Change sorting method:

Bolzano: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Province of Bolzano (mountain station): All 46 ski resorts sorted according to elevation. in the Province of Bolzano.


Highest ski resort in the Province of Bolzano (3,250 m)

The ski resort Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) is the highest ski resort in the Province of Bolzano. With 3,250 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Province of Bolzano.

Highest ski resort in the Province of Bolzano – ski resort Sulden am Ortler (Solda all'Ortles)

Bolzano: highest ski resorts

1-46 out of 46 ski resorts

Test result
1226 m (1324 m - 2550 m)
130 km 70 km 52 km 8 km
  • 53 ski lifts
€ 58,-

Test result
1203 m (1307 m - 2510 m)
55 km 18.5 km 27.2 km 9.3 km
  • 15 ski lifts
€ 52,-

Test result
1438 m (1067 m - 2505 m)
42.5 km 19.5 km 9.5 km 13.5 km
  • 7 ski lifts
€ 52,-

Test result
741 m (1609 m - 2350 m)
40 km 12 km 25 km 3 km
  • 7 ski lifts
€ 45,-

Evaluation
98 m (1386 m - 1484 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 15,-

Test result
115 m (1050 m - 1165 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 15,-
1-46 out of 46 ski resorts