Change sorting method:

Mostviertel: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the Mostviertel (mountain station): All 11 ski resorts sorted according to elevation. in the Mostviertel.


Highest ski resort in the Mostviertel (1,808 m)

The ski resort Hochkar – Göstling is the highest ski resort in the Mostviertel. With 1,808 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the Mostviertel.


Mostviertel: highest ski resorts

1-11 out of 11 ski resorts

Evaluation
428 m (1380 m - 1808 m)
19.2 km 5.7 km 10 km 3.5 km
  • 8 ski lifts
€ 40,-

Evaluation
826 m (800 m - 1626 m)
15.5 km 7 km 7 km 1.5 km
  • 4 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
614 m (812 m - 1426 m)
15.5 km 5.3 km 6.6 km 3.6 km
  • 8 ski lifts
€ 40,-

Evaluation
404 m (896 m - 1300 m)
12.5 km 8 km 2.5 km 2 km
  • 5 ski lifts
€ 38,-

Evaluation
280 m (870 m - 1150 m)
3.5 km 2 km 1.5 km 0 km
  • 2 ski lifts
€ 21.50

Evaluation
240 m (790 m - 1030 m)
4.5 km 2 km 2 km 0.5 km
  • 2 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
70 m (510 m - 580 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 14,-
1-11 out of 11 ski resorts