Change sorting method:

Chūbu: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Chūbu Region (mountain station): All 178 ski resorts sorted according to elevation. in the Chūbu Region.


Highest ski resort in the Chūbu Region (2,307 m)

The ski resort Yokoteyama-Shibutoge (same elevation: Shigakogen Mountain Resort) is the highest ski resort in the Chūbu Region. With 2,307 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Chūbu Region.


Chūbu: highest ski resorts

51-178 out of 178 ski resorts

Evaluation
93 m (1504 m - 1597 m)
2.2 km 1.5 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 5000,- / approx. € 43,-

Evaluation
260 m (1330 m - 1590 m)
3 km 1 km 1 km 1 km
 • 2 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 43,-

Evaluation
110 m (1457 m - 1567 m)
1.8 km 1 km 0.5 km 0.3 km
 • 3 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 43,-

Evaluation
155 m (1409 m - 1564 m)
1.8 km 0.4 km 0.8 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 43,-

Evaluation
600 m (950 m - 1550 m)
24 km 10.8 km 7 km 6.2 km
 • 5 ski lifts
¥ 4900,- / approx. € 42,-

Evaluation
720 m (830 m - 1550 m)
15.9 km 7.1 km 6.4 km 2.4 km
 • 8 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

350 m (1200 m - 1550 m)
5 km 2 km 1.7 km 1.3 km
 • 7 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 33,-

Evaluation
155 m (1390 m - 1545 m)
7.1 km 2.1 km 3.4 km 1.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 30,-

Evaluation
227 m (1312 m - 1539 m)
6 km 2.6 km 3 km 0.4 km
 • 3 ski lifts
¥ 3700,- / approx. € 32,-

200 m (1300 m - 1500 m)
7 km 2.5 km 3.5 km 1 km
 • 4 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 38,-

600 m (900 m - 1500 m)
10 km 4 km 3.5 km 2.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 30,-

Evaluation
804 m (687 m - 1491 m)
20 km 9 km 8.4 km 2.6 km
 • 21 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 41,-

728 m (759 m - 1487 m)
 • 6 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

150 m (1300 m - 1450 m)
3 km 1.5 km 1.3 km 0.2 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

Evaluation
29 m (1412 m - 1441 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

230 m (1200 m - 1430 m)
3 km 1.5 km 1 km 0.5 km
 • 2 ski lifts

447 m (983 m - 1430 m)
30 km 12 km 9.6 km 8.4 km
 • 5 ski lifts
¥ 4900,- / approx. € 42,-

530 m (872 m - 1402 m)
20 km 8 km 6 km 6 km
 • 7 ski lifts
¥ 4800,- / approx. € 41,-

Evaluation
64 m (1337 m - 1401 m)
1.5 km 0.2 km 0.5 km 0.8 km
 • 1 ski lift
¥ 3800,- / approx. € 32,-

200 m (1200 m - 1400 m)
3 km 0.8 km 1.5 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 30,-

Evaluation
306 m (1091 m - 1397 m)
7 km 1.5 km 4 km 1.5 km
 • 5 ski lifts

84 m (1281 m - 1365 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
¥ 3400,- / approx. € 29,-

135 m (1225 m - 1360 m)
2 km 0.6 km 1.2 km 0.2 km
 • 2 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 26,-

Evaluation
610 m (749 m - 1359 m)
8 km 2 km 6 km 0 km
 • 7 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 33,-

190 m (1160 m - 1350 m)
2.2 km 1.5 km 0.5 km 0.2 km
 • 4 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 30,-

480 m (870 m - 1350 m)
15 km 4.5 km 6 km 4.5 km
 • 5 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 40,-

445 m (905 m - 1350 m)
25.4 km 9 km 9.1 km 7.3 km
 • 9 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 37,-

540 m (800 m - 1340 m)
34.8 km 10.4 km 12.2 km 12.2 km
 • 18 ski lifts
¥ 5000,- / approx. € 43,-

714 m (613 m - 1327 m)
20 km 6 km 8 km 6 km
 • 8 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 40,-

Evaluation
160 m (1145 m - 1305 m)
1.5 km 1.2 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 30,-

483 m (810 m - 1293 m)
 • 9 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

539 m (750 m - 1289 m)
50 km 25 km 15 km 10 km
 • 16 ski lifts
¥ 4400,- / approx. € 38,-

Evaluation
951 m (329 m - 1280 m)
16 km 6.8 km 5.2 km 4 km
 • 5 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 38,-

276 m (1000 m - 1276 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

430 m (830 m - 1260 m)
10 km 4 km 3 km 3 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 31,-

303 m (950 m - 1253 m)
2 km
 • 3 ski lifts
¥ 5700,- / approx. € 49,-

760 m (479 m - 1239 m)
27 km
 • 18 ski lifts
¥ 4100,- / approx. € 35,-

485 m (746 m - 1231 m)
 • 3 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

488 m (742 m - 1230 m)
 • 6 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 38,-

274 m (927 m - 1201 m)
7 km 5 km 2 km 0 km
 • 5 ski lifts
¥ 3700,- / approx. € 32,-

430 m (770 m - 1200 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

300 m (900 m - 1200 m)
5 km 2 km 2.5 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 31,-

460 m (740 m - 1200 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 4 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

400 m (800 m - 1200 m)
8 km 3 km 2.5 km 2.5 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 31,-

398 m (798 m - 1196 m)
2.8 km
 • 8 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

Evaluation
925 m (256 m - 1181 m)
33.8 km 14.8 km 12 km 7 km
 • 30 ski lifts
¥ 4600,- / approx. € 39,-

264 m (917 m - 1181 m)
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 30,-

320 m (838 m - 1158 m)
5 km 2.5 km 1.5 km 1 km
 • 2 ski lifts

667 m (491 m - 1158 m)
 • 5 ski lifts
¥ 4100,- / approx. € 35,-

Evaluation
215 m (940 m - 1155 m)
5.8 km 2.3 km 1.8 km 1.7 km
 • 9 ski lifts
¥ 5500,- / approx. € 47,-

300 m (850 m - 1150 m)
2 km 1.4 km 0.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

Evaluation
792 m (355 m - 1147 m)
12 km 1.5 km 6 km 4.5 km
 • 4 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 33,-

Evaluation
300 m (830 m - 1130 m)
5.5 km 2 km 3.5 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
197 m (931 m - 1128 m)
1.7 km 1 km 0.5 km 0.2 km
 • 1 ski lift

120 m (1000 m - 1120 m)
0.9 km 0.3 km 0.3 km 0.3 km
 • 1 ski lift
¥ 3500,- / approx. € 30,-

Evaluation
69 m (1045 m - 1114 m)
1 km 0.8 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 30,-

760 m (350 m - 1110 m)
15 km 3 km 9 km 3 km
 • 4 ski lifts

200 m (900 m - 1100 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 30,-

178 m (882 m - 1060 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 31,-

150 m (900 m - 1050 m)
1 km 0.5 km 0.4 km 0.1 km
 • 2 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

270 m (780 m - 1050 m)
5 km 2 km 2 km 1 km
 • 7 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

500 m (550 m - 1050 m)
20 km 8 km 8 km 4 km
 • 7 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

150 m (890 m - 1040 m)
4 km 1.4 km 1.8 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

730 m (300 m - 1030 m)
10 km 2 km 6 km 2 km
 • 4 ski lifts

181 m (839 m - 1020 m)
 • 2 ski lifts
¥ 5100,- / approx. € 44,-

585 m (400 m - 985 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 10 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

498 m (471 m - 969 m)
11.6 km
 • 5 ski lifts
¥ 4500,- / approx. € 38,-

315 m (650 m - 965 m)
6 km 2.5 km 2.5 km 1 km
 • 4 ski lifts
¥ 3700,- / approx. € 32,-

Evaluation
303 m (630 m - 933 m)
5 km 1 km 2.5 km 1.5 km
 • 3 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 26,-

716 m (215 m - 931 m)
16.5 km 12 km 3 km 1.5 km
 • 25 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

660 m (260 m - 920 m)
30 km 12 km 12 km 6 km
 • 11 ski lifts
¥ 4700,- / approx. € 40,-

300 m (600 m - 900 m)
5 km 1.5 km 2 km 1.5 km
 • 2 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

400 m (500 m - 900 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
107 m (789 m - 896 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 2500,- / approx. € 21,-

Evaluation
80 m (795 m - 875 m)
1.6 km 0.4 km 0.5 km 0.7 km
 • 1 ski lift
¥ 2500,- / approx. € 21,-

500 m (350 m - 850 m)
12 km 4 km 6 km 2 km
 • 6 ski lifts

200 m (650 m - 850 m)
7 km 2 km 3 km 2 km
 • 2 ski lifts

450 m (395 m - 845 m)
 • 7 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 36,-

Evaluation
225 m (600 m - 825 m)
2.8 km 0.4 km 1.7 km 0.7 km
 • 2 ski lifts
¥ 3400,- / approx. € 29,-

Evaluation
404 m (398 m - 802 m)
4.1 km 0.9 km 2.6 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

153 m (628 m - 781 m)
 • 3 ski lifts
¥ 3200,- / approx. € 27,-

226 m (549 m - 775 m)
2.5 km
 • 2 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 26,-

Evaluation
267 m (501 m - 768 m)
4.3 km 2 km 2.3 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3500,- / approx. € 30,-

Evaluation
321 m (434 m - 755 m)
8.8 km 2.7 km 4.4 km 1.7 km
 • 4 ski lifts
¥ 4300,- / approx. € 37,-

240 m (510 m - 750 m)
2 km 0.4 km 1.6 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3000,- / approx. € 26,-

396 m (347 m - 743 m)
8.4 km 3.8 km 3.2 km 1.4 km
 • 4 ski lifts
¥ 3900,- / approx. € 33,-

Evaluation
229 m (509 m - 738 m)
2.3 km 0.5 km 1.2 km 0.6 km
 • 3 ski lifts

489 m (246 m - 735 m)
 • 5 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 31,-

320 m (408 m - 728 m)
3 km 0.9 km 1.5 km 0.6 km
 • 4 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

Evaluation
300 m (420 m - 720 m)
3 km 1.5 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 26,-

256 m (452 m - 708 m)
 • 2 ski lifts

Evaluation
244 m (458 m - 702 m)
5.9 km 2.9 km 1.2 km 1.8 km
 • 9 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

Evaluation
553 m (148 m - 701 m)
11.9 km 5.5 km 5.6 km 0.8 km
 • 9 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

Evaluation
260 m (430 m - 690 m)
6 km 3 km 2 km 1 km
 • 5 ski lifts
¥ 4200,- / approx. € 36,-

290 m (396 m - 686 m)
 • 2 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 26,-

320 m (350 m - 670 m)
2.5 km 1 km 1 km 0.5 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
167 m (498 m - 665 m)
0.8 km 0.5 km 0.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 2000,- / approx. € 17,-

Evaluation
501 m (154 m - 655 m)
4.3 km 1.9 km 1.2 km 1.2 km
 • 2 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 26,-

Evaluation
315 m (335 m - 650 m)
2.5 km 2 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 31,-

254 m (392 m - 646 m)
4 km
 • 2 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 26,-

Evaluation
47 m (591 m - 638 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
172 m (454 m - 626 m)
5.7 km 3.5 km 2.2 km 0 km
 • 6 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

Evaluation
208 m (384 m - 592 m)
3 km 1.7 km 0.7 km 0.6 km
 • 4 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

Evaluation
111 m (469 m - 580 m)
1.9 km 1 km 0.9 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 2500,- / approx. € 21,-

Evaluation
369 m (210 m - 579 m)
10 km 4 km 4 km 2 km
 • 4 ski lifts
¥ 3500,- / approx. € 30,-

Evaluation
344 m (204 m - 548 m)
6.1 km 2.7 km 2.8 km 0.6 km
 • 4 ski lifts
¥ 3600,- / approx. € 31,-

150 m (390 m - 540 m)
4 km 1.6 km 1.2 km 1.2 km
 • 2 ski lifts
¥ 1540,- / approx. € 13,-

350 m (160 m - 510 m)
10 km 3 km 5 km 2 km
 • 4 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 26,-

Evaluation
334 m (163 m - 497 m)
6.4 km 2.8 km 2.3 km 1.3 km
 • 4 ski lifts
¥ 4000,- / approx. € 34,-

Evaluation
40 m (429 m - 469 m)
1 km 0.5 km 0.3 km 0.2 km
 • 1 ski lift
¥ 2000,- / approx. € 17,-

23 m (428 m - 451 m)
0.2 km 0.1 km 0.1 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 5500,- / approx. € 47,-

Evaluation
44 m (381 m - 425 m)
0.4 km 0.3 km 0.1 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 4200,- / approx. € 36,-

Evaluation
210 m (210 m - 420 m)
5 km 1.5 km 2 km 1.5 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
220 m (200 m - 420 m)
6 km 4.8 km 1.2 km 0 km
 • 5 ski lifts
¥ 3800,- / approx. € 32,-

274 m (129 m - 403 m)
4.5 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
117 m (282 m - 399 m)
1.6 km 1 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3600,- / approx. € 31,-

100 m (290 m - 390 m)
1.3 km 1.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
168 m (213 m - 381 m)
1.8 km 1.1 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
¥ 2500,- / approx. € 21,-

170 m (130 m - 300 m)
2 km 0.6 km 0.8 km 0.6 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
133 m (130 m - 263 m)
2.6 km 0.5 km 1.7 km 0.4 km
 • 3 ski lifts
¥ 3000,- / approx. € 26,-

Evaluation
120 m (138 m - 258 m)
1.5 km 0.7 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 3000,- / approx. € 26,-

66 m (181 m - 247 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
¥ 2000,- / approx. € 17,-

Evaluation
45 m (65 m - 110 m)
1.6 km 0.3 km 1 km 0.3 km
 • 1 ski lift

Evaluation
9 m (15 m - 24 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
¥ 5500,- / approx. € 47,-
51-178 out of 178 ski resorts