Change sorting method:

Styria (Steiermark): highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Styria (Steiermark) (mountain station): All 71 ski resorts sorted according to elevation. in Styria (Steiermark).


Highest ski resort in Styria (Steiermark) (2,700 m)

The ski resort Dachstein Glacier (Dachsteingletscher) is the highest ski resort in Styria (Steiermark). With 2,700 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Styria (Steiermark).

Highest ski resort in Styria (Steiermark) – ski resort Dachstein Glacier (Dachsteingletscher)

Styria (Steiermark): highest ski resorts

51-71 out of 71 ski resorts

Evaluation
60 m (1010 m - 1070 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 21,-

Evaluation
180 m (840 m - 1020 m)
2 km 1.2 km 0.5 km 0.3 km
 • 2 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
135 m (870 m - 1005 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
203 m (800 m - 1003 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 23,-

Evaluation
236 m (764 m - 1000 m)
1 km 0.2 km 0.8 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
48 m (932 m - 980 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
56 m (870 m - 926 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
44 m (876 m - 920 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
122 m (788 m - 910 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
140 m (760 m - 900 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18.50

Evaluation
30 m (870 m - 900 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
66 m (784 m - 850 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 17,-

Evaluation
170 m (670 m - 840 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 10,-

Evaluation
50 m (450 m - 500 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 18,-

Evaluation
59 m (346 m - 405 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
25 m (378 m - 403 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 17,-
51-71 out of 71 ski resorts