Change sorting method:

Sudetes (Sudety): elevation differences of ski resorts

All 200 ski resorts in the Sudetes (Sudety) sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in the Sudetes (Sudety) (660 m)

The ski resort Černá hora – Janské Lázně 660 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in the Sudetes (Sudety).


51-200 out of 200 ski resorts

Evaluation
180 m (680 m - 860 m)
1.2 km 0.4 km 0.5 km 0.3 km
 • 5 ski lifts
CZK 420,- / approx. € 16,-

180 m (380 m - 560 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 240,- / approx. € 9,-

173 m (630 m - 803 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

166 m (530 m - 696 m)
2.2 km 0.5 km 1.7 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 12,-

Evaluation
161 m (700 m - 861 m)
1.5 km 0.9 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 460,- / approx. € 18,-

Evaluation
160 m (440 m - 600 m)
3.6 km 0.1 km 3.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
156 m (675 m - 831 m)
2.8 km 1.8 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 440,- / approx. € 17,-

Evaluation
153 m (557 m - 710 m)
8.2 km 5.2 km 3 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 490,- / approx. € 19,-

Evaluation
150 m (530 m - 680 m)
4.5 km 3.5 km 1 km 0 km
 • 6 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
150 m (520 m - 670 m)
3.5 km 2.5 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 12,-

Evaluation
150 m (550 m - 700 m)
2.2 km 0.3 km 1.9 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
150 m (610 m - 760 m)
1.5 km 0.6 km 0.9 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 430,- / approx. € 17,-

Evaluation
150 m (650 m - 800 m)
0.8 km 0.3 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

150 m (550 m - 700 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

150 m (630 m - 780 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 290,- / approx. € 11,-

150 m (400 m - 550 m)
0.9 km 0.1 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 420,- / approx. € 16,-

146 m (630 m - 776 m)
0.9 km 0.4 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

145 m (575 m - 720 m)
2.5 km 1 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 60,- / approx. € 14,-

Evaluation
140 m (650 m - 790 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

140 m (690 m - 830 m)
2.6 km 1.3 km 1.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 600,- / approx. € 23,-

140 m (670 m - 810 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 420,- / approx. € 16,-

Evaluation
133 m (600 m - 733 m)
3 km 1 km 1.5 km 0.5 km
 • 2 ski lifts
CZK 450,- / approx. € 17,-

Evaluation
132 m (498 m - 630 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
130 m (522 m - 652 m)
2.4 km 2.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 590,- / approx. € 23,-

Evaluation
130 m (480 m - 610 m)
1.6 km 1 km 0.6 km 0 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
130 m (520 m - 650 m)
1.8 km 0.8 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 12,-

Evaluation
130 m (500 m - 630 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 300,- / approx. € 12,-

121 m (605 m - 726 m)
1.2 km 0.4 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 12,-

Evaluation
120 m (690 m - 810 m)
2 km 1.3 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 250,- / approx. € 10,-

Evaluation
120 m (630 m - 750 m)
2.2 km 1.1 km 1.1 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 480,- / approx. € 19,-

Evaluation
120 m (740 m - 860 m)
1.2 km 0.3 km 0.9 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 290,- / approx. € 11,-

120 m (550 m - 670 m)
5.1 km 4.4 km 0.7 km 0 km
 • 9 ski lifts
CZK 510,- / approx. € 20,-

120 m (610 m - 730 m)
2 km 1.3 km 0.7 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 370,- / approx. € 14,-

120 m (570 m - 690 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 7 ski lifts
CZK 370,- / approx. € 14,-

Evaluation
115 m (625 m - 740 m)
3 km 2.6 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 320,- / approx. € 12,-

Evaluation
115 m (515 m - 630 m)
2.9 km 1.4 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts

115 m (455 m - 570 m)
1.9 km 1.9 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 15,-

114 m (495 m - 609 m)
1.1 km 0.7 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 330,- / approx. € 13,-

Evaluation
113 m (735 m - 848 m)
5.7 km 3 km 1.5 km 1.2 km
 • 6 ski lifts
PLN 69,- / approx. € 16,-

113 m (763 m - 876 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 250,- / approx. € 10,-

113 m (501 m - 614 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
112 m (353 m - 465 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
111 m (484 m - 595 m)
1.3 km 1 km 0.3 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

Evaluation
110 m (750 m - 860 m)
0.9 km 0.4 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 430,- / approx. € 17,-

Evaluation
110 m (520 m - 630 m)
0.5 km 0.3 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 260,- / approx. € 10,-

Evaluation
110 m (600 m - 710 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 220,- / approx. € 9,-

110 m (740 m - 850 m)
2.4 km 1.3 km 1.1 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 60,- / approx. € 14,-

110 m (620 m - 730 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

110 m (510 m - 620 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 340,- / approx. € 13,-

Evaluation
104 m (595 m - 699 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 5 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
103 m (685 m - 788 m)
2.5 km 1.5 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 390,- / approx. € 15,-

Evaluation
103 m (647 m - 750 m)
1.9 km 1.9 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
101 m (610 m - 711 m)
2.1 km 1 km 0.6 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
CZK 360,- / approx. € 14,-

Evaluation
101 m (700 m - 801 m)
3.6 km 3.6 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 370,- / approx. € 14,-

Evaluation
100 m (750 m - 850 m)
1.8 km 0.6 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 330,- / approx. € 13,-

Evaluation
100 m (420 m - 520 m)
2.7 km 2 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 310,- / approx. € 12,-

Evaluation
100 m (630 m - 730 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 260,- / approx. € 10,-

Evaluation
100 m (510 m - 610 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
100 m (520 m - 620 m)
0.5 km 0.1 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 310,- / approx. € 12,-

Evaluation
100 m (750 m - 850 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

100 m (700 m - 800 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 220,- / approx. € 9,-

100 m (650 m - 750 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 300,- / approx. € 12,-

98 m (635 m - 733 m)
0.5 km 0.3 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 40,- / approx. € 9,-

Evaluation
97 m (954 m - 1051 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 250,- / approx. € 10,-

Evaluation
95 m (860 m - 955 m)
1.1 km 0.6 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 250,- / approx. € 10,-

Evaluation
95 m (546 m - 641 m)
1.6 km 0.9 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

Evaluation
95 m (580 m - 675 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 280,- / approx. € 11,-

Evaluation
92 m (710 m - 802 m)
4.5 km 4 km 0.5 km 0 km
 • 6 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 15,-

Evaluation
92 m (628 m - 720 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
90 m (284 m - 374 m)
1.7 km 0.7 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 420,- / approx. € 16,-

Evaluation
90 m (444 m - 534 m)
1.6 km 1.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 280,- / approx. € 11,-

Evaluation
90 m (950 m - 1040 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 320,- / approx. € 12,-

Evaluation
90 m (360 m - 450 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

90 m (580 m - 670 m)
1.1 km 0.7 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

90 m (630 m - 720 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 290,- / approx. € 11,-

90 m (770 m - 860 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 220,- / approx. € 9,-

90 m (490 m - 580 m)
1.7 km 0.7 km 0.6 km 0.4 km
 • 1 ski lift
CZK 250,- / approx. € 10,-

Evaluation
86 m (511 m - 597 m)
2.3 km 1.9 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 420,- / approx. € 16,-

Evaluation
86 m (516 m - 602 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 380,- / approx. € 15,-

Evaluation
85 m (645 m - 730 m)
3.5 km 2.3 km 1.2 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 360,- / approx. € 14,-

85 m (558 m - 643 m)
1 km 0.3 km 0.7 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 330,- / approx. € 13,-

Evaluation
83 m (646 m - 729 m)
2.7 km 1.7 km 1 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 340,- / approx. € 13,-

Evaluation
83 m (453 m - 536 m)
1.7 km 0.3 km 1.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 300,- / approx. € 12,-

83 m (720 m - 803 m)
2.5 km 2 km 0.4 km 0.1 km
 • 1 ski lift
PLN 50,- / approx. € 12,-

Evaluation
80 m (550 m - 630 m)
0.9 km 0.5 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 200,- / approx. € 8,-

80 m (320 m - 400 m)
1.8 km 0.7 km 1.1 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 390,- / approx. € 15,-

Evaluation
77 m (625 m - 702 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

76 m (500 m - 576 m)
1.1 km 0.3 km 0.3 km 0.5 km
 • 1 ski lift
CZK 120,- / approx. € 5,-

Evaluation
75 m (730 m - 805 m)
2.5 km 1.1 km 1.4 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
75 m (530 m - 605 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 15,-

Evaluation
75 m (640 m - 715 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 40,- / approx. € 9,-

Evaluation
71 m (662 m - 733 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

71 m (474 m - 545 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (630 m - 700 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 260,- / approx. € 10,-

Evaluation
70 m (625 m - 695 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 65,- / approx. € 15,-

Evaluation
70 m (560 m - 630 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 170,- / approx. € 7,-

70 m (580 m - 650 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 290,- / approx. € 11,-

70 m (605 m - 675 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
65 m (730 m - 795 m)
4.9 km 3.8 km 1.1 km 0 km
 • 10 ski lifts
CZK 400,- / approx. € 15,-

Evaluation
61 m (700 m - 761 m)
1.5 km 1.1 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 350,- / approx. € 14,-

Evaluation
60 m (450 m - 510 m)
1.6 km 0.7 km 0.4 km 0.5 km
 • 1 ski lift
CZK 230,- / approx. € 9,-

Evaluation
60 m (765 m - 825 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

60 m (730 m - 790 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 30,- / approx. € 7,-

60 m (622 m - 682 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 350,- / approx. € 14,-

Evaluation
57 m (597 m - 654 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 60,- / approx. € 14,-

Evaluation
54 m (775 m - 829 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 90,- / approx. € 21,-

Evaluation
54 m (650 m - 704 m)
1 km 0.7 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 270,- / approx. € 10,-

Evaluation
52 m (610 m - 662 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 200,- / approx. € 8,-

Evaluation
51 m (432 m - 483 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (743 m - 793 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

50 m (400 m - 450 m)
1.2 km 0.9 km 0.3 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 300,- / approx. € 12,-

50 m (750 m - 800 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 37,- / approx. € 9,-

48 m (432 m - 480 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 270,- / approx. € 10,-

Evaluation
47 m (738 m - 785 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

46 m (700 m - 746 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (680 m - 720 m)
0.4 km 0.2 km 0.2 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
40 m (570 m - 610 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (590 m - 630 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (617 m - 657 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (550 m - 590 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
35 m (460 m - 495 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
33 m (620 m - 653 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (390 m - 420 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 180,- / approx. € 7,-

Evaluation
25 m (360 m - 385 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
24 m (649 m - 673 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
22 m (699 m - 721 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
20 m (345 m - 365 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

15 m (680 m - 695 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 360,- / approx. € 14,-

Evaluation
10 m (681 m - 691 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
51-200 out of 200 ski resorts