Change sorting method:

Zugspitz Arena Bayern-Tirol: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Zugspitz Arena Bayern-Tirol (mountain station): All 9 ski resorts sorted according to elevation. in the Zugspitz Arena Bayern-Tirol.


Highest ski resort in the Zugspitz Arena Bayern-Tirol (2,720 m)

The ski resort Zugspitze is the highest ski resort in the Zugspitz Arena Bayern-Tirol. With 2,720 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Zugspitz Arena Bayern-Tirol.

Highest ski resort in the Zugspitz Arena Bayern-Tirol – ski resort Zugspitze

Zugspitz Arena Bayern-Tirol: highest ski resorts

1-9 out of 9 ski resorts

Test result
720 m (2000 m - 2720 m)
20 km 7 km 13 km 0 km
  • 10 ski lifts
€ 49.50

Test result
1096 m (1004 m - 2100 m)
27.3 km 12.8 km 12.6 km 1.9 km
  • 8 ski lifts
€ 49.50

Test result
811 m (1112 m - 1923 m)
27.5 km 18.1 km 7.4 km 2 km
  • 7 ski lifts
€ 49.50

Test result
820 m (1000 m - 1820 m)
11 km 7.3 km 3.7 km 0 km
  • 5 ski lifts
€ 49.50

Test result
676 m (1067 m - 1743 m)
36 km 19.2 km 15.2 km 1.6 km
  • 13 ski lifts
€ 48.50

Test result
530 m (1000 m - 1530 m)
23 km 15 km 5 km 3 km
  • 4 ski lifts
€ 49.50

Evaluation
183 m (1050 m - 1233 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-9 out of 9 ski resorts