Change sorting method:

Worldwide: highest ski resorts

List of the highest ski resorts worldwide (mountain station): all 6036 ski resorts sorted according to elevation. worldwide


Highest ski resort worldwide (3,980 m)

The ski resort Gulmarg (Kongdoori-Apharwat) is the highest ski resort worldwide. With 3,980 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift worldwide.


Worldwide: highest ski resorts

4651-4850 out of 6036 ski resorts

Evaluation
80 m (200 m - 280 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 120,- / approx. € 11,-

Evaluation
20 m (260 m - 280 m)
0.8 km 0.6 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
40 m (240 m - 280 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

80 m (200 m - 280 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
65 m (214 m - 279 m)
5.5 km 2.2 km 2.2 km 1.1 km
 • 4 ski lifts
C$ 40,- / approx. € 28,-

Evaluation
150 m (128 m - 278 m)
7 km 3 km 2.5 km 1.5 km
 • 3 ski lifts
Skr 290,- / approx. € 26,-

Evaluation
67 m (211 m - 278 m)
1.7 km 0.8 km 0.5 km 0.4 km
 • 1 ski lift
C$ 21.25 / approx. € 15,-

Evaluation
166 m (112 m - 278 m)
1.6 km 0.8 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 200,- / approx. € 18,-

Evaluation
67 m (211 m - 278 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
201 m (76 m - 277 m)
15 km 6 km 4 km 5 km
 • 4 ski lifts
C$ 49.99 / approx. € 34,-

Evaluation
167 m (109 m - 276 m)
23 km 5 km 12 km 6 km
 • 6 ski lifts
C$ 58,- / approx. € 40,-

Evaluation
99 m (177 m - 276 m)
3 km 2.3 km 0.6 km 0.1 km
 • 6 ski lifts
Skr 305,- / approx. € 27,-

Evaluation
97 m (178 m - 275 m)
3 km 2 km 0 km 1 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
145 m (130 m - 275 m)
3 km 1.4 km 1.6 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
58 m (217 m - 275 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
US$ 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
75 m (200 m - 275 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 140,- / approx. € 12,-

Test result
10 m (265 m - 275 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km

Evaluation
64 m (210 m - 274 m)
4.5 km 1 km 2 km 1.5 km
 • 5 ski lifts
US$ 30,- / approx. € 28,-

Evaluation
69 m (205 m - 274 m)
3.2 km 1.2 km 1.6 km 0.4 km
 • 9 ski lifts
US$ 60,- / approx. € 56,-

Evaluation
85 m (188 m - 273 m)
2.7 km 1.9 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
131 m (140 m - 271 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 200,- / approx. € 18,-

34 m (237 m - 271 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

60 m (211 m - 271 m)
0.5 km 0.3 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (200 m - 270 m)
1.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km
 • 7 ski lifts
US$ 69,- / approx. € 64,-

Evaluation
80 m (190 m - 270 m)
2 km 1 km 0.7 km 0.3 km
 • 7 ski lifts
US$ 69,- / approx. € 64,-

Evaluation
210 m (60 m - 270 m)
5.5 km 2.8 km 2 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
NOK 440,- / approx. € 39,-

Evaluation
30 m (240 m - 270 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
45 m (225 m - 270 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (200 m - 270 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 150,- / approx. € 13,-

140 m (130 m - 270 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 350,- / approx. € 31,-

40 m (230 m - 270 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 200,- / approx. € 18,-

Evaluation
194 m (75 m - 269 m)
4.3 km 1.8 km 2.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
120 m (147 m - 267 m)
4.2 km 1.8 km 1 km 1.4 km
 • 5 ski lifts
US$ 75,- / approx. € 70,-

Test result
57 m (210 m - 267 m)
1 km 0.7 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
30 m (237 m - 267 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 150,- / approx. € 13,-

Test result
28 m (239 m - 267 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
55 m (210 m - 265 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 5 ski lifts
US$ 79,- / approx. € 73,-

Evaluation
45 m (220 m - 265 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
C$ 39,- / approx. € 27,-

95 m (170 m - 265 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
133 m (130 m - 263 m)
2.6 km 0.5 km 1.7 km 0.4 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 25,-

Evaluation
90 m (173 m - 263 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
87 m (175 m - 262 m)
0.9 km 0.5 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 230,- / approx. € 20,-

Evaluation
43 m (218 m - 261 m)
2.9 km 2.2 km 0.5 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
€ 27,-

Evaluation
55 m (205 m - 260 m)
3 km 2.4 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
C$ 40,- / approx. € 28,-

Evaluation
60 m (200 m - 260 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 190,- / approx. € 17,-

Evaluation
55 m (205 m - 260 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
69 m (191 m - 260 m)
1 km 0.4 km 0.4 km 0.2 km
 • 1 ski lift

Evaluation
68 m (192 m - 260 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 250,- / approx. € 22,-

Evaluation
6 m (254 m - 260 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

190 m (70 m - 260 m)
1 km 0 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

70 m (190 m - 260 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

91 m (168 m - 259 m)
9.6 km 3.5 km 3.5 km 2.6 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
120 m (138 m - 258 m)
1.5 km 0.7 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3000,- / approx. € 19,-

Evaluation
17 m (241 m - 258 m)
1.4 km 0.2 km 0.6 km 0.6 km
 • 7 ski lifts
US$ 45,- / approx. € 42,-

Evaluation
235 m (22 m - 257 m)
1.1 km 0.1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 31,-

Evaluation
18 m (239 m - 257 m)
0.6 km 0.4 km 0.1 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
C$ 25,- / approx. € 17,-

Evaluation
84 m (172 m - 256 m)
4.1 km 1.1 km 1.5 km 1.5 km
 • 3 ski lifts
C$ 15,- / approx. € 10,-

Evaluation
85 m (166 m - 251 m)
6.6 km 2.6 km 3 km 1 km
 • 6 ski lifts
US$ 50,- / approx. € 46,-

Evaluation
76 m (175 m - 251 m)
1.8 km 0.8 km 0.4 km 0.6 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
160 m (90 m - 250 m)
3.8 km 1.6 km 1.2 km 1 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
110 m (140 m - 250 m)
3.9 km 2 km 1 km 0.9 km
 • 3 ski lifts
C$ 34,- / approx. € 23,-

Evaluation
130 m (120 m - 250 m)
1.5 km 0.3 km 0.8 km 0.4 km
 • 1 ski lift

Evaluation
86 m (164 m - 250 m)
1.4 km 0.3 km 0.8 km 0.3 km
 • 4 ski lifts
US$ 43,- / approx. € 40,-

Evaluation
80 m (170 m - 250 m)
1 km 0.1 km 0.5 km 0.4 km
 • 2 ski lifts
NOK 470,- / approx. € 41,-

Evaluation
76 m (174 m - 250 m)
1.1 km 0.9 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
60 m (190 m - 250 m)
2.7 km 1.4 km 0.9 km 0.4 km
 • 8 ski lifts

Evaluation
70 m (180 m - 250 m)
2 km 1.2 km 0.5 km 0.3 km
 • 1 ski lift

Evaluation
80 m (170 m - 250 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 275,- / approx. € 24,-

Evaluation
70 m (180 m - 250 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

40 m (210 m - 250 m)
 • 2 ski lifts

56 m (192 m - 248 m)
3 km 2.4 km 0.2 km 0.4 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
29 m (219 m - 248 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
89 m (158 m - 247 m)
1.4 km 1 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
153 m (94 m - 247 m)
1.7 km 1 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
130 m (115 m - 245 m)
5.5 km 2.5 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts
US$ 59,- / approx. € 55,-

Evaluation
38 m (207 m - 245 m)
0.7 km 0.4 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
31 m (214 m - 245 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 90,- / approx. € 8,-

Evaluation
122 m (122 m - 244 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 12 ski lifts
US$ 72,- / approx. € 67,-

Evaluation
142 m (101 m - 243 m)
1.5 km 0.9 km 0.5 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
Skr 270,- / approx. € 24,-

Evaluation
91 m (150 m - 241 m)
1.5 km 0 km 1.5 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 80,- / approx. € 7,-

Evaluation
23 m (218 m - 241 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
130 m (110 m - 240 m)
5 km 1 km 3 km 1 km
 • 5 ski lifts
C$ 51,- / approx. € 35,-

Evaluation
95 m (145 m - 240 m)
5.3 km 2.8 km 1.5 km 1 km
 • 6 ski lifts
US$ 75,- / approx. € 70,-

Evaluation
90 m (150 m - 240 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 7 ski lifts
US$ 52,- / approx. € 48,-

Evaluation
90 m (150 m - 240 m)
5 km 4 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
US$ 39,- / approx. € 36,-

Evaluation
180 m (60 m - 240 m)
7 km 3 km 2 km 2 km
 • 4 ski lifts
Skr 310,- / approx. € 28,-

Evaluation
168 m (72 m - 240 m)
6.6 km 5.9 km 0.7 km 0 km
 • 9 ski lifts

Evaluation
40 m (200 m - 240 m)
0.4 km 0.3 km 0.1 km 0 km
 • 2 ski lifts

150 m (90 m - 240 m)
2.5 km 1.5 km 0.5 km 0.5 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
50 m (190 m - 240 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

30 m (210 m - 240 m)
0.4 km 0.1 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
125 m (114 m - 239 m)
6.3 km 4.2 km 0.9 km 1.2 km
 • 5 ski lifts
Skr 300,- / approx. € 27,-

Evaluation
70 m (168 m - 238 m)
1.5 km 0.7 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 200,- / approx. € 18,-

Evaluation
70 m (166 m - 236 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
126 m (110 m - 236 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
151 m (84 m - 235 m)
12.4 km 2.3 km 5.5 km 4.6 km
 • 17 ski lifts
€ 48,-

Evaluation
55 m (180 m - 235 m)
4 km 0.5 km 1.5 km 2 km
 • 5 ski lifts
US$ 45,- / approx. € 42,-

Evaluation
45 m (188 m - 233 m)
1.4 km 0.4 km 0.6 km 0.4 km
 • 5 ski lifts
US$ 22,- / approx. € 20,-

Evaluation
218 m (13 m - 231 m)
2 km 1.1 km 0.9 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
150 m (80 m - 230 m)
4.8 km 0.4 km 2.9 km 1.5 km
 • 7 ski lifts

Evaluation
102 m (128 m - 230 m)
9.5 km 3 km 4 km 2.5 km
 • 3 ski lifts
US$ 45,- / approx. € 42,-

Evaluation
203 m (27 m - 230 m)
3.9 km 0.9 km 1.1 km 1.9 km
 • 1 ski lift
C$ 26,- / approx. € 18,-

Evaluation
120 m (110 m - 230 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

40 m (190 m - 230 m)
4 km 0.4 km 3.6 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
130 m (100 m - 230 m)
0.8 km 0.4 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
30 m (200 m - 230 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 30,- / approx. € 3,-

Evaluation
40 m (190 m - 230 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
4 m (226 m - 230 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
114 m (114 m - 228 m)
2.2 km 2.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 150,- / approx. € 13,-

Evaluation
32 m (196 m - 228 m)
0.6 km 0.5 km 0.1 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
26 m (202 m - 228 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
154 m (73 m - 227 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 160,- / approx. € 14,-

Evaluation
175 m (50 m - 225 m)
2.5 km 1.3 km 0.7 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
¥ 2800,- / approx. € 17,-

Evaluation
110 m (115 m - 225 m)
4.1 km 2.9 km 1.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
RUB 2000,- / approx. € 20,-

Evaluation
41 m (184 m - 225 m)
1.1 km 0.5 km 0.5 km 0.1 km
 • 1 ski lift
US$ 17,- / approx. € 16,-

Evaluation
75 m (150 m - 225 m)
1.2 km 0.6 km 0.4 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
Skr 180,- / approx. € 16,-

Evaluation
89 m (135 m - 224 m)
4.8 km 2.5 km 1.5 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
€ 39,-

Evaluation
87 m (137 m - 224 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
Skr 200,- / approx. € 18,-

Evaluation
86 m (137 m - 223 m)
2.5 km 1 km 1 km 0.5 km
 • 6 ski lifts
C$ 47,- / approx. € 32,-

98 m (125 m - 223 m)
1.8 km 1 km 0.3 km 0.5 km
 • 7 ski lifts

Evaluation
115 m (107 m - 222 m)
1.6 km 1.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 180,- / approx. € 16,-

Evaluation
121 m (100 m - 221 m)
1.9 km 1.2 km 0.4 km 0.3 km
 • 3 ski lifts
Skr 310,- / approx. € 28,-

Evaluation
107 m (114 m - 221 m)
2.4 km 1.6 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
70 m (150 m - 220 m)
2.8 km 0.9 km 1.4 km 0.5 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
90 m (130 m - 220 m)
1.5 km 0.3 km 0.8 km 0.4 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
140 m (80 m - 220 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
65 m (155 m - 220 m)
1.8 km 0.7 km 1.1 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
35 m (185 m - 220 m)
2.8 km 2.1 km 0.7 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
20 m (200 m - 220 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 7 ski lifts
US$ 31,- / approx. € 29,-

Evaluation
25 m (195 m - 220 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

45 m (175 m - 220 m)
0.9 km 0.3 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
22 m (197 m - 219 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
74 m (143 m - 217 m)
1.3 km 1 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
US$ 65,- / approx. € 60,-

Evaluation
54 m (163 m - 217 m)
2.3 km 1.3 km 0.5 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
22 m (195 m - 217 m)
0.6 km 0.5 km 0.1 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
70 m (146 m - 216 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
31 m (185 m - 216 m)
0.7 km 0.5 km 0.2 km 0 km
 • 4 ski lifts
US$ 23,- / approx. € 21,-

Test result
135 m (80 m - 215 m)
6 km 3.1 km 1.7 km 1.2 km
 • 5 ski lifts
€ 43.50

Evaluation
52 m (163 m - 215 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
UAH 600,- / approx. € 15,-

Evaluation
35 m (180 m - 215 m)
1.5 km 0.8 km 0.5 km 0.2 km
 • 10 ski lifts

125 m (90 m - 215 m)
5 km 3 km 1 km 1 km
 • 13 ski lifts
Ұ 610,- / approx. € 79,-

Evaluation
139 m (76 m - 215 m)
1.2 km 0.6 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 200,- / approx. € 18,-

Evaluation
70 m (145 m - 215 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

20 m (195 m - 215 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
33 m (181 m - 214 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
42 m (172 m - 214 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km

Evaluation
149 m (64 m - 213 m)
3.2 km 0.8 km 1.6 km 0.8 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
91 m (122 m - 213 m)
2 km 0.6 km 0.7 km 0.7 km
 • 3 ski lifts
US$ 19,- / approx. € 18,-

Evaluation
60 m (152 m - 212 m)
3.1 km 0.5 km 1.8 km 0.8 km
 • 2 ski lifts
C$ 24,- / approx. € 17,-

82 m (130 m - 212 m)
2 km 1.6 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
Skr 240,- / approx. € 21,-

Test result
60 m (150 m - 210 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 8 ski lifts
€ 55.50

Evaluation
150 m (60 m - 210 m)
6.3 km 4.1 km 1.9 km 0.3 km
 • 1 ski lift

Evaluation
84 m (126 m - 210 m)
4.4 km 1 km 1.1 km 2.3 km
 • 2 ski lifts
US$ 38,- / approx. € 35,-

Evaluation
60 m (150 m - 210 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
55 m (155 m - 210 m)
1.2 km 0.5 km 0.7 km 0 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
80 m (130 m - 210 m)
1.5 km 0.8 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts
RUB 800,- / approx. € 8,-

Evaluation
70 m (140 m - 210 m)
1 km 0.7 km 0.3 km 0 km
 • 4 ski lifts
US$ 34,- / approx. € 32,-

Evaluation
25 m (185 m - 210 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
100 m (110 m - 210 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
RUB 500,- / approx. € 5,-

30 m (180 m - 210 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

20 m (190 m - 210 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
10 m (200 m - 210 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km

Evaluation
105 m (102 m - 207 m)
5 km 2 km 3 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 49,-

Evaluation
123 m (83 m - 206 m)
2.6 km 1.3 km 1.1 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
NOK 370,- / approx. € 32,-

Evaluation
106 m (100 m - 206 m)
1.6 km 0.5 km 0.8 km 0.3 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
185 m (20 m - 205 m)
9 km 3 km 2 km 4 km
 • 3 ski lifts

180 m (25 m - 205 m)
7 km 2 km 4 km 1 km
 • 1 ski lift
¥ 2940,- / approx. € 18,-

Evaluation
100 m (105 m - 205 m)
2.5 km 1.5 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 38,-

Evaluation
73 m (132 m - 205 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
 • 4 ski lifts
RUB 1200,- / approx. € 12,-

Evaluation
72 m (133 m - 205 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
Skr 200,- / approx. € 18,-

Evaluation
176 m (29 m - 205 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
83 m (121 m - 204 m)
3.6 km 2.6 km 1 km 0 km
 • 7 ski lifts

Evaluation
37 m (167 m - 204 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
C$ 18,- / approx. € 12,-

Evaluation
40 m (164 m - 204 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
46 m (158 m - 204 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
RUB 1500,- / approx. € 15,-

33 m (170 m - 203 m)
1.1 km 0.8 km 0.3 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
64 m (138 m - 202 m)
2.5 km 2.5 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
PLN 139,- / approx. € 32,-

Evaluation
79 m (122 m - 201 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
80 m (120 m - 200 m)
3 km 2.6 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
70 m (130 m - 200 m)
1.2 km 0.9 km 0 km 0.3 km
 • 2 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
50 m (150 m - 200 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 13 ski lifts

Evaluation
90 m (110 m - 200 m)
1.8 km 0.8 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 28,-

Evaluation
55 m (145 m - 200 m)
0.7 km 0.5 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
150 m (50 m - 200 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
4651-4850 out of 6036 ski resorts