Evaluation
185 m (617 m - 802 m)
3.3 km 1.2 km 1.6 km 0.5 km
 • 7 ski lifts
CZK 650,- / approx. € 26,-

Evaluation
92 m (710 m - 802 m)
4.5 km 4 km 0.5 km 0 km
 • 7 ski lifts
CZK 580,- / approx. € 23,-

Evaluation
74 m (728 m - 802 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
496 m (305 m - 801 m)
2.9 km 1.3 km 1.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
RUB 1200,- / approx. € 12,-

Evaluation
101 m (700 m - 801 m)
3.6 km 3.6 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 550,- / approx. € 22,-

Test result
625 m (175 m - 800 m)
73 km 15 km 34 km 24 km
 • 9 ski lifts
C$ 136,- / approx. € 92,-

Evaluation
470 m (330 m - 800 m)
7 km 4 km 3 km 0 km
 • 3 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 33,-

Test result
200 m (600 m - 800 m)
9.9 km 4.1 km 2.3 km 3.5 km
 • 8 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
200 m (600 m - 800 m)
5 km 2.5 km 2 km 0.5 km
 • 7 ski lifts
CZK 800,- / approx. € 32,-

Evaluation
270 m (530 m - 800 m)
7.7 km 4.7 km 3 km 0 km
 • 4 ski lifts
RUB 2100,- / approx. € 21,-

Evaluation
307 m (493 m - 800 m)
6.5 km 2.5 km 4 km 0 km
 • 4 ski lifts
NOK 525,- / approx. € 45,-

Evaluation
350 m (450 m - 800 m)
5 km 1.5 km 3 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
ISK 3000,- / approx. € 20,-

Evaluation
180 m (620 m - 800 m)
3.1 km 1.5 km 0.8 km 0.8 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
170 m (630 m - 800 m)
3.5 km 1.5 km 2 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 490,- / approx. € 20,-

Evaluation
180 m (620 m - 800 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
300 m (500 m - 800 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
100 m (700 m - 800 m)
0.5 km 0.1 km 0.3 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
80 m (720 m - 800 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
100 m (700 m - 800 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (750 m - 800 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 82,- / approx. € 19,-

100 m (700 m - 800 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
50 m (750 m - 800 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 100,- / approx. € 23,-

150 m (650 m - 800 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

100 m (700 m - 800 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (770 m - 800 m)
0.2 km 0 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 7.50 / approx. € 8,-

Evaluation
34 m (766 m - 800 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-

50 m (750 m - 800 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
40 m (760 m - 800 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
289 m (510 m - 799 m)
17.5 km 10 km 5 km 2.5 km
 • 3 ski lifts
 • Cat-skiing
Skr 395,- / approx. € 34,-

Evaluation
220 m (579 m - 799 m)
2.5 km 1.3 km 1.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
157 m (642 m - 799 m)
1.8 km 0.8 km 0.6 km 0.4 km
 • 1 ski lift

Evaluation
80 m (718 m - 798 m)
2.5 km 1.1 km 1.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 125,- / approx. € 29,-

Evaluation
30 m (767 m - 797 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 12,-

98 m (699 m - 797 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
74 m (723 m - 797 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
355 m (440 m - 795 m)
5.4 km 0.7 km 2.7 km 2 km
 • 2 ski lifts
Skr 375,- / approx. € 32,-

Evaluation
135 m (660 m - 795 m)
5 km 4.5 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
Skr 220,- / approx. € 19,-

Evaluation
115 m (680 m - 795 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
BAM 25,- / approx. € 13,-

Evaluation
374 m (420 m - 794 m)
20 km 8 km 12 km 0 km
 • 10 ski lifts
Skr 670,- / approx. € 57,-

Evaluation
30 m (764 m - 794 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8,-

293 m (500 m - 793 m)
2.2 km 1 km 1 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
NOK 430,- / approx. € 37,-

Evaluation
88 m (705 m - 793 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 550,- / approx. € 22,-

Evaluation
50 m (743 m - 793 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
191 m (600 m - 791 m)
15 km 4 km 8 km 3 km
 • 9 ski lifts
Skr 365,- / approx. € 31,-

Evaluation
131 m (660 m - 791 m)
1.1 km 0.2 km 0.9 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
85 m (706 m - 791 m)
1.9 km 1.3 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 630,- / approx. € 25,-

Evaluation
150 m (640 m - 790 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 210,- / approx. € 18,-

Evaluation
74 m (716 m - 790 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14.50

Evaluation
30 m (760 m - 790 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
140 m (650 m - 790 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (720 m - 790 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 24.50

Test result
350 m (439 m - 789 m)
20 km 10 km 9 km 1 km
 • 5 ski lifts
Skr 560,- / approx. € 48,-

Evaluation
214 m (575 m - 789 m)
3 km 1 km 1 km 1 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
199 m (590 m - 789 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
103 m (685 m - 788 m)
2.5 km 1.5 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 430,- / approx. € 17,-

Evaluation
39 m (749 m - 788 m)
0.6 km 0.3 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
89 m (697 m - 786 m)
1.9 km 1.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 90,- / approx. € 21,-

Evaluation
110 m (675 m - 785 m)
1 km 0.5 km 0.4 km 0.1 km
 • 3 ski lifts
€ 9,-

Evaluation
47 m (738 m - 785 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (745 m - 785 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
5 m (780 m - 785 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
44 m (740 m - 784 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
163 m (620 m - 783 m)
4 km 2.3 km 1.7 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
202 m (580 m - 782 m)
1 km 0.2 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 690,- / approx. € 28,-

Evaluation
56 m (726 m - 782 m)
0.5 km 0.1 km 0.3 km 0.1 km
 • 1 ski lift

Evaluation
137 m (644 m - 781 m)
2.2 km 1.4 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 30,-

Evaluation
69 m (712 m - 781 m)
0.6 km 0.4 km 0.1 km 0.1 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
118 m (663 m - 781 m)
1.1 km 0 km 1.1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
11 m (770 m - 781 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km

Evaluation
340 m (440 m - 780 m)
12 km 8 km 3 km 1 km
 • 2 ski lifts
€ 43.50

Evaluation
230 m (550 m - 780 m)
5.8 km 3.6 km 2.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 480,- / approx. € 41,-

Evaluation
168 m (612 m - 780 m)
2.3 km 1.6 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 120,- / approx. € 28,-

Evaluation
560 m (220 m - 780 m)
4 km 2 km 1.7 km 0.3 km
 • 4 ski lifts
NOK 465,- / approx. € 40,-

Evaluation
105 m (675 m - 780 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
125 m (655 m - 780 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
130 m (650 m - 780 m)
1.5 km 0 km 1.5 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
80 m (700 m - 780 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
90 m (690 m - 780 m)
0.6 km 0.1 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

185 m (595 m - 780 m)
2.2 km 0.4 km 1.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 420,- / approx. € 36,-

Evaluation
82 m (698 m - 780 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
2851-3050 out of 6038 ski resorts