Change sorting method:

Polish Carpathians: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Polish Carpathians (mountain station): all 147 ski resorts sorted according to elevation in the Polish Carpathians


Highest ski resort in the Polish Carpathians (1,987 m)

The ski resort Kasprowy Wierch – Zakopane is the highest ski resort in the Polish Carpathians. With 1,987 m, it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Polish Carpathians.

Highest ski resort in the Polish Carpathians – ski resort Kasprowy Wierch – Zakopane

Polish Carpathians: highest ski resorts

1-50 out of 147 ski resorts

Test result
973 m (1014 m - 1987 m)
3.3 km 0 km 0 km 3.3 km
 • 4 ski lifts
PLN 199,- / approx. € 46,-

Evaluation
770 m (698 m - 1468 m)
12 km 4.6 km 7.4 km 0 km
 • 11 ski lifts
PLN 160,- / approx. € 37,-

Evaluation
99 m (1193 m - 1292 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
733 m (524 m - 1257 m)
36.6 km 22.4 km 9.8 km 4.4 km
 • 10 ski lifts
PLN 199,- / approx. € 46,-

Evaluation
83 m (1040 m - 1123 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Test result
261 m (859 m - 1120 m)
4 km 2 km 2 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 170,- / approx. € 40,-

Evaluation
65 m (1055 m - 1120 m)
1 km 0.6 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
470 m (644 m - 1114 m)
8.4 km 1.9 km 5.5 km 1 km
 • 10 ski lifts
PLN 162,- / approx. € 38,-

Evaluation
590 m (510 m - 1100 m)
2.5 km 0.5 km 2 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
212 m (878 m - 1090 m)
3.8 km 3.8 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
PLN 155,- / approx. € 36,-

Evaluation
332 m (713 m - 1045 m)
1.3 km 0.3 km 1 km 0 km
 • 4 ski lifts
PLN 145,- / approx. € 34,-

Test result
214 m (821 m - 1035 m)
4.6 km 1.3 km 2.3 km 1 km
 • 8 ski lifts
PLN 170,- / approx. € 40,-

Evaluation
126 m (894 m - 1020 m)
1.2 km 0.8 km 0.4 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
391 m (610 m - 1001 m)
11 km 7 km 4 km 0 km
 • 10 ski lifts
PLN 137,- / approx. € 32,-

Evaluation
339 m (655 m - 994 m)
2.4 km 0.6 km 1.8 km 0 km
 • 5 ski lifts
PLN 135,- / approx. € 31,-

Test result
140 m (831 m - 971 m)
2 km 2 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 170,- / approx. € 40,-

Test result
198 m (772 m - 970 m)
4 km 2.1 km 1 km 0.9 km
 • 6 ski lifts
PLN 170,- / approx. € 40,-

112 m (850 m - 962 m)
0.7 km 0.7 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
260 m (700 m - 960 m)
2.6 km 1.2 km 0.8 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
PLN 160,- / approx. € 37,-

Test result
55 m (905 m - 960 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts

Evaluation
90 m (868 m - 958 m)
1.8 km 1.2 km 0.5 km 0.1 km
 • 5 ski lifts
PLN 145,- / approx. € 34,-

Test result
38 m (917 m - 955 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 6 ski lifts
PLN 155,- / approx. € 36,-

Evaluation
152 m (802 m - 954 m)
5.5 km 2.8 km 2.1 km 0.6 km
 • 3 ski lifts
PLN 100,- / approx. € 23,-

Evaluation
60 m (892 m - 952 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
50 m (901 m - 951 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
29 m (913 m - 942 m)
0.1 km 0.1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
51 m (890 m - 941 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
20 m (919 m - 939 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Test result
234 m (704 m - 938 m)
21.3 km 17.3 km 4 km 0 km
 • 21 ski lifts
PLN 170,- / approx. € 40,-

Evaluation
137 m (784 m - 921 m)
4 km 2.4 km 1.6 km 0 km
 • 4 ski lifts
PLN 170,- / approx. € 40,-

Evaluation
185 m (728 m - 913 m)
3.1 km 1.2 km 1.2 km 0.7 km
 • 3 ski lifts

Evaluation
370 m (540 m - 910 m)
6.8 km 2 km 4 km 0.8 km
 • 5 ski lifts
PLN 70,- / approx. € 16,-

Evaluation
120 m (790 m - 910 m)
1.6 km 0.9 km 0.7 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
23 m (886 m - 909 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
15 m (890 m - 905 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts

Evaluation
292 m (610 m - 902 m)
2.9 km 1.6 km 1.3 km 0 km
 • 2 ski lifts
PLN 160,- / approx. € 37,-

Evaluation
130 m (770 m - 900 m)
2.2 km 1.4 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 165,- / approx. € 38,-

Evaluation
151 m (740 m - 891 m)
1.9 km 1.5 km 0.4 km 0 km
 • 3 ski lifts
PLN 155,- / approx. € 36,-

50 m (840 m - 890 m)
0.9 km 0.9 km 0 km 0 km
 • 5 ski lifts
PLN 130,- / approx. € 30,-

Evaluation
276 m (610 m - 886 m)
5.6 km 4.5 km 0.9 km 0.2 km
 • 5 ski lifts
PLN 145,- / approx. € 34,-

Evaluation
140 m (743 m - 883 m)
4.3 km 2 km 2.3 km 0 km
 • 3 ski lifts

30 m (850 m - 880 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
198 m (681 m - 879 m)
3 km 3 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
PLN 115,- / approx. € 27,-

Evaluation
112 m (750 m - 862 m)
1 km 0.8 km 0.2 km 0 km
 • 2 ski lifts
1-50 out of 147 ski resorts