Change sorting method:

Schwyz: elevation differences of ski resorts

All 15 ski resorts in the Canton of Schwyz sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in the Canton of Schwyz (791 m)

The ski resort Hoch-Ybrig – Unteriberg/Oberiberg 791 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in the Canton of Schwyz.


Ski resorts with the biggest elevation differences in the Canton of Schwyz

1-15 out of 15 ski resorts

Evaluation
791 m (1040 m - 1831 m)
50 km 15 km 30 km 5 km
 • 12 ski lifts
SFr. 55,- / approx. € 51,-

Evaluation
691 m (800 m - 1491 m)
12 km 6 km 6 km 0 km
 • 5 ski lifts
SFr. 39,- / approx. € 36,-

Evaluation
644 m (1012 m - 1656 m)
5 km 5 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts
SFr. 34,- / approx. € 31,-

Evaluation
635 m (1300 m - 1935 m)
35 km 1.2 km 23.8 km 10 km
 • 8 ski lifts
SFr. 50,- / approx. € 46,-

Evaluation
523 m (1070 m - 1593 m)
50 km 18 km 31 km 1 km
 • 15 ski lifts
SFr. 47,- / approx. € 44,-

Evaluation
510 m (750 m - 1260 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
437 m (1315 m - 1752 m)
9 km 4.5 km 4.5 km 0 km
 • 7 ski lifts
SFr. 50,- / approx. € 46,-

Evaluation
380 m (950 m - 1330 m)
10 km 5 km 3.5 km 1.5 km
 • 2 ski lifts
SFr. 28,- / approx. € 26,-

Evaluation
257 m (1092 m - 1349 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
SFr. 25,- / approx. € 23,-

Evaluation
195 m (1030 m - 1225 m)
2.5 km 2 km 0.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 12,- / approx. € 11,-

Evaluation
188 m (925 m - 1113 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
174 m (882 m - 1056 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
SFr. 32,- / approx. € 30,-

Evaluation
100 m (1100 m - 1200 m)
1.3 km 1.1 km 0.2 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 25,- / approx. € 23,-

Evaluation
70 m (950 m - 1020 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 17,- / approx. € 16,-

Evaluation
40 m (1180 m - 1220 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
SFr. 18,- / approx. € 17,-
1-15 out of 15 ski resorts