Change sorting method:

Chūgoku: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Chūgoku Region (mountain station): All 28 ski resorts sorted according to elevation. in the Chūgoku Region.


Highest ski resort in the Chūgoku Region (1,281 m)

The ski resort Osorakan is the highest ski resort in the Chūgoku Region. With 1,281 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Chūgoku Region.


Chūgoku: highest ski resorts

1-28 out of 28 ski resorts

396 m (885 m - 1281 m)
 • 8 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 35,-

Evaluation
721 m (491 m - 1212 m)
15.4 km 4 km 7 km 4.4 km
 • 7 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 27,-

398 m (774 m - 1172 m)
3.5 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
415 m (735 m - 1150 m)
12 km 5 km 5 km 2 km
 • 6 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 33,-

426 m (700 m - 1126 m)
10 km 4 km 5.5 km 0.5 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
536 m (552 m - 1088 m)
7.8 km 2.7 km 3.9 km 1.2 km
 • 5 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 31,-

Evaluation
250 m (830 m - 1080 m)
3.5 km 1.2 km 1.1 km 1.2 km
 • 3 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 29,-

Evaluation
474 m (592 m - 1066 m)
5.8 km 1.7 km 3.4 km 0.7 km
 • 5 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 38,-

350 m (700 m - 1050 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 24,-

320 m (700 m - 1020 m)
5 km 1.5 km 2.5 km 1 km
 • 4 ski lifts

200 m (800 m - 1000 m)
5.6 km
 • 2 ski lifts

226 m (772 m - 998 m)
 • 2 ski lifts

Evaluation
44 m (920 m - 964 m)
0.7 km 0.5 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3600,- / approx. € 25,-

190 m (770 m - 960 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
250 m (700 m - 950 m)
6 km 3 km 1.8 km 1.2 km
 • 9 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 31,-

179 m (767 m - 946 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 30,-

Evaluation
178 m (700 m - 878 m)
2.3 km 0.3 km 1.5 km 0.5 km
 • 2 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 26,-

Evaluation
145 m (720 m - 865 m)
0.7 km 0.4 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3900,- / approx. € 27,-

Evaluation
200 m (650 m - 850 m)
2.3 km 1 km 0.7 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 28,-

175 m (600 m - 775 m)
3 km 1.5 km 1 km 0.5 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
20 m (730 m - 750 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 1000,- / approx. € 7,-

Evaluation
132 m (592 m - 724 m)
2.3 km 2.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 28,-

Evaluation
157 m (549 m - 706 m)
4.4 km 0.3 km 3.3 km 0.8 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 28,-

Evaluation
80 m (611 m - 691 m)
1 km 0.5 km 0.4 km 0.1 km
 • 1 ski lift
¥ 3800,- / approx. € 26,-

80 m (520 m - 600 m)
1 km 0.5 km 0.4 km 0.1 km
 • 1 ski lift
1-28 out of 28 ski resorts