Change sorting method:

Transylvania: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Transylvania (mountain station): All 26 ski resorts sorted according to elevation. in Transylvania.


Highest ski resort in Transylvania (2,208 m)

The ski resort Balea Lac is the highest ski resort in Transylvania. With 2,208 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Transylvania.


Transylvania: highest ski resorts

1-26 out of 26 ski resorts

Evaluation
508 m (1700 m - 2208 m)
14 km 0 km 0 km 14 km
 • 1 ski lift

Evaluation
360 m (1650 m - 2010 m)
11.3 km 1.7 km 8.2 km 1.4 km
 • 3 ski lifts
RON 110,- / approx. € 23,-

Evaluation
738 m (1130 m - 1868 m)
19.7 km 2.3 km 15.5 km 1.9 km
 • 11 ski lifts
RON 110,- / approx. € 23,-

Evaluation
778 m (1021 m - 1799 m)
13.7 km 5.8 km 2.8 km 5.1 km
 • 10 ski lifts
RON 150,- / approx. € 31,-

Evaluation
420 m (1300 m - 1720 m)
8 km 0.6 km 4.3 km 3.1 km
 • 8 ski lifts

Evaluation
200 m (1480 m - 1680 m)
6 km 2.5 km 2 km 1.5 km
 • 5 ski lifts
RON 73,- / approx. € 15,-

Evaluation
330 m (1341 m - 1671 m)
7 km 5.5 km 1 km 0.5 km
 • 5 ski lifts

Evaluation
180 m (1490 m - 1670 m)
3.1 km 1.4 km 0.8 km 0.9 km
 • 2 ski lifts
RON 120,- / approx. € 25,-

Evaluation
267 m (1400 m - 1667 m)
1.6 km 0 km 1.6 km 0 km
 • 2 ski lifts
RON 90,- / approx. € 19,-

Evaluation
174 m (1369 m - 1543 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
218 m (1280 m - 1498 m)
1.6 km 1.3 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
411 m (1040 m - 1451 m)
7.4 km 1.8 km 4.4 km 1.2 km
 • 2 ski lifts
RON 140,- / approx. € 29,-

Evaluation
142 m (1300 m - 1442 m)
2.6 km 2.6 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts
RON 85,- / approx. € 18,-

160 m (1200 m - 1360 m)
0.8 km 0 km 0.8 km 0 km
 • 1 ski lift
RON 70,- / approx. € 15,-

Evaluation
246 m (940 m - 1186 m)
1.5 km 0.3 km 1.2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
570 m (600 m - 1170 m)
3 km 0.1 km 2.9 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
143 m (1007 m - 1150 m)
3.3 km 2.6 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift
RON 35,- / approx. € 7,-

Evaluation
136 m (936 m - 1072 m)
2 km 0.7 km 1 km 0.3 km
 • 1 ski lift

215 m (820 m - 1035 m)
2 km 1 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

150 m (780 m - 930 m)
0.8 km 0.6 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts

50 m (850 m - 900 m)
1.1 km 0 km 0.7 km 0.4 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
117 m (751 m - 868 m)
1.7 km 1.2 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
RON 65,- / approx. € 14,-

100 m (750 m - 850 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
RON 140,- / approx. € 29,-

100 m (700 m - 800 m)
0.5 km 0 km 0.5 km 0 km
 • 1 ski lift

95 m (645 m - 740 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
256 m (420 m - 676 m)
1.4 km 1.1 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
1-26 out of 26 ski resorts