Change sorting method:

Hochtaunus County: elevation differences of ski resorts

All 3 ski resorts in Hochtaunus County sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in Hochtaunus County (70 m)

The ski resort Treisberg (Schmitten) ​ 70 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in Hochtaunus County.


Ski resorts with the biggest elevation differences in Hochtaunus County

1-3 out of 3 ski resorts
1-3 out of 3 ski resorts