Change sorting method:

Polish Sudetes: elevation differences of ski resorts

All 46 ski resorts in the Polish Sudetes sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in the Polish Sudetes (655 m)

The ski resort Szklarska Poręba – Szrenica ​ 655 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in the Polish Sudetes.


Ski resorts with the biggest elevation differences in the Polish Sudetes

1-46 out of 46 ski resorts

Evaluation
655 m (707 m - 1362 m)
12 km 3.3 km 6.7 km 2 km
 • 8 ski lifts
PLN 139,- / approx. € 30,-

Evaluation
530 m (820 m - 1350 m)
5.8 km 2.6 km 1.7 km 1.5 km
 • 9 ski lifts
PLN 145,- / approx. € 31,-

Evaluation
440 m (620 m - 1060 m)
2.5 km 0.8 km 1.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 150,- / approx. € 32,-

Evaluation
415 m (835 m - 1250 m)
9.3 km 1.5 km 6.2 km 1.6 km
 • 9 ski lifts
PLN 140,- / approx. € 30,-

Evaluation
222 m (590 m - 812 m)
2.3 km 1.5 km 0 km 0.8 km
 • 2 ski lifts
PLN 96,- / approx. € 20,-

Evaluation
214 m (811 m - 1025 m)
21 km 13 km 7.8 km 0.2 km
 • 28 ski lifts
PLN 140,- / approx. € 30,-

Evaluation
202 m (692 m - 894 m)
3.3 km 1.9 km 0.8 km 0.6 km
 • 2 ski lifts
PLN 120,- / approx. € 26,-

Evaluation
201 m (500 m - 701 m)
3 km 2.3 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
150 m (530 m - 680 m)
4.5 km 3.5 km 1 km 0 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
145 m (570 m - 715 m)
2.6 km 1.8 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 130,- / approx. € 28,-

Evaluation
140 m (650 m - 790 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
130 m (480 m - 610 m)
1.6 km 1 km 0.6 km 0 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
113 m (735 m - 848 m)
5.7 km 3 km 1.5 km 1.2 km
 • 6 ski lifts
PLN 76,- / approx. € 16,-

110 m (740 m - 850 m)
2.4 km 1.3 km 1.1 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 76,- / approx. € 16,-

110 m (620 m - 730 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 71,- / approx. € 15,-

Evaluation
104 m (595 m - 699 m)
1.5 km 1.1 km 0.4 km 0 km
 • 5 ski lifts

100 m (630 m - 730 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
98 m (635 m - 733 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 40,- / approx. € 9,-

Evaluation
89 m (697 m - 786 m)
1.9 km 1.9 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 90,- / approx. € 19,-

Evaluation
75 m (730 m - 805 m)
2.5 km 1.1 km 1.4 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 120,- / approx. € 26,-

Evaluation
75 m (640 m - 715 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
74 m (771 m - 845 m)
1.4 km 0.6 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
70 m (625 m - 695 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 95,- / approx. € 20,-

Evaluation
60 m (790 m - 850 m)
1 km 0.7 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
57 m (597 m - 654 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 60,- / approx. € 13,-

Evaluation
54 m (775 m - 829 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 110,- / approx. € 23,-

Evaluation
50 m (750 m - 800 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 82,- / approx. € 17,-

Evaluation
47 m (738 m - 785 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
41 m (775 m - 816 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (617 m - 657 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
35 m (460 m - 495 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
24 m (649 m - 673 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
24 m (668 m - 692 m)
0.3 km 0.2 km 0.1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
24 m (572 m - 596 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
22 m (623 m - 645 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
22 m (699 m - 721 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
20 m (345 m - 365 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
17 m (709 m - 726 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
17 m (530 m - 547 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
10 m (681 m - 691 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
5 m (780 m - 785 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
1-46 out of 46 ski resorts