Change sorting method:

Hochschwarzwald: elevation differences of ski resorts

All 24 ski resorts in the Hochschwarzwald (High Black Forest) sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in the Hochschwarzwald (High Black Forest) (560 m)

The ski resort Feldberg – Seebuck/Grafenmatt/Fahl 560 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in the Hochschwarzwald (High Black Forest).

Biggest height difference in the Hochschwarzwald (High Black Forest) – ski resort Feldberg – Seebuck/Grafenmatt/Fahl

Ski resorts with the biggest elevation differences in the Hochschwarzwald (High Black Forest)

1-24 out of 24 ski resorts

Test result
400 m (1000 m - 1400 m)
13 km 0 km 13 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
370 m (850 m - 1220 m)
3.9 km 2.1 km 1.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
364 m (662 m - 1026 m)
1 km 0 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 26,-

Evaluation
263 m (980 m - 1243 m)
5 km 2.5 km 2.5 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
240 m (960 m - 1200 m)
4 km 2.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
225 m (1025 m - 1250 m)
1.8 km 1.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
160 m (1000 m - 1160 m)
2.9 km 1.5 km 0.7 km 0.7 km
 • 1 ski lift
€ 33,-

Evaluation
130 m (1020 m - 1150 m)
1.1 km 0.1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
103 m (960 m - 1063 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
86 m (1108 m - 1194 m)
0.5 km 0.4 km 0.1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
80 m (800 m - 880 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
72 m (897 m - 969 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 11,-

Evaluation
71 m (947 m - 1018 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 8,-

Evaluation
69 m (960 m - 1029 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
40 m (870 m - 910 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-
1-24 out of 24 ski resorts