Change sorting method:

Germany: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Germany (Deutschland) (mountain station): All 699 ski resorts sorted according to elevation. in Germany (Deutschland).


Highest ski resort in Germany (Deutschland) (2,720 m)

The ski resort Zugspitze is the highest ski resort in Germany (Deutschland). With 2,720 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Germany (Deutschland).

Highest ski resort in Germany (Deutschland) – ski resort Zugspitze
651-699 out of 699 ski resorts

Evaluation
40 m (380 m - 420 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
32 m (385 m - 417 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-

Evaluation
116 m (300 m - 416 m)
1.5 km 0.9 km 0.6 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
59 m (341 m - 400 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
23 m (371 m - 394 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
60 m (330 m - 390 m)
0.4 km 0.2 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 11.50

Evaluation
40 m (350 m - 390 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-

Evaluation
25 m (360 m - 385 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
71 m (305 m - 376 m)
0.6 km 0.3 km 0.2 km 0.1 km
 • 1 ski lift

Evaluation
26 m (344 m - 370 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (320 m - 360 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 12,-

Evaluation
60 m (300 m - 360 m)
0.3 km 0 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
30 m (320 m - 350 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
37 m (313 m - 350 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
47 m (266 m - 313 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 5,-

Evaluation
98 m (202 m - 300 m)
1 km 0.3 km 0.7 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
40 m (240 m - 280 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
20 m (250 m - 270 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (220 m - 270 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Test result
57 m (210 m - 267 m)
1 km 0.7 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Evaluation
28 m (140 m - 168 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
22 m (129 m - 151 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (100 m - 140 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
32 m (90 m - 122 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 37,-

Evaluation
15 m (100 m - 115 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 32,-

Evaluation
32 m (77 m - 109 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
651-699 out of 699 ski resorts