Change sorting method:

Eastern Bavaria (Ostbayern): elevation differences of ski resorts

All 79 ski resorts in Eastern Bavaria (Ostbayern) sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in Eastern Bavaria (Ostbayern) (406 m)

The ski resort Arber 406 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in Eastern Bavaria (Ostbayern).

Biggest height difference in Eastern Bavaria (Ostbayern) – ski resort Arber

Ski resorts with the biggest elevation differences in Eastern Bavaria (Ostbayern)

1-50 out of 79 ski resorts

Test result
406 m (1050 m - 1456 m)
11.5 km 4.5 km 4 km 3 km
 • 6 ski lifts
€ 36,-

Test result
310 m (720 m - 1030 m)
4.5 km 2 km 2 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
298 m (650 m - 948 m)
1.4 km 0 km 1.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 15,-

Test result
281 m (835 m - 1116 m)
8 km 1.8 km 5.3 km 0.9 km
 • 6 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
206 m (654 m - 860 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 14,-

Test result
205 m (750 m - 955 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
164 m (790 m - 954 m)
2.2 km 1.2 km 1 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
110 m (580 m - 690 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

Evaluation
108 m (588 m - 696 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
100 m (600 m - 700 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 9.50

Evaluation
100 m (1000 m - 1100 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
97 m (877 m - 974 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Test result
90 m (730 m - 820 m)
1.8 km 1.8 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
76 m (636 m - 712 m)
0.5 km 0.2 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
1-50 out of 79 ski resorts