Change sorting method:

Turkey: elevation differences of ski resorts

All 35 ski resorts in Turkey (Türkiye) sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in Turkey (Türkiye) (1,260 m)

The ski resort Erciyes – Kayseri 1,260 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in Turkey (Türkiye).


Ski resorts with the biggest elevation differences in Turkey (Türkiye)

1-35 out of 35 ski resorts

Evaluation
1260 m (2100 m - 3360 m)
55 km 18 km 29.4 km 7.6 km
 • 14 ski lifts
TRY 70,- / approx. € 11,-

Evaluation
976 m (2200 m - 3176 m)
43 km 19 km 11 km 13 km
 • 13 ski lifts

Evaluation
940 m (2200 m - 3140 m)
22 km 6 km 3 km 13 km
 • 6 ski lifts
TRY 40,- / approx. € 6,-

Evaluation
697 m (1850 m - 2547 m)
10 km 5 km 3 km 2 km
 • 5 ski lifts
TRY 60,- / approx. € 9,-

690 m (1660 m - 2350 m)
8 km
 • 4 ski lifts
TRY 35,- / approx. € 5,-

Evaluation
590 m (1960 m - 2550 m)
5 km 2.5 km 2.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
555 m (1767 m - 2322 m)
28 km 10 km 15 km 3 km
 • 16 ski lifts
TRY 150,- / approx. € 23,-

Evaluation
542 m (1890 m - 2432 m)
8.7 km 5.5 km 2 km 1.2 km
 • 2 ski lifts

524 m (2248 m - 2772 m)
 • 3 ski lifts

Evaluation
505 m (2130 m - 2635 m)
21.3 km 7.9 km 8.2 km 5.2 km
 • 5 ski lifts
TRY 45,- / approx. € 7,-

Evaluation
500 m (1650 m - 2150 m)
8 km 3 km 3 km 2 km
 • 5 ski lifts

447 m (1900 m - 2347 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
399 m (1300 m - 1699 m)
21.2 km 7.6 km 9.5 km 4.1 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
348 m (1650 m - 1998 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
300 m (2200 m - 2500 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
260 m (1750 m - 2010 m)
6 km 3 km 2.5 km 0.5 km
 • 7 ski lifts

Evaluation
250 m (1485 m - 1735 m)
3.5 km 2 km 1.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
195 m (1835 m - 2030 m)
3.2 km 2.4 km 0.8 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
190 m (1510 m - 1700 m)
4 km 0 km 3 km 1 km
 • 1 ski lift

155 m (1825 m - 1980 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
129 m (2525 m - 2654 m)
3.2 km 2.2 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
45 m (965 m - 1010 m)
0.3 km 0.1 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift

1 km 0 km 0 km 1 km
 • 1 ski lift

1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
1-35 out of 35 ski resorts