Change sorting method:

Western Sudetes: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Western Sudetes (mountain station): All 93 ski resorts sorted according to elevation. in the Western Sudetes.


Highest ski resort in the Western Sudetes (1,362 m)

The ski resort Szklarska Poręba – Szrenica is the highest ski resort in the Western Sudetes. With 1,362 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Western Sudetes.


1-50 out of 93 ski resorts

Evaluation
655 m (707 m - 1362 m)
12 km 3.3 km 6.7 km 2 km
 • 8 ski lifts
PLN 109,- / approx. € 25,-

Evaluation
530 m (820 m - 1350 m)
5.8 km 2.6 km 1.7 km 1.5 km
 • 6 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-

Evaluation
658 m (657 m - 1315 m)
13.7 km 7.6 km 4.7 km 1.4 km
 • 8 ski lifts
CZK 720,- / approx. € 29,-

Evaluation
660 m (600 m - 1260 m)
17.5 km 2 km 14.5 km 1 km
 • 12 ski lifts
CZK 880,- / approx. € 35,-

Evaluation
258 m (992 m - 1250 m)
3.6 km 1.4 km 2.2 km 0 km
 • 8 ski lifts
CZK 650,- / approx. € 26,-

Evaluation
200 m (1017 m - 1217 m)
1.5 km 0 km 1.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
385 m (830 m - 1215 m)
13 km 5.1 km 7.4 km 0.5 km
 • 13 ski lifts
CZK 880,- / approx. € 35,-

Evaluation
440 m (620 m - 1060 m)
2.5 km 0.8 km 1.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 130,- / approx. € 30,-

Evaluation
352 m (708 m - 1060 m)
2.4 km 0.8 km 1.6 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 720,- / approx. € 29,-

Evaluation
97 m (954 m - 1051 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 250,- / approx. € 10,-

Evaluation
90 m (950 m - 1040 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 380,- / approx. € 15,-

Evaluation
370 m (650 m - 1020 m)
8 km 3.7 km 3 km 1.3 km
 • 5 ski lifts
CZK 690,- / approx. € 28,-

Evaluation
479 m (540 m - 1019 m)
12.4 km 6.4 km 4 km 2 km
 • 9 ski lifts
CZK 620,- / approx. € 25,-

Evaluation
460 m (540 m - 1000 m)
9.2 km 2.5 km 5.9 km 0.8 km
 • 9 ski lifts
CZK 590,- / approx. € 24,-

Evaluation
360 m (610 m - 970 m)
5.5 km 2.8 km 1.7 km 1 km
 • 13 ski lifts
CZK 470,- / approx. € 19,-

Evaluation
313 m (620 m - 933 m)
3.6 km 2.3 km 1.3 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 16,-

Evaluation
245 m (620 m - 865 m)
7.2 km 4.3 km 2.9 km 0 km
 • 6 ski lifts
CZK 750,- / approx. € 30,-

Evaluation
240 m (620 m - 860 m)
10.3 km 6.5 km 3.8 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 500,- / approx. € 20,-

Evaluation
110 m (750 m - 860 m)
0.9 km 0.4 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 430,- / approx. € 17,-

Evaluation
287 m (563 m - 850 m)
5 km 4 km 0.5 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
CZK 450,- / approx. € 18,-

Evaluation
100 m (750 m - 850 m)
1.8 km 0.6 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 330,- / approx. € 13,-

Evaluation
156 m (675 m - 831 m)
2.8 km 1.8 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 440,- / approx. € 18,-

Evaluation
54 m (775 m - 829 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 90,- / approx. € 21,-

Evaluation
60 m (765 m - 825 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
270 m (542 m - 812 m)
7.6 km 4.8 km 2.2 km 0.6 km
 • 6 ski lifts
CZK 640,- / approx. € 26,-

Evaluation
75 m (730 m - 805 m)
2.5 km 1.1 km 1.4 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
92 m (710 m - 802 m)
4.5 km 4 km 0.5 km 0 km
 • 6 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 16,-

Evaluation
101 m (700 m - 801 m)
3.6 km 3.6 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 370,- / approx. € 15,-

Evaluation
65 m (730 m - 795 m)
4.9 km 3.8 km 1.1 km 0 km
 • 10 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 16,-

Evaluation
50 m (743 m - 793 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
140 m (650 m - 790 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
103 m (685 m - 788 m)
2.5 km 1.5 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 390,- / approx. € 16,-

146 m (630 m - 776 m)
0.9 km 0.4 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

Evaluation
267 m (507 m - 774 m)
4.8 km 2.5 km 2.1 km 0.2 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
150 m (610 m - 760 m)
1.5 km 0.6 km 0.9 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 430,- / approx. € 17,-

46 m (700 m - 746 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
133 m (600 m - 733 m)
3 km 1 km 1.5 km 0.5 km
 • 2 ski lifts
CZK 450,- / approx. € 18,-

Evaluation
100 m (630 m - 730 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 270,- / approx. € 11,-

121 m (605 m - 726 m)
1.2 km 0.4 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 13,-

Evaluation
96 m (628 m - 724 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 340,- / approx. € 14,-

Evaluation
22 m (699 m - 721 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (680 m - 720 m)
0.4 km 0.2 km 0.2 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
92 m (628 m - 720 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

145 m (575 m - 720 m)
2.5 km 1 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 60,- / approx. € 14,-

Evaluation
153 m (557 m - 710 m)
8.2 km 5.2 km 3 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 490,- / approx. € 20,-

Evaluation
210 m (500 m - 710 m)
2.2 km 1.5 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
201 m (500 m - 701 m)
3 km 2.3 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
180 m (520 m - 700 m)
4.1 km 1.6 km 2.5 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 16,-
1-50 out of 93 ski resorts