Change sorting method:

Western Sudetes: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Western Sudetes (mountain station): All 94 ski resorts sorted according to elevation. in the Western Sudetes.


Highest ski resort in the Western Sudetes (1,362 m)

The ski resort Szklarska Poręba – Szrenica is the highest ski resort in the Western Sudetes. With 1,362 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Western Sudetes.


51-94 out of 94 ski resorts

Evaluation
180 m (520 m - 700 m)
4.1 km 1.6 km 2.5 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 15,-

Evaluation
70 m (630 m - 700 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 260,- / approx. € 10,-

150 m (550 m - 700 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

Evaluation
70 m (625 m - 695 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 65,- / approx. € 15,-

15 m (680 m - 695 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 360,- / approx. € 14,-

Evaluation
10 m (681 m - 691 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

120 m (570 m - 690 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 7 ski lifts
CZK 370,- / approx. € 14,-

Evaluation
150 m (530 m - 680 m)
4.5 km 3.5 km 1 km 0 km
 • 6 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
24 m (649 m - 673 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
195 m (475 m - 670 m)
3 km 1 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 15,-

Evaluation
150 m (520 m - 670 m)
3.5 km 2.5 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 12,-

120 m (550 m - 670 m)
5.1 km 4.4 km 0.7 km 0 km
 • 9 ski lifts
CZK 510,- / approx. € 20,-

Evaluation
52 m (610 m - 662 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 200,- / approx. € 8,-

Evaluation
60 m (600 m - 660 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (617 m - 657 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
57 m (597 m - 654 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 60,- / approx. € 14,-

Evaluation
33 m (620 m - 653 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
130 m (522 m - 652 m)
2.4 km 2.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 590,- / approx. € 23,-

Evaluation
130 m (520 m - 650 m)
1.8 km 0.8 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 12,-

Evaluation
115 m (515 m - 630 m)
2.9 km 1.4 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
80 m (550 m - 630 m)
0.9 km 0.5 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 200,- / approx. € 8,-

Evaluation
100 m (520 m - 620 m)
0.5 km 0.1 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 310,- / approx. € 12,-

113 m (501 m - 614 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
75 m (530 m - 605 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 15,-

Evaluation
86 m (511 m - 597 m)
2.3 km 1.9 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 420,- / approx. € 16,-

Evaluation
40 m (550 m - 590 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

90 m (490 m - 580 m)
1.7 km 0.7 km 0.6 km 0.4 km
 • 1 ski lift
CZK 250,- / approx. € 10,-

115 m (455 m - 570 m)
1.9 km 1.9 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 15,-

Evaluation
90 m (444 m - 534 m)
1.6 km 1.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 280,- / approx. € 11,-

Evaluation
100 m (420 m - 520 m)
2.7 km 2 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 310,- / approx. € 12,-

Evaluation
60 m (450 m - 510 m)
1.6 km 0.7 km 0.4 km 0.5 km
 • 1 ski lift
CZK 230,- / approx. € 9,-

Evaluation
35 m (460 m - 495 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
112 m (353 m - 465 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (420 m - 460 m)
0.3 km 0 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
90 m (360 m - 450 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (390 m - 420 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 180,- / approx. € 7,-

Evaluation
25 m (360 m - 385 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
51-94 out of 94 ski resorts