Change sorting method:

Germany: elevation differences of ski resorts

All 699 ski resorts in Germany (Deutschland) sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in Germany (Deutschland) (1,396 m)

The ski resort Nebelhorn – Oberstdorf 1,396 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in Germany (Deutschland).

Biggest height difference in Germany (Deutschland) – ski resort Nebelhorn – Oberstdorf
51-250 out of 699 ski resorts

Evaluation
330 m (810 m - 1140 m)
6 km 2 km 4 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 23.50

Test result
310 m (720 m - 1030 m)
4.5 km 2 km 2 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
€ 23,-

Test result
304 m (911 m - 1215 m)
15.5 km 6.8 km 6.1 km 2.6 km
 • 6 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
298 m (650 m - 948 m)
1.4 km 0 km 1.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
295 m (1055 m - 1350 m)
7.3 km 3.3 km 4 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 26,-

Test result
281 m (835 m - 1116 m)
8 km 1.8 km 5.3 km 0.9 km
 • 7 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
263 m (980 m - 1243 m)
5 km 2.5 km 2.5 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 30,-

Test result
260 m (578 m - 838 m)
16 km 7 km 9 km 0 km
 • 9 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
252 m (590 m - 842 m)
4.5 km 2.5 km 1.5 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
250 m (850 m - 1100 m)
0.9 km 0.4 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
249 m (1438 m - 1687 m)
11.6 km 3.1 km 8.5 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
248 m (595 m - 843 m)
9.5 km 5.5 km 4 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
240 m (960 m - 1200 m)
4 km 2.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
236 m (600 m - 836 m)
1.5 km 0 km 0.5 km 1 km
 • 1 ski lift
€ 25,-

Evaluation
235 m (930 m - 1165 m)
4 km 3.4 km 0.6 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
230 m (500 m - 730 m)
2.2 km 1.6 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
230 m (470 m - 700 m)
5.3 km 3.9 km 1.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
230 m (650 m - 880 m)
1.6 km 0.4 km 1.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
225 m (1025 m - 1250 m)
1.8 km 1.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
220 m (823 m - 1043 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
210 m (720 m - 930 m)
4.4 km 1.2 km 2 km 1.2 km
 • 6 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
210 m (560 m - 770 m)
0.8 km 0 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 24,-

Evaluation
210 m (650 m - 860 m)
1.6 km 1.2 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
206 m (654 m - 860 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Test result
205 m (750 m - 955 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Test result
200 m (600 m - 800 m)
10.9 km 4.1 km 2.7 km 4.1 km
 • 7 ski lifts
€ 26,-

Test result
200 m (610 m - 810 m)
4 km 4 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 27,-

Evaluation
200 m (800 m - 1000 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 16,-

Test result
190 m (630 m - 820 m)
27.5 km 14 km 12 km 1.5 km
 • 21 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
190 m (596 m - 786 m)
1.3 km 1.3 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
185 m (570 m - 755 m)
2.9 km 1.5 km 1.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
180 m (660 m - 840 m)
5 km 1.5 km 2 km 1.5 km
 • 3 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
180 m (720 m - 900 m)
2.2 km 1.1 km 0.9 km 0.2 km
 • 1 ski lift
€ 30,-

Evaluation
180 m (360 m - 540 m)
0.8 km 0.1 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12,-

Test result
175 m (825 m - 1000 m)
1.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
170 m (930 m - 1100 m)
2 km 1.5 km 0 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
€ 23,-

Test result
170 m (510 m - 680 m)
2 km 1.2 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
168 m (297 m - 465 m)
0.4 km 0.2 km 0.2 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 18.20

Evaluation
166 m (560 m - 726 m)
4.3 km 1.9 km 1.8 km 0.6 km
 • 5 ski lifts
€ 27.90

Evaluation
165 m (740 m - 905 m)
3.6 km 1.5 km 1.2 km 0.9 km
 • 2 ski lifts
€ 17.50

Evaluation
165 m (480 m - 645 m)
3.3 km 2.7 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
164 m (790 m - 954 m)
2.2 km 1.2 km 1 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
160 m (1000 m - 1160 m)
2.9 km 1.5 km 0.7 km 0.7 km
 • 1 ski lift
€ 37,-

Evaluation
160 m (763 m - 923 m)
2 km 1.7 km 0.2 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
€ 16,-

Test result
156 m (605 m - 761 m)
4.2 km 2.6 km 1.2 km 0.4 km
 • 3 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
155 m (1055 m - 1210 m)
2.1 km 1 km 0.6 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
155 m (450 m - 605 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Test result
150 m (665 m - 815 m)
0.7 km 0 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
150 m (795 m - 945 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
150 m (850 m - 1000 m)
1.3 km 0.7 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

Evaluation
150 m (650 m - 800 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
145 m (580 m - 725 m)
3.8 km 1.2 km 2.4 km 0.2 km
 • 3 ski lifts
€ 20,-

Test result
140 m (620 m - 760 m)
2.2 km 0.6 km 1 km 0.6 km
 • 4 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
140 m (950 m - 1090 m)
1.2 km 0.6 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
137 m (1443 m - 1580 m)
1.1 km 0.6 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
131 m (660 m - 791 m)
1.1 km 0.2 km 0.9 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
130 m (680 m - 810 m)
2.1 km 0.6 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
130 m (610 m - 740 m)
2.8 km 1 km 1.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
130 m (1020 m - 1150 m)
1.1 km 0.1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
130 m (910 m - 1040 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
130 m (610 m - 740 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

Evaluation
126 m (370 m - 496 m)
2.1 km 1.2 km 0.9 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
125 m (1140 m - 1265 m)
5.3 km 2.6 km 2.7 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
125 m (810 m - 935 m)
1.3 km 0.8 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
125 m (930 m - 1055 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
120 m (720 m - 840 m)
1.3 km 1 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Test result
120 m (570 m - 690 m)
4 km 2.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
119 m (814 m - 933 m)
1.7 km 1.5 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
118 m (564 m - 682 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
117 m (708 m - 825 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
116 m (829 m - 945 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
116 m (300 m - 416 m)
1.5 km 0.9 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
115 m (515 m - 630 m)
2.9 km 1.4 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
115 m (1052 m - 1167 m)
2 km 1.4 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 16,-

Test result
112 m (890 m - 1002 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
112 m (525 m - 637 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8,-

Evaluation
111 m (739 m - 850 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 15.50

Evaluation
110 m (675 m - 785 m)
1 km 0.5 km 0.4 km 0.1 km
 • 3 ski lifts
€ 9,-

Evaluation
110 m (700 m - 810 m)
2.2 km 1.2 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
110 m (630 m - 740 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
110 m (580 m - 690 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
108 m (588 m - 696 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
105 m (540 m - 645 m)
6 km 3.5 km 2.5 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
103 m (872 m - 975 m)
3.3 km 1.9 km 1.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
103 m (960 m - 1063 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 19,-

Test result
102 m (670 m - 772 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 12,-

Test result
100 m (735 m - 835 m)
1 km 0.5 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Test result
100 m (858 m - 958 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
100 m (880 m - 980 m)
1.5 km 0 km 0.9 km 0.6 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
100 m (750 m - 850 m)
2 km 1.2 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
100 m (677 m - 777 m)
1.5 km 0.9 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
100 m (730 m - 830 m)
0.7 km 0.6 km 0.1 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
100 m (700 m - 800 m)
0.5 km 0.3 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
100 m (477 m - 577 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
100 m (511 m - 611 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
100 m (420 m - 520 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 13,-

Evaluation
100 m (710 m - 810 m)
0.5 km 0.3 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 9,-

Evaluation
100 m (1000 m - 1100 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-

Evaluation
99 m (455 m - 554 m)
3 km 1.5 km 1 km 0.5 km
 • 1 ski lift
€ 17,-

Evaluation
99 m (915 m - 1014 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
98 m (587 m - 685 m)
1.2 km 0.7 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
98 m (523 m - 621 m)
1.1 km 0.6 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
98 m (202 m - 300 m)
1 km 0.3 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
97 m (877 m - 974 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
96 m (712 m - 808 m)
5 km 3 km 2 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

Evaluation
96 m (760 m - 856 m)
3.6 km 1.4 km 0.8 km 1.4 km
 • 4 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
95 m (750 m - 845 m)
2 km 0.2 km 1.2 km 0.6 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
95 m (650 m - 745 m)
1 km 0.4 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
95 m (740 m - 835 m)
2.3 km 0.9 km 0.9 km 0.5 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
95 m (669 m - 764 m)
1.1 km 0.6 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
95 m (462 m - 557 m)
1.2 km 0.7 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
95 m (610 m - 705 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-
51-250 out of 699 ski resorts