Change sorting method:

Worldwide: highest ski resorts

List of the highest ski resorts worldwide (mountain station): All 6048 ski resorts sorted according to elevation. worldwide.


Highest ski resort worldwide (3,980 m)

The ski resort Gulmarg (Kongdoori-Apharwat) is the highest ski resort worldwide. With 3,980 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift worldwide.


Worldwide: highest ski resorts

2451-2650 out of 6048 ski resorts

Evaluation
210 m (740 m - 950 m)
3.6 km 2.4 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift

350 m (600 m - 950 m)
3 km 0.9 km 1.5 km 0.6 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
100 m (850 m - 950 m)
0.3 km 0 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8,-

100 m (850 m - 950 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
288 m (660 m - 948 m)
6.1 km 0.4 km 5.7 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
150 m (798 m - 948 m)
2.4 km 0.2 km 1.2 km 1 km
 • 4 ski lifts
US$ 35,- / approx. € 32,-

Test result
354 m (592 m - 946 m)
18 km 5 km 8 km 5 km
 • 10 ski lifts
Skr 595,- / approx. € 52,-

Evaluation
440 m (506 m - 946 m)
14 km 8 km 4 km 2 km
 • 12 ski lifts
Skr 595,- / approx. € 52,-

Evaluation
108 m (838 m - 946 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 12,- / approx. € 12,-

456 m (490 m - 946 m)
1.8 km 0.5 km 1.3 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 480,- / approx. € 20,-

179 m (767 m - 946 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 25,-

Evaluation
457 m (488 m - 945 m)
56 km 25 km 16 km 15 km
 • 8 ski lifts
US$ 129,- / approx. € 118,-

Evaluation
487 m (458 m - 945 m)
46 km 20 km 16 km 10 km
 • 8 ski lifts
US$ 175,- / approx. € 161,-

Evaluation
245 m (700 m - 945 m)
7 km 4 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts
NOK 470,- / approx. € 40,-

Evaluation
150 m (795 m - 945 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 24,-

Evaluation
116 m (829 m - 945 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Test result
59 m (886 m - 945 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8.50

Evaluation
80 m (865 m - 945 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
UAH 300,- / approx. € 8,-

Evaluation
65 m (880 m - 945 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
453 m (490 m - 943 m)
7 km 3.5 km 3.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
95 m (848 m - 943 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
187 m (755 m - 942 m)
2.4 km 1 km 0.7 km 0.7 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
29 m (913 m - 942 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
130 m (811 m - 941 m)
3 km 0 km 2.1 km 0.9 km
 • 1 ski lift

Evaluation
51 m (890 m - 941 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
580 m (360 m - 940 m)
13 km 4 km 5 km 4 km
 • 7 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 29,-

Evaluation
150 m (790 m - 940 m)
7.6 km 3.5 km 3.6 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
€ 34,-

Evaluation
130 m (810 m - 940 m)
5 km 4 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 28,- / approx. € 29,-

Evaluation
220 m (720 m - 940 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 18,- / approx. € 19,-

Evaluation
190 m (750 m - 940 m)
2.2 km 1 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
15 m (925 m - 940 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 5,- / approx. € 5,-

Evaluation
90 m (850 m - 940 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
65 m (875 m - 940 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (900 m - 940 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
40 m (900 m - 940 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
20 m (919 m - 939 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
475 m (462 m - 937 m)
2.3 km 0.3 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 520,- / approx. € 21,-

Evaluation
215 m (720 m - 935 m)
3.9 km 1.1 km 1.7 km 1.1 km
 • 7 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
165 m (770 m - 935 m)
3.5 km 1.5 km 1 km 1 km
 • 9 ski lifts
HUF 6500,- / approx. € 17,-

Evaluation
125 m (810 m - 935 m)
1.3 km 0.8 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
85 m (850 m - 935 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 20,- / approx. € 21,-

Evaluation
35 m (900 m - 935 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 12,- / approx. € 12,-

Evaluation
303 m (630 m - 933 m)
5 km 1 km 2.5 km 1.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 21,-

Evaluation
313 m (620 m - 933 m)
3.6 km 2.3 km 1.3 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 16,-

Evaluation
198 m (735 m - 933 m)
4.1 km 1.9 km 2.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 320,- / approx. € 27,-

Evaluation
119 m (814 m - 933 m)
1.7 km 1.5 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 17,-

Evaluation
716 m (215 m - 931 m)
22 km 8 km 10 km 4 km
 • 20 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 28,-

Test result
153 m (778 m - 931 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 27,-

Evaluation
74 m (857 m - 931 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
668 m (262 m - 930 m)
49 km 14 km 22 km 13 km
 • 11 ski lifts
US$ 129,- / approx. € 118,-

Evaluation
180 m (750 m - 930 m)
2.9 km 1.5 km 1.2 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
US$ 64,- / approx. € 59,-

Evaluation
130 m (800 m - 930 m)
4.3 km 1.1 km 2.6 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
CZK 490,- / approx. € 20,-

Evaluation
330 m (600 m - 930 m)
4.4 km 0.2 km 4.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
98 m (832 m - 930 m)
1.1 km 0.6 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
145 m (785 m - 930 m)
2.7 km 0.8 km 1.9 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
90 m (840 m - 930 m)
2 km 1.2 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 380,- / approx. € 16,-

Evaluation
140 m (790 m - 930 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 455,- / approx. € 39,-

Evaluation
75 m (855 m - 930 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (880 m - 930 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
80 m (850 m - 930 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

150 m (780 m - 930 m)
0.8 km 0.6 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
399 m (530 m - 929 m)
10.6 km 3.8 km 6.2 km 0.6 km
 • 10 ski lifts
CZK 990,- / approx. € 41,-

Evaluation
124 m (805 m - 929 m)
2.8 km 2.8 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
56 m (870 m - 926 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

85 m (840 m - 925 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
364 m (560 m - 924 m)
17 km 10 km 6 km 1 km
 • 9 ski lifts
NOK 500,- / approx. € 43,-

Evaluation
460 m (464 m - 924 m)
7.7 km 4.8 km 2.9 km 0 km
 • 4 ski lifts
Skr 400,- / approx. € 35,-

Evaluation
160 m (763 m - 923 m)
2 km 1.5 km 0.4 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
23 m (900 m - 923 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
525 m (396 m - 921 m)
20 km 11 km 7 km 2 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
131 m (790 m - 921 m)
3.9 km 2.3 km 1.6 km 0 km
 • 4 ski lifts
PLN 165,- / approx. € 38,-

Evaluation
206 m (715 m - 921 m)
2.2 km 0.6 km 1.1 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
€ 25,-

Test result
500 m (420 m - 920 m)
15 km 6 km 7 km 2 km
 • 5 ski lifts
 • Heli-skiing
Skr 450,- / approx. € 39,-

Evaluation
660 m (260 m - 920 m)
30 km 12 km 12 km 6 km
 • 12 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 34,-

Evaluation
220 m (700 m - 920 m)
9 km 4 km 3 km 2 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
160 m (760 m - 920 m)
6.5 km 4 km 1.8 km 0.7 km
 • 5 ski lifts
Skr 365,- / approx. € 32,-

Evaluation
330 m (590 m - 920 m)
1.7 km 0.3 km 1.4 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
145 m (775 m - 920 m)
2.3 km 0.8 km 1 km 0.5 km
 • 2 ski lifts
C$ 53,- / approx. € 35,-

Evaluation
50 m (870 m - 920 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

251 m (669 m - 920 m)
2.2 km 0.4 km 1.4 km 0.4 km
 • 5 ski lifts

250 m (670 m - 920 m)
2.1 km 0.8 km 1.3 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 540,- / approx. € 22,-

Evaluation
461 m (457 m - 918 m)
15 km 10 km 5 km 0 km
 • 8 ski lifts
NOK 420,- / approx. € 36,-

Evaluation
473 m (445 m - 918 m)
3.7 km 0.9 km 2.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
ISK 4300,- / approx. € 28,-

Evaluation
39 m (879 m - 918 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
UAH 500,- / approx. € 13,-

Evaluation
230 m (687 m - 917 m)
6.8 km 4.2 km 2.6 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
115 m (802 m - 917 m)
1.1 km 0.8 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
154 m (763 m - 917 m)
0.8 km 0 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
139 m (777 m - 916 m)
1.8 km 0.4 km 1.4 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
123 m (793 m - 916 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
225 m (690 m - 915 m)
17 km 6 km 7 km 4 km
 • 10 ski lifts
US$ 104,- / approx. € 95,-

Evaluation
400 m (515 m - 915 m)
24.7 km 5.9 km 4.6 km 14.2 km
 • 2 ski lifts
C$ 81.99 / approx. € 55,-

Evaluation
52 m (863 m - 915 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
286 m (628 m - 914 m)
5.4 km 2.8 km 1.7 km 0.9 km
 • 16 ski lifts
CZK 810,- / approx. € 33,-

Evaluation
198 m (715 m - 913 m)
6.5 km 2.1 km 3.6 km 0.8 km
 • 7 ski lifts
CZK 840,- / approx. € 34,-

Evaluation
185 m (728 m - 913 m)
3.1 km 1.2 km 1.2 km 0.7 km
 • 3 ski lifts
PLN 130,- / approx. € 30,-

Evaluation
442 m (470 m - 912 m)
4.4 km 0.7 km 2.6 km 1.1 km
 • 5 ski lifts
€ 22,-

Test result
230 m (680 m - 910 m)
18.3 km 14.4 km 3.9 km 0 km
 • 19 ski lifts
PLN 165,- / approx. € 38,-

Evaluation
210 m (700 m - 910 m)
10 km 5 km 3 km 2 km
 • 3 ski lifts
¥ 2500,- / approx. € 15,-

Evaluation
370 m (540 m - 910 m)
6.8 km 2 km 4 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
120 m (790 m - 910 m)
1.6 km 0.9 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (840 m - 910 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 22,- / approx. € 23,-

Evaluation
122 m (788 m - 910 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (870 m - 910 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-

Evaluation
72 m (838 m - 910 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

70 m (840 m - 910 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
389 m (520 m - 909 m)
21 km 10 km 10 km 1 km
 • 6 ski lifts
 • Heli-skiing
Skr 450,- / approx. € 39,-

Evaluation
29 m (880 m - 909 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
128 m (780 m - 908 m)
4.4 km 1.8 km 1.8 km 0.8 km
 • 1 ski lift
C$ 42,- / approx. € 28,-

Evaluation
88 m (820 m - 908 m)
0.6 km 0.4 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
147 m (760 m - 907 m)
1.8 km 1 km 0.6 km 0.2 km
 • 4 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
104 m (803 m - 907 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
34 m (872 m - 906 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 4.50

Evaluation
165 m (740 m - 905 m)
3.6 km 1.5 km 1.2 km 0.9 km
 • 2 ski lifts
€ 20.50

Evaluation
295 m (610 m - 905 m)
3.7 km 0.6 km 3.1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 27,-

Evaluation
145 m (760 m - 905 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 28,- / approx. € 29,-

Evaluation
20 m (885 m - 905 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 9,-

Evaluation
15 m (890 m - 905 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
177 m (726 m - 903 m)
3 km 1.8 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
292 m (610 m - 902 m)
2.9 km 1.6 km 1.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 160,- / approx. € 37,-

Evaluation
431 m (471 m - 902 m)
3.1 km 0.9 km 1.6 km 0.6 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
54 m (848 m - 902 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
92 m (810 m - 902 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
570 m (330 m - 900 m)
31 km 15 km 12 km 4 km
 • 7 ski lifts

Test result
190 m (710 m - 900 m)
13.5 km 10.9 km 2.1 km 0.5 km
 • 8 ski lifts
CZK 1190,- / approx. € 49,-

Evaluation
250 m (650 m - 900 m)
40 km 24 km 10 km 6 km
 • 21 ski lifts
£ 34,- / approx. € 39,-

Evaluation
300 m (600 m - 900 m)
5 km 1.5 km 2 km 1.5 km
 • 2 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 29,-

Evaluation
300 m (600 m - 900 m)
6 km 2 km 3 km 1 km
 • 4 ski lifts
¥ 4600,- / approx. € 28,-

Evaluation
250 m (650 m - 900 m)
2.2 km 1.6 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
130 m (770 m - 900 m)
2.2 km 1.4 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 165,- / approx. € 38,-

Evaluation
500 m (400 m - 900 m)
2 km 0 km 0 km 2 km
 • 1 ski lift

Evaluation
175 m (725 m - 900 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
240 m (660 m - 900 m)
1.2 km 0.2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
RUB 1500,- / approx. € 15,-

Evaluation
115 m (785 m - 900 m)
2 km 0.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 20.50

Evaluation
120 m (780 m - 900 m)
2.4 km 2.4 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 670,- / approx. € 28,-

Evaluation
77 m (823 m - 900 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
55 m (845 m - 900 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
30 m (870 m - 900 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
100 m (800 m - 900 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

400 m (500 m - 900 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

50 m (850 m - 900 m)
1.1 km 0 km 0.7 km 0.4 km
 • 2 ski lifts

200 m (700 m - 900 m)
2 km 1.1 km 0.9 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
100 m (800 m - 900 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (870 m - 900 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

130 m (770 m - 900 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
146 m (753 m - 899 m)
13 km 5 km 7 km 1 km
 • 6 ski lifts
C$ 52,- / approx. € 35,-

Evaluation
93 m (804 m - 897 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
54 m (843 m - 897 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 550,- / approx. € 23,-

Evaluation
323 m (573 m - 896 m)
12.3 km 3 km 4.3 km 5 km
 • 8 ski lifts
KRW 83000,- / approx. € 59,-

Evaluation
107 m (789 m - 896 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 2500,- / approx. € 15,-

Evaluation
110 m (786 m - 896 m)
3.5 km 1.6 km 1.9 km 0 km
 • 6 ski lifts
CZK 780,- / approx. € 32,-

Evaluation
181 m (715 m - 896 m)
2.2 km 1.1 km 0.9 km 0.2 km
 • 1 ski lift
€ 30,-

Evaluation
49 m (847 m - 896 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
105 m (791 m - 896 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
126 m (770 m - 896 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
34 m (862 m - 896 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12.50

Evaluation
382 m (513 m - 895 m)
11 km 6 km 5 km 0 km
 • 5 ski lifts
Skr 370,- / approx. € 32,-

Evaluation
202 m (692 m - 894 m)
3.3 km 1.9 km 0.8 km 0.6 km
 • 2 ski lifts
PLN 120,- / approx. € 27,-

Evaluation
45 m (849 m - 894 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
2451-2650 out of 6048 ski resorts