Change sorting method:

Auvergne-Rhône-Alpes: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in Auvergne-Rhône-Alpes (mountain station): All 110 ski resorts sorted according to elevation. in Auvergne-Rhône-Alpes.


Highest ski resort in Auvergne-Rhône-Alpes (3,842 m)

The ski resort Aiguille du Midi (Chamonix) is the highest ski resort in Auvergne-Rhône-Alpes. With 3,842 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in Auvergne-Rhône-Alpes.

Highest ski resort in Auvergne-Rhône-Alpes – ski resort Aiguille du Midi (Chamonix)
51-110 out of 110 ski resorts

Evaluation
415 m (1370 m - 1785 m)
24 km 18.2 km 4 km 1.8 km
 • 12 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
560 m (1200 m - 1760 m)
5 km 3 km 2 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
506 m (1245 m - 1751 m)
20 km 8 km 7 km 5 km
 • 10 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
794 m (936 m - 1730 m)
15 km 11 km 3 km 1 km
 • 8 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
380 m (1350 m - 1730 m)
16 km 10 km 4 km 2 km
 • 7 ski lifts
€ 21.30

Evaluation
660 m (1050 m - 1710 m)
20 km 10 km 8 km 2 km
 • 7 ski lifts
€ 19.90

Evaluation
254 m (1450 m - 1704 m)
18 km 12 km 5 km 1 km
 • 10 ski lifts
€ 16.40

Evaluation
445 m (1255 m - 1700 m)
29 km 22 km 5 km 2 km
 • 11 ski lifts
€ 17.50

Evaluation
450 m (1250 m - 1700 m)
13.7 km 12 km 1 km 0.7 km
 • 11 ski lifts
€ 17.50

Evaluation
340 m (1360 m - 1700 m)
1.3 km 0.8 km 0 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
€ 7,-

Evaluation
780 m (900 m - 1680 m)
20.3 km 5.5 km 12.6 km 2.2 km
 • 11 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
341 m (1325 m - 1666 m)
4.5 km 3 km 0.7 km 0.8 km
 • 8 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
588 m (1012 m - 1600 m)
18 km 12 km 5 km 1 km
 • 10 ski lifts
€ 19.90

Evaluation
490 m (1110 m - 1600 m)
12 km 5 km 5 km 2 km
 • 9 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
550 m (1050 m - 1600 m)
11 km 4 km 7 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 18.30

Evaluation
524 m (1050 m - 1574 m)
6.8 km 4.3 km 2 km 0.5 km
 • 8 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
268 m (1294 m - 1562 m)
8.1 km 5 km 2 km 1.1 km
 • 5 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
638 m (920 m - 1558 m)
3 km 1.3 km 1.4 km 0.3 km
 • 4 ski lifts
€ 11,-

Evaluation
596 m (945 m - 1541 m)
16 km 10 km 4 km 2 km
 • 9 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
533 m (1000 m - 1533 m)
18.3 km 6.2 km 8.2 km 3.9 km
 • 6 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
456 m (1070 m - 1526 m)
6.4 km 0.5 km 3.3 km 2.6 km
 • 4 ski lifts
€ 20,-

Evaluation
199 m (1326 m - 1525 m)
10.5 km 6 km 3 km 1.5 km
 • 6 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
361 m (1160 m - 1521 m)
6 km 6 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
255 m (1255 m - 1510 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
600 m (900 m - 1500 m)
30 km 15 km 12 km 3 km
 • 12 ski lifts
€ 26.50

Evaluation
154 m (1345 m - 1499 m)
3.7 km 2.4 km 0.5 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
€ 13.70

Evaluation
283 m (1165 m - 1448 m)
3 km 1.7 km 1.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Evaluation
140 m (1290 m - 1430 m)
2 km 0.5 km 1.5 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 6,-

Evaluation
597 m (818 m - 1415 m)
5.7 km 3.2 km 2.5 km 0 km
 • 6 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
200 m (1200 m - 1400 m)
3.5 km 2 km 1 km 0.5 km
 • 4 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
409 m (990 m - 1399 m)
2.5 km 1 km 1.5 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
180 m (1200 m - 1380 m)
2.4 km 1.2 km 1.2 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 12,-

Evaluation
139 m (1230 m - 1369 m)
5 km 3 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
250 m (1100 m - 1350 m)
15 km 13.7 km 1.3 km 0 km
 • 12 ski lifts
€ 19,-

Evaluation
357 m (993 m - 1350 m)
3.2 km 2 km 1.2 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 14,-

Evaluation
390 m (960 m - 1350 m)
4 km 1.5 km 2.5 km 0 km
 • 5 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
146 m (1154 m - 1300 m)
6 km 3 km 2 km 1 km
 • 5 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
100 m (1200 m - 1300 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8.50

Evaluation
290 m (950 m - 1240 m)
15 km 3 km 11 km 1 km
 • 6 ski lifts
€ 16,-

Evaluation
183 m (1050 m - 1233 m)
3.1 km 2.5 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 8.50

Evaluation
39 m (1161 m - 1200 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 6.50

Evaluation
78 m (1122 m - 1200 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 6 ski lifts

Evaluation
110 m (1085 m - 1195 m)
4 km 3 km 1 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 15,-

Evaluation
85 m (1110 m - 1195 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 9,-

Evaluation
90 m (1085 m - 1175 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 7,-

Evaluation
100 m (1000 m - 1100 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 9.50

Evaluation
55 m (1030 m - 1085 m)
0.3 km 0 km 0.3 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 2.50

110 m (970 m - 1080 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 12.50
51-110 out of 110 ski resorts