Change sorting method:

Kufsteinerland: elevation differences of ski resorts

All 6 ski resorts in Kufsteinerland sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in Kufsteinerland (225 m)

The ski resort Tirolina (Haltjochlift) – Hinterthiersee 225 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in Kufsteinerland.

Biggest height difference in Kufsteinerland – ski resort Tirolina (Haltjochlift) – Hinterthiersee

Ski resorts with the biggest elevation differences in Kufsteinerland

1-6 out of 6 ski resorts

Test result
225 m (852 m - 1077 m)
4 km 2 km 1.2 km 0.8 km
  • 2 ski lifts
€ 21,-

Evaluation
96 m (600 m - 696 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
  • 2 ski lifts

Evaluation
35 m (650 m - 685 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
€ 6.90

Evaluation
23 m (520 m - 543 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
  • 1 ski lift
1-6 out of 6 ski resorts