Change sorting method:

Schwarzwaldhochstrasse: highest ski resorts

List of the highest ski resorts on the Schwarzwaldhochstrasse (mountain station): All 15 ski resorts sorted according to elevation. on the Schwarzwaldhochstrasse.


Highest ski resort on the Schwarzwaldhochstrasse (1,106 m)

The ski resort Ochsenstall is the highest ski resort on the Schwarzwaldhochstrasse. With 1,106 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift on the Schwarzwaldhochstrasse.


Schwarzwaldhochstrasse: highest ski resorts

1-15 out of 15 ski resorts

Evaluation
70 m (1036 m - 1106 m)
0.3 km 0 km 0 km 0.3 km
 • 1 ski lift
€ 23,-

Evaluation
170 m (930 m - 1100 m)
2 km 1.5 km 0 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
55 m (1018 m - 1073 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
125 m (930 m - 1055 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
90 m (938 m - 1028 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
99 m (915 m - 1014 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Test result
112 m (890 m - 1002 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 23,-

Test result
175 m (825 m - 1000 m)
1.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
100 m (880 m - 980 m)
1.5 km 0 km 0.9 km 0.6 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
70 m (900 m - 970 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
40 m (900 m - 940 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
131 m (660 m - 791 m)
1.1 km 0.2 km 0.9 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
80 m (700 m - 780 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15.50

Evaluation
210 m (560 m - 770 m)
0.8 km 0 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 25,-
1-15 out of 15 ski resorts