Change sorting method:

Black Forest (Schwarzwald): highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Black Forest (Schwarzwald) (mountain station): All 82 ski resorts sorted according to elevation. in the Black Forest (Schwarzwald).


Highest ski resort in the Black Forest (Schwarzwald) (1,448 m)

The ski resort Feldberg – Seebuck/Grafenmatt/Fahl is the highest ski resort in the Black Forest (Schwarzwald). With 1,448 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Black Forest (Schwarzwald).

Highest ski resort in the Black Forest (Schwarzwald) – ski resort Feldberg – Seebuck/Grafenmatt/Fahl
51-82 out of 82 ski resorts

Evaluation
70 m (900 m - 970 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
72 m (897 m - 969 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 11,-

Evaluation
40 m (920 m - 960 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 16,-

Test result
100 m (858 m - 958 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
116 m (829 m - 945 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 18,-

Evaluation
40 m (870 m - 910 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-

Evaluation
230 m (650 m - 880 m)
1.6 km 0.4 km 1.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
80 m (800 m - 880 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
131 m (660 m - 791 m)
1.1 km 0.2 km 0.9 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
80 m (700 m - 780 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15.50

Evaluation
210 m (560 m - 770 m)
0.8 km 0 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 24,-

Evaluation
26 m (711 m - 737 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-

Evaluation
80 m (650 m - 730 m)
3.2 km 3 km 0.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
15 m (700 m - 715 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (550 m - 620 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
20 m (600 m - 620 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
100 m (477 m - 577 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
19 m (540 m - 559 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-
51-82 out of 82 ski resorts