Change sorting method:

Hochtaunus County: elevation differences of ski resorts

All 2 ski resorts in Hochtaunus County sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in Hochtaunus County (70 m)

The ski resort Treisberg (Schmitten) ​ 70 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in Hochtaunus County.


Ski resorts with the biggest elevation differences in Hochtaunus County

1-2 out of 2 ski resorts

Evaluation
70 m (512 m - 582 m)
1.1 km 1.1 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts

Evaluation
50 m (660 m - 710 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 16,-
1-2 out of 2 ski resorts