Change sorting method:

Base stations Western Norway (Vestlandet) (according to elevation)

All base stations in Western Norway (Vestlandet) sorted according to base elevation - List of the highest base stations in Western Norway (Vestlandet)

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in Western Norway (Vestlandet) - highest entry point to the ski resort (1239 m)

The ski resort Finse Skisenter at 1,239 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in Western Norway (Vestlandet).


Highest base stations in Western Norway (Vestlandet)

1-34 out of 34 ski resorts

201 m (1239 m - 1440 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 250,- / approx. € 25,-

Evaluation
260 m (1200 m - 1460 m)
5 km 2.5 km 2.5 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 395,- / approx. € 39,-

Evaluation
240 m (1060 m - 1300 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 450,- / approx. € 44,-

Evaluation
56 m (1000 m - 1056 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 330,- / approx. € 33,-

Evaluation
620 m (680 m - 1300 m)
12 km 7 km 4 km 1 km
 • 7 ski lifts
NOK 430,- / approx. € 42,-

Evaluation
137 m (644 m - 781 m)
2.2 km 1.4 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 320,- / approx. € 32,-

Evaluation
230 m (620 m - 850 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 4 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 34,-

Evaluation
285 m (525 m - 810 m)
1.7 km 0.6 km 0.4 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
NOK 140,- / approx. € 14,-

Evaluation
175 m (520 m - 695 m)
4 km 3.5 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
NOK 270,- / approx. € 27,-

Evaluation
450 m (500 m - 950 m)
12 km 8 km 3 km 1 km
 • 3 ski lifts
NOK 455,- / approx. € 45,-

Evaluation
307 m (493 m - 800 m)
6.5 km 2.5 km 4 km 0 km
 • 4 ski lifts
NOK 445,- / approx. € 44,-

Evaluation
185 m (460 m - 645 m)
2 km 1.3 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 300,- / approx. € 30,-

Evaluation
461 m (457 m - 918 m)
15 km 10 km 5 km 0 km
 • 8 ski lifts
NOK 390,- / approx. € 38,-

Test result
610 m (450 m - 1060 m)
29 km 12.5 km 12 km 4.5 km
 • 8 ski lifts
NOK 470,- / approx. € 46,-

Evaluation
800 m (430 m - 1230 m)
25 km 14 km 7 km 4 km
 • 7 ski lifts
NOK 450,- / approx. € 44,-

Evaluation
420 m (400 m - 820 m)
7 km 5 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 370,- / approx. € 36,-

Evaluation
495 m (370 m - 865 m)
16 km 7 km 5 km 4 km
 • 5 ski lifts
NOK 365,- / approx. € 36,-

Evaluation
225 m (364 m - 589 m)
3 km 1 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 350,- / approx. € 34,-

Evaluation
190 m (360 m - 550 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

180 m (360 m - 540 m)
2 km 0.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 280,- / approx. € 28,-

Evaluation
465 m (357 m - 822 m)
13 km 7 km 4 km 2 km
 • 5 ski lifts
NOK 390,- / approx. € 38,-

Evaluation
258 m (340 m - 598 m)
3 km 1.9 km 1.1 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 280,- / approx. € 28,-

Evaluation
550 m (325 m - 875 m)
10 km 7 km 1 km 2 km
 • 4 ski lifts
NOK 390,- / approx. € 38,-

Evaluation
675 m (325 m - 1000 m)
12 km 6 km 6 km 0 km
 • 3 ski lifts
NOK 360,- / approx. € 35,-

Evaluation
550 m (323 m - 873 m)
11.2 km 6.6 km 4.2 km 0.4 km
 • 4 ski lifts
NOK 395,- / approx. € 39,-

Evaluation
340 m (319 m - 659 m)
8 km 5 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
NOK 360,- / approx. € 35,-

Evaluation
302 m (318 m - 620 m)
4.1 km 1.4 km 2 km 0.7 km
 • 1 ski lift
NOK 350,- / approx. € 34,-

Evaluation
388 m (317 m - 705 m)
6 km 3 km 2 km 1 km
 • 2 ski lifts
NOK 370,- / approx. € 36,-

Evaluation
680 m (284 m - 964 m)
45 km 25 km 8 km 12 km
 • 9 ski lifts
NOK 470,- / approx. € 46,-

Evaluation
570 m (245 m - 815 m)
15.7 km 7.6 km 6.5 km 1.6 km
 • 6 ski lifts
NOK 400,- / approx. € 39,-

Evaluation
560 m (220 m - 780 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 4 ski lifts
NOK 390,- / approx. € 38,-

Evaluation
518 m (130 m - 648 m)
15 km 10 km 3 km 2 km
 • 4 ski lifts
NOK 440,- / approx. € 43,-

Evaluation
367 m (106 m - 473 m)
4 km 2.8 km 1.2 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 350,- / approx. € 34,-

Evaluation
179 m (103 m - 282 m)
0.7 km 0 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift
NOK 200,- / approx. € 20,-
1-34 out of 34 ski resorts