Change sorting method:

Munich Region: elevation differences of ski resorts

All 11 ski resorts in the Munich Region sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in the Munich Region (50 m)

The ski resort Fröttmaninger Berg – Munich 50 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in the Munich Region.

Biggest height difference in the Munich Region – ski resort Fröttmaninger Berg – Munich

Ski resorts with the biggest elevation differences in the Munich Region

1-11 out of 11 ski resorts

Test result
40 m (420 m - 460 m)
1 km 0.7 km 0.3 km 0 km
  • 1 ski lift

Evaluation
34 m (574 m - 608 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 11,-

Test result
30 m (550 m - 580 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift

Evaluation
28 m (571 m - 599 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift

Evaluation
22 m (526 m - 548 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 8,-

Evaluation
22 m (471 m - 493 m)
0.2 km 0 km 0.2 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 5,-

Evaluation
18 m (473 m - 491 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-11 out of 11 ski resorts