Change sorting method:

Zugspitz Region: elevation differences of ski resorts

All 14 ski resorts in the Zugspitz Region sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in the Zugspitz Region (1,311 m)

The ski resort Dammkar – Mittenwald 1,311 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in the Zugspitz Region.


Ski resorts with the biggest elevation differences in the Zugspitz Region

1-14 out of 14 ski resorts

Test result
720 m (2000 m - 2720 m)
20 km 7 km 13 km 0 km
  • 10 ski lifts
€ 49.50

Test result
102 m (670 m - 772 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 12,-

Test result
78 m (682 m - 760 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 12,-

Test result
30 m (700 m - 730 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-14 out of 14 ski resorts