Change sorting method:

Außerfern: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Außerfern (mountain station): all 25 ski resorts sorted according to elevation in the Außerfern


Highest ski resort in the Außerfern (2,720 m)

The ski resort Zugspitze is the highest ski resort in the Außerfern. With 2,720 m, it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Außerfern.

Highest ski resort in the Außerfern – ski resort Zugspitze

Außerfern: highest ski resorts

1-25 out of 25 ski resorts

Test result
1096 m (1004 m - 2100 m)
26.5 km 14.4 km 10.2 km 1.9 km
 • 8 ski lifts
€ 61.50

Test result
811 m (1112 m - 1923 m)
27.5 km 18.1 km 7.4 km 2 km
 • 7 ski lifts
€ 61.50

Test result
1046 m (854 m - 1900 m)
16.8 km 2 km 12 km 2.8 km
 • 4 ski lifts
€ 48,-

Test result
671 m (1150 m - 1821 m)
9 km 3 km 5.5 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
€ 49,-

Test result
820 m (1000 m - 1820 m)
11 km 7.3 km 3.7 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 61.50

Test result
710 m (1110 m - 1820 m)
8.5 km 2.5 km 5 km 1 km
 • 6 ski lifts
€ 49,-

Test result
568 m (1200 m - 1768 m)
5 km 2.5 km 2.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 49.50

Test result
664 m (1079 m - 1743 m)
36 km 19.2 km 15.2 km 1.6 km
 • 13 ski lifts
€ 61,-

Evaluation
521 m (1150 m - 1671 m)
13 km 5 km 7 km 1 km
 • 6 ski lifts
€ 43,-

Evaluation
475 m (1090 m - 1565 m)
10.3 km 4.5 km 3.7 km 2.1 km
 • 4 ski lifts
€ 49,-

Evaluation
17 m (1546 m - 1563 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-

Test result
530 m (1000 m - 1530 m)
23 km 15 km 5 km 3 km
 • 6 ski lifts
€ 61.50

Test result
442 m (1058 m - 1500 m)
10 km 7 km 3 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 42,-

Evaluation
60 m (1330 m - 1390 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 13,-

Evaluation
35 m (1335 m - 1370 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
221 m (1108 m - 1329 m)
2.5 km 1.5 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 29,-

Evaluation
183 m (1050 m - 1233 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 28,-

Evaluation
170 m (1050 m - 1220 m)
2 km 1.5 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
180 m (922 m - 1102 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 24,-

Evaluation
109 m (940 m - 1049 m)
1.7 km 1 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 27.50

Evaluation
25 m (1000 m - 1025 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
115 m (850 m - 965 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
50 m (800 m - 850 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
1-25 out of 25 ski resorts