Change sorting method:

Zlín Region (Zlínský kraj): highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Zlín Region (Zlínský kraj) (mountain station): All 32 ski resorts sorted according to elevation. in the Zlín Region (Zlínský kraj).


Highest ski resort in the Zlín Region (Zlínský kraj) (913 m)

The ski resort Kohútka is the highest ski resort in the Zlín Region (Zlínský kraj). With 913 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Zlín Region (Zlínský kraj).


Zlín Region (Zlínský kraj): highest ski resorts

1-32 out of 32 ski resorts

Evaluation
198 m (715 m - 913 m)
6.5 km 2.1 km 3.6 km 0.8 km
 • 7 ski lifts
CZK 650,- / approx. € 27,-

Evaluation
181 m (680 m - 861 m)
3.7 km 1.5 km 1.4 km 0.8 km
 • 4 ski lifts
CZK 450,- / approx. € 18,-

140 m (660 m - 800 m)
2.4 km 1.3 km 1.1 km 0 km
 • 7 ski lifts
CZK 520,- / approx. € 21,-

Evaluation
202 m (580 m - 782 m)
1 km 0.2 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 450,- / approx. € 18,-

Evaluation
195 m (582 m - 777 m)
1.4 km 0 km 1.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
170 m (582 m - 752 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 330,- / approx. € 13,-

110 m (640 m - 750 m)
1.7 km 0.8 km 0.9 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 330,- / approx. € 13,-

110 m (640 m - 750 m)
1.3 km 1.3 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 250,- / approx. € 10,-

Evaluation
130 m (608 m - 738 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
202 m (534 m - 736 m)
1.5 km 0.4 km 1.1 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 480,- / approx. € 20,-

Evaluation
124 m (605 m - 729 m)
1.9 km 0.9 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 390,- / approx. € 16,-

Evaluation
80 m (640 m - 720 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
214 m (492 m - 706 m)
3.5 km 0.4 km 2.5 km 0.6 km
 • 4 ski lifts
CZK 570,- / approx. € 23,-

150 m (550 m - 700 m)
1 km 0.4 km 0.3 km 0.3 km
 • 1 ski lift

70 m (630 m - 700 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
167 m (530 m - 697 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 380,- / approx. € 15,-

Evaluation
30 m (650 m - 680 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 16,-

Evaluation
70 m (600 m - 670 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 270,- / approx. € 11,-

Evaluation
170 m (480 m - 650 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 2 ski lifts

80 m (570 m - 650 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
170 m (460 m - 630 m)
5.9 km 1.8 km 2.7 km 1.4 km
 • 2 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

Evaluation
112 m (496 m - 608 m)
1.1 km 0.6 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 330,- / approx. € 13,-

Evaluation
95 m (485 m - 580 m)
1.3 km 0.6 km 0.7 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 500,- / approx. € 20,-

Evaluation
115 m (445 m - 560 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 150,- / approx. € 6,-

Evaluation
90 m (447 m - 537 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 230,- / approx. € 9,-

90 m (420 m - 510 m)
1.8 km 0.4 km 1.4 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
80 m (422 m - 502 m)
1.1 km 0.2 km 0.9 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 370,- / approx. € 15,-

Evaluation
60 m (394 m - 454 m)
0.9 km 0.5 km 0.4 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

Evaluation
90 m (350 m - 440 m)
1.7 km 0.3 km 1.4 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 410,- / approx. € 17,-

90 m (293 m - 383 m)
0.5 km 0.1 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

70 m (270 m - 340 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
1-32 out of 32 ski resorts