Change sorting method:

Base stations Eastern Slovakia (Východné Slovensko) (according to elevation)

All base stations in Eastern Slovakia (Východné Slovensko) sorted according to base elevation - List of the highest base stations in Eastern Slovakia (Východné Slovensko)

See also: Highest ski resorts (mountain station)


Highest base station in Eastern Slovakia (Východné Slovensko) - highest entry point to the ski resort (1376 m)

The ski resort Štrbské Pleso at 1,376 m has the highest entry point or the highest base station of all ski resorts in Eastern Slovakia (Východné Slovensko).

Highest base station in Eastern Slovakia (Východné Slovensko) – ski resort Štrbské Pleso

Highest base stations in Eastern Slovakia (Východné Slovensko)

1-41 out of 41 ski resorts

Test result
464 m (1376 m - 1840 m)
8.3 km 2.7 km 5.6 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 49,-

Evaluation
125 m (1025 m - 1150 m)
1.4 km 1 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
450 m (1000 m - 1450 m)
4 km 3.4 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 49,-

Evaluation
200 m (1000 m - 1200 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 39,-

Evaluation
149 m (980 m - 1129 m)
3.8 km 2.4 km 1.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
114 m (967 m - 1081 m)
5.5 km 4.2 km 1.3 km 0 km
 • 10 ski lifts
€ 21,-

Test result
1302 m (888 m - 2190 m)
11.8 km 5.4 km 5.2 km 1.2 km
 • 8 ski lifts
€ 49,-

85 m (885 m - 970 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
101 m (880 m - 981 m)
0.9 km 0.4 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 15,-

100 m (850 m - 950 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 16,-

Evaluation
340 m (820 m - 1160 m)
8 km 2.9 km 3.6 km 1.5 km
 • 7 ski lifts
€ 35,-

Evaluation
360 m (820 m - 1180 m)
2.4 km 1.4 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 22,-

160 m (800 m - 960 m)
1.3 km 0.5 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
139 m (777 m - 916 m)
1.8 km 0.4 km 1.4 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
80 m (770 m - 850 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

90 m (760 m - 850 m)
1.3 km 1.3 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 13,-

110 m (746 m - 856 m)
1.2 km 0.1 km 1.1 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
266 m (730 m - 996 m)
4.7 km 1.4 km 2.5 km 0.8 km
 • 3 ski lifts
€ 17,-

Evaluation
330 m (705 m - 1035 m)
1.8 km 0.2 km 1.1 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
105 m (675 m - 780 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
136 m (674 m - 810 m)
1.3 km 0.1 km 1.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 15,-

251 m (669 m - 920 m)
2.2 km 0.4 km 1.4 km 0.4 km
 • 5 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
346 m (660 m - 1006 m)
4.2 km 0.9 km 2.1 km 1.2 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
592 m (638 m - 1230 m)
5 km 3 km 1 km 1 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
433 m (635 m - 1068 m)
1 km 0 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
242 m (634 m - 876 m)
3.4 km 1.4 km 1.1 km 0.9 km
 • 4 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
173 m (630 m - 803 m)
3.9 km 2.8 km 1.1 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
218 m (590 m - 808 m)
2.9 km 1.5 km 0.8 km 0.6 km
 • 2 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
175 m (580 m - 755 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts

140 m (570 m - 710 m)
1.4 km 0.3 km 1.1 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
200 m (520 m - 720 m)
3 km 0.8 km 1.6 km 0.6 km
 • 5 ski lifts
€ 15,-

132 m (508 m - 640 m)
1.3 km 0.7 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
300 m (500 m - 800 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 16,-

170 m (490 m - 660 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

60 m (480 m - 540 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
442 m (470 m - 912 m)
4.4 km 0.7 km 2.6 km 1.1 km
 • 5 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
190 m (458 m - 648 m)
0.9 km 0 km 0.9 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 21,-

Evaluation
193 m (302 m - 495 m)
1.5 km 0.4 km 1.1 km 0 km
 • 5 ski lifts
1-41 out of 41 ski resorts