Change sorting method:

Schwarzwaldhochstrasse: biggest ski resorts

All 15 ski resorts on the Schwarzwaldhochstrasse sorted according to size (total slope length).


Biggest ski resort on the Schwarzwaldhochstrasse (2 km)

The ski resort Unterstmatt is the biggest ski resort on the Schwarzwaldhochstrasse. The total slope length is 2 km.


Biggest ski resorts on the Schwarzwaldhochstrasse

1-15 out of 15 ski resorts

Evaluation
170 m (930 m - 1100 m)
2 km 1.5 km 0 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
€ 23,-

Test result
175 m (825 m - 1000 m)
1.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
100 m (880 m - 980 m)
1.5 km 0 km 0.9 km 0.6 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Test result
112 m (890 m - 1002 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
131 m (660 m - 791 m)
1.1 km 0.2 km 0.9 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
99 m (915 m - 1014 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
40 m (900 m - 940 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
210 m (560 m - 770 m)
0.8 km 0 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 25,-

Evaluation
70 m (900 m - 970 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
125 m (930 m - 1055 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
80 m (700 m - 780 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15.50

Evaluation
90 m (938 m - 1028 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
55 m (1018 m - 1073 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (1036 m - 1106 m)
0.3 km 0 km 0 km 0.3 km
 • 1 ski lift
€ 23,-
1-15 out of 15 ski resorts