Change sorting method:

Ski lifts Schwarzwaldhochstrasse

All 15 ski resorts on the Schwarzwaldhochstrasse sorted according to the number of ski lifts.


Lifts Schwarzwaldhochstrasse

A total of 25 ski lifts are included on the Schwarzwaldhochstrasse .


Most lifts on the Schwarzwaldhochstrasse (5)

The ski resort Mehliskopf has with 5 lifts the most ski lifts on the Schwarzwaldhochstrasse.

Lifts Schwarzwaldhochstrasse (for skiing)

1-15 out of 15 ski resorts

Test result
175 m (825 m - 1000 m)
1.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km
 • 5 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
170 m (930 m - 1100 m)
2 km 1.5 km 0 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
€ 23,-

Test result
112 m (890 m - 1002 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
131 m (660 m - 791 m)
1.1 km 0.2 km 0.9 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
99 m (915 m - 1014 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
40 m (900 m - 940 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
210 m (560 m - 770 m)
0.8 km 0 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 25,-

Evaluation
100 m (880 m - 980 m)
1.5 km 0 km 0.9 km 0.6 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
70 m (900 m - 970 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
70 m (1036 m - 1106 m)
0.3 km 0 km 0 km 0.3 km
 • 1 ski lift
€ 23,-

Evaluation
125 m (930 m - 1055 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 22,-

Evaluation
80 m (700 m - 780 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15.50

Evaluation
90 m (938 m - 1028 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
55 m (1018 m - 1073 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
69 m (556 m - 625 m)
0.2 km 0 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-
1-15 out of 15 ski resorts