Change sorting method:

Breisgau-Hochschwarzwald: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the County of Breisgau-Hochschwarzwald (mountain station): All 18 ski resorts sorted according to elevation. in the County of Breisgau-Hochschwarzwald.


Highest ski resort in the County of Breisgau-Hochschwarzwald (1,448 m)

The ski resort Feldberg – Seebuck/Grafenmatt/Fahl is the highest ski resort in the County of Breisgau-Hochschwarzwald. With 1,448 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the County of Breisgau-Hochschwarzwald.

Highest ski resort in the County of Breisgau-Hochschwarzwald – ski resort Feldberg – Seebuck/Grafenmatt/Fahl

Breisgau-Hochschwarzwald: highest ski resorts

1-18 out of 18 ski resorts

Evaluation
125 m (1140 m - 1265 m)
5.3 km 2.6 km 2.7 km 0 km
  • 3 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
240 m (960 m - 1200 m)
4 km 2.5 km 1.5 km 0 km
  • 3 ski lifts
€ 26,-

Evaluation
160 m (1000 m - 1160 m)
2.9 km 1.5 km 0.7 km 0.7 km
  • 1 ski lift
€ 33,-

Evaluation
130 m (1020 m - 1150 m)
1.1 km 0.1 km 1 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
103 m (960 m - 1063 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
  • 3 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
69 m (960 m - 1029 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
71 m (947 m - 1018 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 8,-
1-18 out of 18 ski resorts