Change sorting method:

Pomerania (Województwo pomorskie): highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Pomeranian Voivodeship (mountain station): All 5 ski resorts sorted according to elevation. in Pomeranian Voivodeship.


Highest ski resort in Pomeranian Voivodeship (250 m)

The ski resort Zielona Brama – Przywidz is the highest ski resort in Pomeranian Voivodeship. With 250 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Pomeranian Voivodeship.


Pomerania (Województwo pomorskie): highest ski resorts

1-5 out of 5 ski resorts

60 m (190 m - 250 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
PLN 75,- / approx. € 18,-

30 m (210 m - 240 m)
0.4 km 0.1 km 0.3 km 0 km
  • 2 ski lifts
PLN 100,- / approx. € 24,-

45 m (190 m - 235 m)
1.1 km 0.5 km 0.6 km 0 km
  • 8 ski lifts
PLN 95,- / approx. € 22,-

33 m (170 m - 203 m)
1.1 km 0.8 km 0.3 km 0 km
  • 3 ski lifts
PLN 90,- / approx. € 21,-

Evaluation
35 m (70 m - 105 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-5 out of 5 ski resorts