Change sorting method:

Germany: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Germany (Deutschland) (mountain station): All 699 ski resorts sorted according to elevation. in Germany (Deutschland).


Highest ski resort in Germany (Deutschland) (2,720 m)

The ski resort Zugspitze is the highest ski resort in Germany (Deutschland). With 2,720 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Germany (Deutschland).

Highest ski resort in Germany (Deutschland) – ski resort Zugspitze
451-650 out of 699 ski resorts

Evaluation
115 m (515 m - 630 m)
2.9 km 1.4 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Test result
30 m (600 m - 630 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
91 m (535 m - 626 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
33 m (591 m - 624 m)
0.4 km 0.3 km 0.1 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
37 m (585 m - 622 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-

Evaluation
98 m (523 m - 621 m)
1.1 km 0.6 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
43 m (578 m - 621 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
70 m (550 m - 620 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 12,-

Evaluation
70 m (550 m - 620 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
55 m (565 m - 620 m)
1 km 0.5 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 10,-

Evaluation
20 m (600 m - 620 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
45 m (570 m - 615 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-

Evaluation
41 m (574 m - 615 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
100 m (511 m - 611 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
80 m (530 m - 610 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
50 m (560 m - 610 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
29 m (579 m - 608 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
34 m (574 m - 608 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 11,-

Evaluation
56 m (552 m - 608 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 12,-

Evaluation
155 m (450 m - 605 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
78 m (527 m - 605 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (551 m - 601 m)
0.7 km 0.4 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
60 m (540 m - 600 m)
2 km 1.3 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 31,-

Evaluation
65 m (535 m - 600 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (566 m - 596 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 13,-

10 m (585 m - 595 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
84 m (509 m - 593 m)
2 km 1.2 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
44 m (546 m - 590 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
50 m (540 m - 590 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
40 m (550 m - 590 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
76 m (513 m - 589 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8,-

Evaluation
60 m (525 m - 585 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (512 m - 582 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
40 m (540 m - 580 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12,-

Test result
70 m (510 m - 580 m)
0.6 km 0.3 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 10,-

Evaluation
41 m (539 m - 580 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 9,-

Evaluation
45 m (535 m - 580 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
30 m (550 m - 580 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
100 m (477 m - 577 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
72 m (503 m - 575 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
20 m (550 m - 570 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (490 m - 560 m)
1.1 km 0.8 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
27 m (533 m - 560 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
19 m (540 m - 559 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-

Evaluation
95 m (462 m - 557 m)
1.2 km 0.7 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
99 m (455 m - 554 m)
3 km 1.5 km 1 km 0.5 km
 • 1 ski lift
€ 17,-

Evaluation
85 m (465 m - 550 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
35 m (515 m - 550 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
34 m (516 m - 550 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 5,-

Evaluation
60 m (488 m - 548 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
55 m (490 m - 545 m)
0.3 km 0 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
180 m (360 m - 540 m)
0.8 km 0.1 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
30 m (500 m - 530 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-

Evaluation
42 m (483 m - 525 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
25 m (500 m - 525 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
75 m (448 m - 523 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 7,-

Evaluation
90 m (430 m - 520 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

Test result
100 m (420 m - 520 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 13,-

Evaluation
40 m (480 m - 520 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 9,-

Evaluation
31 m (488 m - 519 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 9,-

Evaluation
20 m (495 m - 515 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
29 m (480 m - 509 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
63 m (439 m - 502 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (450 m - 500 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
126 m (370 m - 496 m)
2.1 km 1.2 km 0.9 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
22 m (471 m - 493 m)
0.2 km 0 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 5,-

Evaluation
32 m (460 m - 492 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
18 m (473 m - 491 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
86 m (394 m - 480 m)
0.8 km 0.3 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
50 m (420 m - 470 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
54 m (413 m - 467 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
168 m (297 m - 465 m)
0.4 km 0.2 km 0.2 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 18.20

Evaluation
37 m (428 m - 465 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
59 m (405 m - 464 m)
0.3 km 0 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
15 m (449 m - 464 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
10 m (450 m - 460 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
40 m (420 m - 460 m)
1 km 0.7 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
27 m (429 m - 456 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
65 m (385 m - 450 m)
0.3 km 0 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (410 m - 440 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
25 m (410 m - 435 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (398 m - 428 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 9.50

Evaluation
30 m (395 m - 425 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
55 m (365 m - 420 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
451-650 out of 699 ski resorts