Change sorting method:

Germany: elevation differences of ski resorts

All 674 ski resorts in Germany (Deutschland) sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in Germany (Deutschland) (1,396 m)

The ski resort Nebelhorn – Oberstdorf ​ 1,396 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in Germany (Deutschland).

Biggest height difference in Germany (Deutschland) – ski resort Nebelhorn – Oberstdorf
1-50 out of 674 ski resorts

Test result
1396 m (828 m - 2224 m)
12.9 km 2.8 km 5.1 km 5 km
 • 6 ski lifts
€ 62.90

Test result
1170 m (630 m - 1800 m)
4.3 km 1.3 km 3 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 42,-

Evaluation
1060 m (586 m - 1646 m)
3 km 1 km 1 km 1 km
 • 6 ski lifts
€ 36,-

Test result
1012 m (700 m - 1712 m)
30.7 km 3.5 km 20.7 km 6.5 km
 • 15 ski lifts
€ 49.50

Evaluation
900 m (830 m - 1730 m)
2.9 km 1.9 km 1 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
875 m (800 m - 1675 m)
7 km 0 km 7 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
830 m (790 m - 1620 m)
3.2 km 0 km 0 km 3.2 km
 • 1 ski lift
€ 39,-

Evaluation
825 m (809 m - 1634 m)
6 km 0.8 km 4.2 km 1 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Test result
771 m (894 m - 1665 m)
17 km 8 km 7 km 2 km
 • 5 ski lifts
€ 53,-

Test result
713 m (850 m - 1563 m)
31.2 km 9.8 km 16.6 km 4.8 km
 • 13 ski lifts
€ 49.50

Test result
707 m (710 m - 1417 m)
2.5 km 1.5 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
666 m (750 m - 1416 m)
9 km 1 km 6 km 2 km
 • 2 ski lifts
€ 28,-

Test result
630 m (820 m - 1450 m)
14 km 7.9 km 5.4 km 0.7 km
 • 8 ski lifts
€ 49,-

Test result
600 m (980 m - 1580 m)
14.2 km 1.7 km 8.2 km 4.3 km
 • 10 ski lifts
€ 46.50

Test result
563 m (900 m - 1463 m)
8 km 6 km 2 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 39.90

Evaluation
528 m (890 m - 1418 m)
7.6 km 4.3 km 2.3 km 1 km
 • 3 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
479 m (859 m - 1338 m)
17.6 km 6 km 5 km 6.6 km
 • 12 ski lifts
€ 48,-

Test result
429 m (1130 m - 1559 m)
32 km 6 km 24 km 2 km
 • 5 ski lifts
€ 49.80

Evaluation
425 m (745 m - 1170 m)
18 km 10.1 km 7.3 km 0.6 km
 • 8 ski lifts
€ 46,-

Test result
413 m (778 m - 1191 m)
2.4 km 0.8 km 0.8 km 0.8 km
 • 6 ski lifts
€ 23,-

Test result
406 m (1050 m - 1456 m)
11.5 km 4.5 km 4 km 3 km
 • 6 ski lifts
€ 42,-

Evaluation
405 m (565 m - 970 m)
11.8 km 10 km 1.3 km 0.5 km
 • 7 ski lifts
€ 42,-

Test result
400 m (880 m - 1280 m)
8.7 km 2.9 km 1.8 km 4 km
 • 3 ski lifts
€ 29,-

Test result
400 m (1000 m - 1400 m)
12.7 km 3.4 km 9.3 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
382 m (850 m - 1232 m)
2.8 km 0.6 km 2.2 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
370 m (850 m - 1220 m)
3.9 km 2.1 km 1.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 33,-

Test result
365 m (659 m - 1024 m)
4.7 km 2.4 km 2.3 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 31,-
1-50 out of 674 ski resorts