Change sorting method:

Stiftland: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Stiftland Holiday Region (mountain station): All 3 ski resorts sorted according to elevation. in the Stiftland Holiday Region.


Highest ski resort in the Stiftland Holiday Region (900 m)

The ski resort Altglashütte (Bärnau) is the highest ski resort in the Stiftland Holiday Region. With 900 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Stiftland Holiday Region.


Stiftland: highest ski resorts