Change sorting method:

Honshu: highest ski resorts

List of the highest ski resorts on Honshu (mountain station): All 341 ski resorts sorted according to elevation. on Honshu.


Highest ski resort on Honshu (2,307 m)

The ski resort Yokoteyama-Shibutoge (same elevation: Shigakogen Mountain Resort) is the highest ski resort on Honshu. With 2,307 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift on Honshu.


51-250 out of 341 ski resorts

904 m (800 m - 1704 m)
11 km 2.2 km 6.5 km 2.3 km
 • 20 ski lifts
¥ 5100,- / approx. € 42,-

689 m (1006 m - 1695 m)
14.4 km 1.4 km 8.3 km 4.7 km
 • 12 ski lifts
¥ 5100,- / approx. € 42,-

Evaluation
589 m (1100 m - 1689 m)
10 km 3.5 km 4 km 2.5 km
 • 6 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

Evaluation
926 m (750 m - 1676 m)
23.7 km 12.1 km 7.7 km 3.9 km
 • 19 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Evaluation
435 m (1235 m - 1670 m)
10 km 5 km 5 km 0 km
 • 3 ski lifts
¥ 4600,- / approx. € 38,-

Evaluation
881 m (780 m - 1661 m)
50 km 20 km 20 km 10 km
 • 38 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Evaluation
1085 m (565 m - 1650 m)
44.5 km 22.1 km 13 km 9.4 km
 • 18 ski lifts
¥ 5200,- / approx. € 43,-

Evaluation
707 m (943 m - 1650 m)
20 km 6 km 8 km 6 km
 • 9 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

50 m (1600 m - 1650 m)
1 km 0.5 km 0.4 km 0.1 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
40 m (1609 m - 1649 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 5500,- / approx. € 46,-

220 m (1400 m - 1620 m)
5 km 2.5 km 1.5 km 1 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
362 m (1256 m - 1618 m)
9 km 4.2 km 3 km 1.8 km
 • 6 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

Evaluation
472 m (1142 m - 1614 m)
7.6 km 2.7 km 2.5 km 2.4 km
 • 7 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 39,-

210 m (1400 m - 1610 m)
8 km 3 km 4 km 1 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
700 m (900 m - 1600 m)
15.5 km 9.6 km 4 km 1.9 km
 • 5 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
327 m (1270 m - 1597 m)
21.3 km 14.5 km 5.8 km 1 km
 • 15 ski lifts
 • Cat-skiing
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
93 m (1504 m - 1597 m)
2.2 km 1.5 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 5500,- / approx. € 46,-

Evaluation
580 m (1010 m - 1590 m)
10.8 km 4.8 km 2.8 km 3.2 km
 • 5 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 39,-

Evaluation
260 m (1330 m - 1590 m)
3 km 1 km 1 km 1 km
 • 2 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 46,-

Evaluation
110 m (1457 m - 1567 m)
1.8 km 1 km 0.5 km 0.3 km
 • 3 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 46,-

Evaluation
155 m (1409 m - 1564 m)
1.8 km 0.4 km 0.8 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 46,-

Evaluation
600 m (950 m - 1550 m)
24 km 10.8 km 7 km 6.2 km
 • 5 ski lifts
¥ 4900,- / approx. € 41,-

Evaluation
720 m (830 m - 1550 m)
15.9 km 7.1 km 6.4 km 2.4 km
 • 8 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 31,-

350 m (1200 m - 1550 m)
5 km 2 km 1.7 km 1.3 km
 • 7 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 32,-

300 m (1250 m - 1550 m)
10 km 3.5 km 4.5 km 2 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
155 m (1390 m - 1545 m)
7.1 km 2.1 km 3.4 km 1.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
227 m (1312 m - 1539 m)
6 km 2.6 km 3 km 0.4 km
 • 3 ski lifts
¥ 3700,- / approx. € 31,-

476 m (1044 m - 1520 m)
4.3 km 1 km 2 km 1.3 km
 • 3 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

756 m (746 m - 1502 m)
10 km 1 km 8 km 1 km
 • 5 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

450 m (1050 m - 1500 m)
 • 3 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

200 m (1300 m - 1500 m)
7 km 2.5 km 3.5 km 1 km
 • 4 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

600 m (900 m - 1500 m)
10 km 4 km 3.5 km 2.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
804 m (687 m - 1491 m)
20 km 9 km 8.4 km 2.6 km
 • 21 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 40,-

728 m (759 m - 1487 m)
 • 6 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
228 m (1250 m - 1478 m)
9.2 km 2.4 km 4.3 km 2.5 km
 • 5 ski lifts
¥ 4400,- / approx. € 36,-

358 m (1100 m - 1458 m)
 • 4 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 31,-

Evaluation
150 m (1300 m - 1450 m)
3 km 1.5 km 1.3 km 0.2 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

386 m (1060 m - 1446 m)
3 km 1 km 1.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
29 m (1412 m - 1441 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

447 m (983 m - 1430 m)
30 km 12 km 9.6 km 8.4 km
 • 5 ski lifts
¥ 4900,- / approx. € 41,-

230 m (1200 m - 1430 m)
3 km 1.5 km 1 km 0.5 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
460 m (950 m - 1410 m)
5.9 km 0.6 km 3.8 km 1.5 km
 • 5 ski lifts
¥ 4400,- / approx. € 36,-

Evaluation
318 m (1090 m - 1408 m)
7.4 km 2.5 km 2.3 km 2.6 km
 • 7 ski lifts
¥ 4400,- / approx. € 36,-

530 m (872 m - 1402 m)
20 km 8 km 6 km 6 km
 • 7 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 40,-

Evaluation
129 m (1272 m - 1401 m)
3.1 km 1 km 1.8 km 0.3 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
64 m (1337 m - 1401 m)
1.5 km 0.2 km 0.5 km 0.8 km
 • 1 ski lift
¥ 3800,- / approx. € 31,-

Evaluation
570 m (830 m - 1400 m)
12.6 km 4.6 km 5 km 3 km
 • 7 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

200 m (1200 m - 1400 m)
3 km 0.8 km 1.5 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
306 m (1091 m - 1397 m)
7 km 1.5 km 4 km 1.5 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
264 m (1112 m - 1376 m)
7.5 km 5.6 km 1.2 km 0.7 km
 • 3 ski lifts
¥ 3300,- / approx. € 27,-

Evaluation
10 m (1366 m - 1376 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
¥ 800,- / approx. € 7,-

84 m (1281 m - 1365 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
¥ 3400,- / approx. € 28,-

135 m (1225 m - 1360 m)
2 km 0.6 km 1.2 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

Evaluation
610 m (749 m - 1359 m)
8 km 2 km 6 km 0 km
 • 7 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 32,-

Evaluation
700 m (650 m - 1350 m)
12.1 km 7.7 km 2.6 km 1.8 km
 • 8 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

190 m (1160 m - 1350 m)
2.2 km 1.5 km 0.5 km 0.2 km
 • 4 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

445 m (905 m - 1350 m)
25.4 km 9 km 9.1 km 7.3 km
 • 9 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

710 m (640 m - 1350 m)
20 km 10 km 7 km 3 km
 • 4 ski lifts

110 m (1240 m - 1350 m)
1.1 km 0.5 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts

480 m (870 m - 1350 m)
15 km 4.5 km 6 km 4.5 km
 • 5 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 39,-

306 m (1034 m - 1340 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

540 m (800 m - 1340 m)
34.8 km 10.4 km 12.2 km 12.2 km
 • 18 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Evaluation
828 m (500 m - 1328 m)
45.1 km 13.6 km 18 km 13.5 km
 • 18 ski lifts
¥ 5900,- / approx. € 49,-

714 m (613 m - 1327 m)
20 km 6 km 8 km 6 km
 • 8 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 39,-

Evaluation
666 m (658 m - 1324 m)
10 km 2 km 6 km 2 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
160 m (1145 m - 1305 m)
1.5 km 1.2 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

483 m (810 m - 1293 m)
 • 9 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
539 m (750 m - 1289 m)
50 km 25 km 15 km 10 km
 • 12 ski lifts
¥ 4400,- / approx. € 36,-

549 m (733 m - 1282 m)
 • 9 ski lifts
 • Cat-skiing
¥ 4700,- / approx. € 39,-

396 m (885 m - 1281 m)
 • 8 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Evaluation
951 m (329 m - 1280 m)
16 km 6.8 km 5.2 km 4 km
 • 5 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

276 m (1000 m - 1276 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

320 m (950 m - 1270 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

430 m (830 m - 1260 m)
10 km 4 km 3 km 3 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

580 m (675 m - 1255 m)
12 km 6 km 4 km 2 km
 • 7 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 39,-

303 m (950 m - 1253 m)
2 km
 • 3 ski lifts
¥ 5700,- / approx. € 47,-

Evaluation
550 m (700 m - 1250 m)
7 km 2.4 km 3.2 km 1.4 km
 • 9 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

378 m (870 m - 1248 m)
10 km 3 km 4 km 3 km
 • 4 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

Evaluation
294 m (950 m - 1244 m)
7.2 km 1.6 km 4.8 km 0.8 km
 • 6 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

520 m (720 m - 1240 m)
10 km 2 km 5 km 3 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

760 m (479 m - 1239 m)
27 km
 • 18 ski lifts
¥ 4100,- / approx. € 34,-

485 m (746 m - 1231 m)
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

488 m (742 m - 1230 m)
 • 6 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
641 m (580 m - 1221 m)
20 km 6 km 8 km 6 km
 • 10 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
370 m (850 m - 1220 m)
10 km 3 km 5 km 2 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
400 m (820 m - 1220 m)
4.7 km 1 km 1.9 km 1.8 km
 • 4 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
791 m (426 m - 1217 m)
20 km 8 km 8 km 4 km
 • 6 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

583 m (630 m - 1213 m)
20 km 6 km 8 km 6 km
 • 6 ski lifts

722 m (491 m - 1213 m)
16.5 km 4 km 7 km 5.5 km
 • 7 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 40,-

Evaluation
667 m (543 m - 1210 m)
7.6 km 5.5 km 2.1 km 0 km
 • 3 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

Evaluation
437 m (769 m - 1206 m)
9.9 km 4.1 km 4.3 km 1.5 km
 • 4 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

274 m (927 m - 1201 m)
7 km 5 km 2 km 0 km
 • 5 ski lifts
¥ 3700,- / approx. € 31,-

Evaluation
362 m (838 m - 1200 m)
11 km 4 km 6 km 1 km
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
220 m (980 m - 1200 m)
2.4 km 1.1 km 1.3 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3600,- / approx. € 30,-

400 m (800 m - 1200 m)
8 km 3 km 2.5 km 2.5 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

460 m (740 m - 1200 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 4 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

430 m (770 m - 1200 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

300 m (900 m - 1200 m)
5 km 2 km 2.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

398 m (798 m - 1196 m)
2.8 km
 • 8 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 31,-

Evaluation
319 m (867 m - 1186 m)
8.9 km 3.9 km 4 km 1 km
 • 6 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

608 m (578 m - 1186 m)
20 km 6 km 6 km 8 km
 • 6 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
925 m (256 m - 1181 m)
33.8 km 14.8 km 12 km 7 km
 • 30 ski lifts
¥ 4600,- / approx. € 38,-

264 m (917 m - 1181 m)
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
224 m (950 m - 1174 m)
10 km 3 km 6 km 1 km
 • 8 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

398 m (774 m - 1172 m)
3.5 km
 • 6 ski lifts

320 m (838 m - 1158 m)
5 km 2.5 km 1.5 km 1 km
 • 2 ski lifts

667 m (491 m - 1158 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4100,- / approx. € 34,-

Evaluation
215 m (940 m - 1155 m)
5.8 km 2.3 km 1.8 km 1.7 km
 • 9 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 46,-

300 m (850 m - 1150 m)
2 km 1.4 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 31,-

415 m (735 m - 1150 m)
12 km 5 km 5 km 2 km
 • 6 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 41,-

Evaluation
792 m (355 m - 1147 m)
12 km 1.5 km 6 km 4.5 km
 • 4 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 32,-

Evaluation
63 m (1083 m - 1146 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

279 m (854 m - 1133 m)
 • 4 ski lifts
¥ 3300,- / approx. € 27,-

Evaluation
550 m (580 m - 1130 m)
7 km 3.5 km 2.5 km 1 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
300 m (830 m - 1130 m)
5.5 km 2 km 3.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
197 m (931 m - 1128 m)
1.7 km 1 km 0.5 km 0.2 km
 • 1 ski lift

426 m (700 m - 1126 m)
10 km 4 km 5.5 km 0.5 km
 • 5 ski lifts

225 m (900 m - 1125 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts

120 m (1000 m - 1120 m)
0.9 km 0.3 km 0.3 km 0.3 km
 • 1 ski lift
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
195 m (922 m - 1117 m)
1.2 km 0.4 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
69 m (1045 m - 1114 m)
1 km 0.8 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

760 m (350 m - 1110 m)
15 km 3 km 9 km 3 km
 • 4 ski lifts

201 m (908 m - 1109 m)
1.9 km 0.2 km 1.2 km 0.5 km
 • 3 ski lifts

550 m (550 m - 1100 m)
9 km 2 km 4 km 3 km
 • 4 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

200 m (900 m - 1100 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

Evaluation
536 m (552 m - 1088 m)
7.8 km 2.7 km 3.9 km 1.2 km
 • 5 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

535 m (550 m - 1085 m)
10 km 3 km 4 km 3 km
 • 6 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

490 m (592 m - 1082 m)
10 km 3 km 6 km 1 km
 • 5 ski lifts
¥ 5400,- / approx. € 45,-

Evaluation
250 m (830 m - 1080 m)
3.5 km 1.2 km 1.1 km 1.2 km
 • 3 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

178 m (882 m - 1060 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

Evaluation
450 m (600 m - 1050 m)
7.5 km 1.5 km 4.5 km 1.5 km
 • 5 ski lifts

500 m (550 m - 1050 m)
20 km 8 km 8 km 4 km
 • 7 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

150 m (900 m - 1050 m)
1 km 0.5 km 0.4 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

350 m (700 m - 1050 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

270 m (780 m - 1050 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 7 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
119 m (930 m - 1049 m)
3.1 km 1 km 1.2 km 0.9 km
 • 2 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
270 m (773 m - 1043 m)
2 km 0.2 km 1 km 0.8 km
 • 3 ski lifts

678 m (363 m - 1041 m)
7 km
 • 6 ski lifts
¥ 3700,- / approx. € 31,-

150 m (890 m - 1040 m)
4 km 1.4 km 1.8 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

330 m (700 m - 1030 m)
10 km 3 km 4 km 3 km
 • 3 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

330 m (700 m - 1030 m)
10 km 5 km 3 km 2 km
 • 6 ski lifts

80 m (950 m - 1030 m)
2 km 0.3 km 1.4 km 0.3 km
 • 3 ski lifts

730 m (300 m - 1030 m)
10 km 2 km 6 km 2 km
 • 4 ski lifts

181 m (839 m - 1020 m)
 • 2 ski lifts
¥ 5100,- / approx. € 42,-

320 m (700 m - 1020 m)
5 km 1.5 km 2.5 km 1 km
 • 4 ski lifts

368 m (650 m - 1018 m)
11 km 5 km 3 km 3 km
 • 5 ski lifts

500 m (507 m - 1007 m)
12.8 km 1.2 km 9.2 km 2.4 km
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
460 m (540 m - 1000 m)
11 km 8 km 3 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
490 m (510 m - 1000 m)
10 km 3 km 5 km 2 km
 • 4 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

200 m (800 m - 1000 m)
5.6 km
 • 2 ski lifts

150 m (850 m - 1000 m)
4 km 2 km 1.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 29,-

585 m (400 m - 985 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 10 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

498 m (471 m - 969 m)
11.6 km
 • 5 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

315 m (650 m - 965 m)
6 km 2.5 km 2.5 km 1 km
 • 4 ski lifts
¥ 3700,- / approx. € 31,-

44 m (920 m - 964 m)
0.7 km 0.5 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3600,- / approx. € 30,-

190 m (770 m - 960 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts

272 m (687 m - 959 m)
5 km 1 km 2 km 2 km
 • 4 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 31,-

Evaluation
502 m (448 m - 950 m)
3.2 km 1.4 km 1 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
¥ 3100,- / approx. € 26,-

350 m (600 m - 950 m)
3 km 0.9 km 1.5 km 0.6 km
 • 3 ski lifts

450 m (500 m - 950 m)
10 km 2 km 5 km 3 km
 • 4 ski lifts

179 m (767 m - 946 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 36,-

580 m (360 m - 940 m)
13 km 4 km 5 km 4 km
 • 7 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
303 m (630 m - 933 m)
5 km 1 km 2.5 km 1.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

716 m (215 m - 931 m)
16.5 km 12 km 3 km 1.5 km
 • 25 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
525 m (396 m - 921 m)
20 km 11 km 7 km 2 km
 • 5 ski lifts

660 m (260 m - 920 m)
30 km 12 km 12 km 6 km
 • 11 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 39,-

210 m (700 m - 910 m)
10 km 5 km 3 km 2 km
 • 3 ski lifts
¥ 2500,- / approx. € 21,-

Evaluation
300 m (600 m - 900 m)
6 km 2 km 3 km 1 km
 • 4 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

480 m (420 m - 900 m)
10 km 2 km 4 km 4 km
 • 5 ski lifts

400 m (500 m - 900 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

300 m (600 m - 900 m)
5 km 1.5 km 2 km 1.5 km
 • 2 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

Evaluation
107 m (789 m - 896 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 2500,- / approx. € 21,-

170 m (710 m - 880 m)
2 km 0.6 km 1 km 0.4 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
178 m (700 m - 878 m)
2.3 km 0.3 km 1.5 km 0.5 km
 • 2 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 31,-

Evaluation
80 m (795 m - 875 m)
1.6 km 0.4 km 0.5 km 0.7 km
 • 1 ski lift
¥ 2500,- / approx. € 21,-

273 m (598 m - 871 m)
6 km 2.5 km 2.5 km 1 km
 • 3 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 30,-

Evaluation
145 m (720 m - 865 m)
0.7 km 0.4 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3900,- / approx. € 32,-

Evaluation
170 m (680 m - 850 m)
5 km 2 km 1.5 km 1.5 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
200 m (650 m - 850 m)
2.3 km 1 km 0.7 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 33,-

500 m (350 m - 850 m)
12 km 4 km 6 km 2 km
 • 6 ski lifts

200 m (650 m - 850 m)
7 km 2 km 3 km 2 km
 • 2 ski lifts

450 m (395 m - 845 m)
 • 7 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 35,-

Evaluation
225 m (600 m - 825 m)
2.8 km 0.4 km 1.7 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
¥ 3400,- / approx. € 28,-

100 m (720 m - 820 m)
 • 9 ski lifts
¥ 2500,- / approx. € 21,-

460 m (350 m - 810 m)
7 km 2 km 2 km 3 km
 • 4 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 37,-

Evaluation
404 m (398 m - 802 m)
4.1 km 0.9 km 2.6 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 31,-

153 m (628 m - 781 m)
 • 3 ski lifts
¥ 3200,- / approx. € 27,-

Evaluation
205 m (570 m - 775 m)
1.5 km 0.5 km 0.8 km 0.2 km
 • 2 ski lifts

175 m (600 m - 775 m)
3 km 1.5 km 1 km 0.5 km
 • 2 ski lifts

226 m (549 m - 775 m)
2.5 km
 • 2 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 25,-

234 m (540 m - 774 m)
 • 2 ski lifts
¥ 3300,- / approx. € 27,-

Evaluation
252 m (518 m - 770 m)
3.2 km 0.7 km 1.6 km 0.9 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
267 m (501 m - 768 m)
4.3 km 2 km 2.3 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3500,- / approx. € 29,-
51-250 out of 341 ski resorts