Change sorting method:

Ski lifts Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj)

All 21 ski resorts in the Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj) sorted according to the number of ski lifts.


Lifts Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj)

A total of 66 ski lifts are included in the Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj) .


Most lifts in the Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj) (16)

The ski resort Keilberg (Klínovec) has with 16 lifts the most ski lifts in the Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj).

Lifts Karlovy Vary Region (Karlovarský kraj) (for skiing)

1-21 out of 21 ski resorts

Test result
481 m (763 m - 1244 m)
31.5 km 17.3 km 10.5 km 3.7 km
 • 16 ski lifts
CZK 850,- / approx. € 34,-

Evaluation
307 m (721 m - 1028 m)
12 km 10 km 1.1 km 0.9 km
 • 6 ski lifts
CZK 680,- / approx. € 27,-

Evaluation
195 m (610 m - 805 m)
5.1 km 2.3 km 2.3 km 0.5 km
 • 6 ski lifts
CZK 475,- / approx. € 19,-

140 m (720 m - 860 m)
2.4 km 1.7 km 0.7 km 0 km
 • 5 ski lifts
CZK 240,- / approx. € 10,-

90 m (840 m - 930 m)
2 km 1.2 km 0.8 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 300,- / approx. € 12,-

60 m (850 m - 910 m)
0.3 km 0.3 km 0 km 0 km
 • 4 ski lifts
CZK 280,- / approx. € 11,-

Evaluation
110 m (648 m - 758 m)
1.6 km 1 km 0.6 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 370,- / approx. € 15,-

Evaluation
130 m (800 m - 930 m)
3.6 km 1.4 km 1.7 km 0.5 km
 • 3 ski lifts
CZK 360,- / approx. € 14,-

130 m (620 m - 750 m)
1.8 km 1 km 0.8 km 0 km
 • 3 ski lifts
CZK 240,- / approx. € 10,-

Evaluation
180 m (620 m - 800 m)
3.1 km 1.5 km 0.8 km 0.8 km
 • 2 ski lifts
CZK 250,- / approx. € 10,-

Test result
62 m (1028 m - 1090 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 310,- / approx. € 12,-

Evaluation
47 m (1031 m - 1078 m)
1.4 km 1.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 390,- / approx. € 16,-

Evaluation
90 m (723 m - 813 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
CZK 370,- / approx. € 15,-

Test result
190 m (700 m - 890 m)
2.9 km 1.3 km 0.9 km 0.7 km
 • 1 ski lift
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
93 m (874 m - 967 m)
1.2 km 1.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 200,- / approx. € 8,-

Evaluation
140 m (540 m - 680 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
150 m (590 m - 740 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 300,- / approx. € 12,-

Evaluation
40 m (550 m - 590 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

25 m (847 m - 872 m)
0.4 km 0.4 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
CZK 150,- / approx. € 6,-
1-21 out of 21 ski resorts