Change sorting method:

Base stations Norway (according to elevation)

All base stations in Norway (Norge) sorted according to base elevation - List of the highest base stations in Norway (Norge)

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in Norway (Norge) - highest entry point to the ski resort (1850 m)

The ski resort Galdhøpiggen Sommerskisenter – Juvass at 1,850 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in Norway (Norge).


51-114 out of 114 ski resorts

Evaluation
182 m (550 m - 732 m)
2.8 km 1 km 1.6 km 0.2 km
 • 1 ski lift
NOK 305,- / approx. € 30,-

Evaluation
175 m (520 m - 695 m)
4 km 3.5 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 240,- / approx. € 24,-

Evaluation
230 m (510 m - 740 m)
9 km 5 km 3 km 1 km
 • 2 ski lifts
NOK 399,- / approx. € 39,-

Evaluation
200 m (500 m - 700 m)
13.4 km 6.6 km 5.2 km 1.6 km
 • 5 ski lifts
NOK 435,- / approx. € 43,-

Evaluation
450 m (500 m - 950 m)
12 km 8 km 3 km 1 km
 • 3 ski lifts
NOK 395,- / approx. € 39,-

293 m (500 m - 793 m)
2.2 km 1 km 1 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
NOK 365,- / approx. € 36,-

Evaluation
307 m (493 m - 800 m)
6.5 km 2.5 km 4 km 0 km
 • 4 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 35,-

Evaluation
240 m (484 m - 724 m)
5.5 km 0.7 km 3.5 km 1.3 km
 • 2 ski lifts
NOK 365,- / approx. € 36,-

Evaluation
470 m (480 m - 950 m)
9.5 km 4 km 3.5 km 2 km
 • 3 ski lifts
NOK 380,- / approx. € 38,-

Evaluation
461 m (457 m - 918 m)
15 km 10 km 5 km 0 km
 • 8 ski lifts
NOK 375,- / approx. € 37,-

Test result
610 m (450 m - 1060 m)
30 km 13 km 12.5 km 4.5 km
 • 8 ski lifts
NOK 455,- / approx. € 45,-

Evaluation
354 m (450 m - 804 m)
4.2 km 1.8 km 2.4 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 415,- / approx. € 41,-

Evaluation
800 m (430 m - 1230 m)
25 km 14 km 7 km 4 km
 • 7 ski lifts
NOK 420,- / approx. € 42,-

Test result
685 m (415 m - 1100 m)
71 km 33 km 18 km 20 km
 • 31 ski lifts
NOK 525,- / approx. € 52,-

Evaluation
420 m (400 m - 820 m)
7 km 5 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 370,- / approx. € 37,-

200 m (400 m - 600 m)
1.7 km 1 km 0 km 0.7 km
 • 1 ski lift
NOK 250,- / approx. € 25,-

Evaluation
336 m (390 m - 726 m)
8 km 5 km 2 km 1 km
 • 2 ski lifts
NOK 360,- / approx. € 36,-

Evaluation
260 m (381 m - 641 m)
1.6 km 1.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 350,- / approx. € 35,-

Evaluation
495 m (370 m - 865 m)
16 km 7 km 5 km 4 km
 • 5 ski lifts
NOK 360,- / approx. € 36,-

Evaluation
225 m (364 m - 589 m)
3 km 1 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 35,-

Evaluation
190 m (360 m - 550 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

180 m (360 m - 540 m)
2 km 0.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 280,- / approx. € 28,-

Evaluation
465 m (357 m - 822 m)
13 km 7 km 4 km 2 km
 • 5 ski lifts
NOK 360,- / approx. € 36,-

Evaluation
550 m (325 m - 875 m)
10 km 7 km 1 km 2 km
 • 4 ski lifts
NOK 390,- / approx. € 39,-

Evaluation
675 m (325 m - 1000 m)
12 km 6 km 6 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 375,- / approx. € 37,-

Evaluation
550 m (323 m - 873 m)
11.2 km 6.6 km 4.2 km 0.4 km
 • 4 ski lifts
NOK 380,- / approx. € 38,-

Evaluation
340 m (319 m - 659 m)
8 km 5 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
NOK 360,- / approx. € 36,-

Evaluation
388 m (317 m - 705 m)
6 km 3 km 2 km 1 km
 • 2 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 35,-

Evaluation
55 m (316 m - 371 m)
3 km 1.3 km 0.7 km 1 km
 • 4 ski lifts
NOK 345,- / approx. € 34,-

Evaluation
680 m (284 m - 964 m)
45 km 25 km 8 km 12 km
 • 11 ski lifts
NOK 455,- / approx. € 45,-

Evaluation
260 m (265 m - 525 m)
7.3 km 4.3 km 2.2 km 0.8 km
 • 4 ski lifts
NOK 330,- / approx. € 33,-

Evaluation
473 m (262 m - 735 m)
15 km 10 km 3 km 2 km
 • 5 ski lifts
NOK 415,- / approx. € 41,-

Evaluation
570 m (245 m - 815 m)
15.7 km 7.6 km 6.5 km 1.6 km
 • 6 ski lifts
NOK 380,- / approx. € 38,-

Evaluation
330 m (235 m - 565 m)
9 km 5 km 2 km 2 km
 • 5 ski lifts
NOK 425,- / approx. € 42,-

40 m (230 m - 270 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 200,- / approx. € 20,-

Evaluation
485 m (225 m - 710 m)
10 km 3.5 km 5.5 km 1 km
 • 4 ski lifts
NOK 430,- / approx. € 43,-

Evaluation
560 m (220 m - 780 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts
NOK 380,- / approx. € 38,-

130 m (220 m - 350 m)
1.3 km 1.3 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 220,- / approx. € 22,-

Evaluation
150 m (205 m - 355 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 250,- / approx. € 25,-

Evaluation
315 m (200 m - 515 m)
15 km 6.8 km 6.8 km 1.4 km
 • 6 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 35,-

30 m (200 m - 230 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 30,- / approx. € 3,-

Test result
864 m (195 m - 1059 m)
44 km 33 km 7 km 4 km
 • 15 ski lifts
NOK 455,- / approx. € 45,-

Evaluation
1008 m (180 m - 1188 m)
25 km 17 km 5 km 3 km
 • 13 ski lifts
NOK 470,- / approx. € 46,-

Evaluation
310 m (180 m - 490 m)
6 km 2 km 3 km 1 km
 • 3 ski lifts
NOK 290,- / approx. € 29,-

240 m (180 m - 420 m)
9 km 6 km 1 km 2 km
 • 3 ski lifts

60 m (180 m - 240 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
854 m (178 m - 1032 m)
39 km 21.5 km 12.5 km 5 km
 • 11 ski lifts
NOK 455,- / approx. € 45,-

Evaluation
440 m (160 m - 600 m)
8.5 km 3.5 km 3.5 km 1.5 km
 • 6 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 35,-

Test result
381 m (150 m - 531 m)
9.6 km 5 km 2.6 km 2 km
 • 9 ski lifts
NOK 450,- / approx. € 45,-

Evaluation
518 m (130 m - 648 m)
15 km 10 km 3 km 2 km
 • 4 ski lifts
NOK 440,- / approx. € 44,-

Evaluation
903 m (100 m - 1003 m)
20 km 8 km 10 km 2 km
 • 5 ski lifts
NOK 415,- / approx. € 41,-

Evaluation
446 m (100 m - 546 m)
4 km 2 km 1 km 1 km
 • 4 ski lifts
NOK 410,- / approx. € 41,-

80 m (100 m - 180 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 300,- / approx. € 30,-

Evaluation
280 m (70 m - 350 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
NOK 420,- / approx. € 42,-

Evaluation
235 m (55 m - 290 m)
5.1 km 2 km 2.2 km 0.9 km
 • 2 ski lifts
NOK 300,- / approx. € 30,-

Evaluation
500 m (50 m - 550 m)
13.3 km 3.8 km 4.9 km 4.6 km
 • 3 ski lifts
NOK 380,- / approx. € 38,-

Evaluation
20 m (50 m - 70 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
383 m (47 m - 430 m)
4 km 1 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 35,-

Evaluation
276 m (38 m - 314 m)
2.7 km 2.7 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 370,- / approx. € 37,-

Evaluation
147 m (33 m - 180 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
NOK 250,- / approx. € 25,-

Evaluation
295 m (25 m - 320 m)
3 km 1.8 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
235 m (22 m - 257 m)
1.1 km 0.1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
51-114 out of 114 ski resorts