Change sorting method:

Southwestern Poland: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Southwestern Poland (mountain station): All 36 ski resorts sorted according to elevation. in Southwestern Poland.


Highest ski resort in Southwestern Poland (1,362 m)

The ski resort Szklarska Poręba – Szrenica is the highest ski resort in Southwestern Poland. With 1,362 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Southwestern Poland.


Southwestern Poland: highest ski resorts

1-36 out of 36 ski resorts

Evaluation
655 m (707 m - 1362 m)
12 km 3.3 km 6.7 km 2 km
 • 8 ski lifts
PLN 109,- / approx. € 26,-

Evaluation
530 m (820 m - 1350 m)
5.8 km 2.6 km 1.7 km 1.5 km
 • 6 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-

Evaluation
415 m (835 m - 1250 m)
9.3 km 1.5 km 6.2 km 1.6 km
 • 9 ski lifts
PLN 110,- / approx. € 26,-

Evaluation
440 m (620 m - 1060 m)
2.5 km 0.8 km 1.7 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 130,- / approx. € 31,-

Evaluation
214 m (811 m - 1025 m)
21 km 13 km 7.8 km 0.2 km
 • 28 ski lifts
PLN 110,- / approx. € 26,-

Evaluation
202 m (692 m - 894 m)
3.3 km 1.9 km 0.8 km 0.6 km
 • 2 ski lifts
PLN 80,- / approx. € 19,-

110 m (740 m - 850 m)
2.4 km 1.3 km 1.1 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 60,- / approx. € 14,-

Evaluation
113 m (735 m - 848 m)
5.7 km 3 km 1.5 km 1.2 km
 • 6 ski lifts
PLN 69,- / approx. € 16,-

Evaluation
54 m (775 m - 829 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 90,- / approx. € 21,-

Evaluation
222 m (590 m - 812 m)
2.3 km 1.5 km 0 km 0.8 km
 • 2 ski lifts
PLN 50,- / approx. € 12,-

Evaluation
75 m (730 m - 805 m)
2.5 km 1.1 km 1.4 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 70,- / approx. € 16,-

83 m (720 m - 803 m)
2.5 km 2 km 0.4 km 0.1 km
 • 1 ski lift
PLN 50,- / approx. € 12,-

50 m (750 m - 800 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 55,- / approx. € 13,-

Evaluation
140 m (650 m - 790 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

60 m (730 m - 790 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 30,- / approx. € 7,-

Evaluation
47 m (738 m - 785 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

98 m (635 m - 733 m)
0.5 km 0.3 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 40,- / approx. € 9,-

110 m (620 m - 730 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

100 m (630 m - 730 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
22 m (699 m - 721 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

145 m (575 m - 720 m)
2.5 km 1 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 60,- / approx. € 14,-

Evaluation
75 m (640 m - 715 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
PLN 40,- / approx. € 9,-

Evaluation
201 m (500 m - 701 m)
3 km 2.3 km 0.7 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
104 m (595 m - 699 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 5 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
70 m (625 m - 695 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 65,- / approx. € 15,-

Evaluation
10 m (681 m - 691 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
150 m (530 m - 680 m)
4.5 km 3.5 km 1 km 0 km
 • 6 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
24 m (649 m - 673 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
40 m (617 m - 657 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
57 m (597 m - 654 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 60,- / approx. € 14,-

Evaluation
130 m (480 m - 610 m)
1.6 km 1 km 0.6 km 0 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
35 m (460 m - 495 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
20 m (345 m - 365 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
1-36 out of 36 ski resorts