Change sorting method:

Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj): highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj) (mountain station): All 21 ski resorts sorted according to elevation. in the Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj).


Highest ski resort in the Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj) (1,244 m)

The ski resort Keilberg (Klínovec) is the highest ski resort in the Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj). With 1,244 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj).

Highest ski resort in the Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj) – ski resort Keilberg (Klínovec)

Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj): highest ski resorts

1-21 out of 21 ski resorts

Test result
481 m (763 m - 1244 m)
31.5 km 17.3 km 10.5 km 3.7 km
 • 16 ski lifts
CZK 850,- / approx. € 34,-

Test result
62 m (1028 m - 1090 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 310,- / approx. € 12,-

Evaluation
47 m (1031 m - 1078 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 390,- / approx. € 16,-

Evaluation
307 m (721 m - 1028 m)
12 km 10 km 1.1 km 0.9 km
 • 6 ski lifts
CZK 680,- / approx. € 27,-

Evaluation
93 m (874 m - 967 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 200,- / approx. € 8,-

Evaluation
130 m (800 m - 930 m)
3.6 km 1.4 km 1.7 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
CZK 360,- / approx. € 14,-

90 m (840 m - 930 m)
2 km 1.2 km 0.8 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 300,- / approx. € 12,-

60 m (850 m - 910 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 280,- / approx. € 11,-

Test result
190 m (700 m - 890 m)
2.9 km 1.3 km 0.9 km 0.7 km
 • 1 ski lift
CZK 300,- / approx. € 12,-

25 m (847 m - 872 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 150,- / approx. € 6,-

140 m (720 m - 860 m)
2.4 km 1.7 km 0.7 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 240,- / approx. € 10,-

Evaluation
90 m (723 m - 813 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 370,- / approx. € 15,-

Evaluation
195 m (610 m - 805 m)
5.1 km 2.3 km 2.3 km 0.5 km
 • 6 ski lifts
CZK 475,- / approx. € 19,-

Evaluation
180 m (620 m - 800 m)
3.1 km 1.5 km 0.8 km 0.8 km
 • 2 ski lifts
CZK 250,- / approx. € 10,-

Evaluation
110 m (648 m - 758 m)
1.6 km 1 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 370,- / approx. € 15,-

130 m (620 m - 750 m)
1.8 km 1 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 240,- / approx. € 10,-

Evaluation
150 m (590 m - 740 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
140 m (540 m - 680 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
40 m (550 m - 590 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
1-21 out of 21 ski resorts