Change sorting method:

Switzerland: elevation differences of ski resorts

All 337 ski resorts in Switzerland (Schweiz) sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in Switzerland (Schweiz) (2,509 m)

The ski resort 4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon 2,509 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in Switzerland (Schweiz).

Biggest height difference in Switzerland (Schweiz) – ski resort 4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon
251-337 out of 337 ski resorts

Evaluation
100 m (1153 m - 1253 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
100 m (800 m - 900 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 14,- / approx. € 13,-

Evaluation
95 m (1205 m - 1300 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 16,- / approx. € 15,-

Evaluation
93 m (789 m - 882 m)
0.8 km 0.4 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 14,- / approx. € 13,-

Evaluation
93 m (1057 m - 1150 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
91 m (1000 m - 1091 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 24,- / approx. € 22,-

Evaluation
90 m (920 m - 1010 m)
1.8 km 1.6 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
90 m (460 m - 550 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
88 m (820 m - 908 m)
0.6 km 0.4 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
88 m (937 m - 1025 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
85 m (850 m - 935 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
80 m (890 m - 970 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 25,- / approx. € 23,-

Evaluation
80 m (850 m - 930 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
75 m (500 m - 575 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 18,- / approx. € 16,-

Evaluation
75 m (950 m - 1025 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 16,- / approx. € 15,-

Evaluation
75 m (575 m - 650 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
70 m (1180 m - 1250 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 21,- / approx. € 19,-

Evaluation
70 m (840 m - 910 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 22,- / approx. € 20,-

Evaluation
70 m (950 m - 1020 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 17,- / approx. € 15,-

Evaluation
68 m (798 m - 866 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 22,- / approx. € 20,-

Evaluation
65 m (625 m - 690 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
65 m (600 m - 665 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
62 m (1022 m - 1084 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 25,- / approx. € 23,-

Evaluation
60 m (1000 m - 1060 m)
1 km 0.8 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
60 m (970 m - 1030 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 26,- / approx. € 24,-

Evaluation
60 m (1550 m - 1610 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
60 m (800 m - 860 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 21,- / approx. € 19,-

Evaluation
60 m (1360 m - 1420 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
60 m (590 m - 650 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
60 m (1080 m - 1140 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
60 m (620 m - 680 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 16,- / approx. € 15,-

Evaluation
56 m (726 m - 782 m)
0.5 km 0.1 km 0.3 km 0.1 km
 • 1 ski lift

Evaluation
55 m (720 m - 775 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
52 m (1048 m - 1100 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 3,- / approx. € 3,-

Evaluation
50 m (1550 m - 1600 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
50 m (1550 m - 1600 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
50 m (1102 m - 1152 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 19,- / approx. € 17,-

Evaluation
50 m (1100 m - 1150 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
50 m (1450 m - 1500 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (425 m - 475 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
50 m (1050 m - 1100 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (1100 m - 1150 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
50 m (1460 m - 1510 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 16,- / approx. € 15,-

Evaluation
50 m (1200 m - 1250 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
49 m (1483 m - 1532 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
47 m (1403 m - 1450 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
46 m (838 m - 884 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
44 m (1304 m - 1348 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
43 m (605 m - 648 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
42 m (1708 m - 1750 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 35,- / approx. € 32,-

Evaluation
40 m (1180 m - 1220 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 18,- / approx. € 16,-

Evaluation
40 m (1129 m - 1169 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 20,- / approx. € 18,-

Evaluation
40 m (760 m - 800 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
40 m (900 m - 940 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (765 m - 805 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
40 m (520 m - 560 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 8,- / approx. € 7,-

Evaluation
40 m (660 m - 700 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (560 m - 600 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
40 m (700 m - 740 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
38 m (1087 m - 1125 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 18,- / approx. € 16,-

Evaluation
38 m (687 m - 725 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
35 m (900 m - 935 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 12,- / approx. € 11,-

Evaluation
30 m (600 m - 630 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
30 m (685 m - 715 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
30 m (1670 m - 1700 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 10,- / approx. € 9,-

Evaluation
30 m (660 m - 690 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 16,- / approx. € 15,-

Evaluation
30 m (460 m - 490 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 8,- / approx. € 7,-

Evaluation
30 m (1165 m - 1195 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 8,- / approx. € 7,-

Evaluation
30 m (570 m - 600 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (1320 m - 1350 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
30 m (860 m - 890 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
30 m (770 m - 800 m)
0.2 km 0 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 7.50 / approx. € 7,-

Evaluation
30 m (590 m - 620 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

28 m (862 m - 890 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
25 m (685 m - 710 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 15,- / approx. € 14,-

Evaluation
20 m (1180 m - 1200 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 16,- / approx. € 15,-

Evaluation
20 m (1100 m - 1120 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 5,- / approx. € 5,-

Evaluation
20 m (1650 m - 1670 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
15 m (925 m - 940 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 5,- / approx. € 5,-

Evaluation
15 m (1388 m - 1403 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
14 m (1421 m - 1435 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 8,- / approx. € 7,-

Evaluation
10 m (845 m - 855 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 5,- / approx. € 5,-

Evaluation
5 m (1450 m - 1455 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 5,- / approx. € 5,-
251-337 out of 337 ski resorts