Change sorting method:

High Tauern: elevation differences of ski resorts

All 22 ski resorts in the High Tauern sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in the High Tauern (2,261 m)

The ski resort Kitzsteinhorn/Maiskogel – Kaprun 2,261 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in the High Tauern.

Biggest height difference in the High Tauern – ski resort Kitzsteinhorn/Maiskogel – Kaprun

Ski resorts with the biggest elevation differences in the High Tauern

1-22 out of 22 ski resorts

Test result
2261 m (768 m - 3029 m)
61 km 29 km 23 km 9 km
 • 21 ski lifts
€ 53,-

Test result
1402 m (1020 m - 2422 m)
44.6 km 9.5 km 24.5 km 10.6 km
 • 14 ski lifts
€ 52,-

Test result
1370 m (1266 m - 2636 m)
12.8 km 2.8 km 5 km 5 km
 • 5 ski lifts
€ 50,-

Test result
1225 m (950 m - 2175 m)
32.5 km 15 km 12.5 km 5 km
 • 10 ski lifts
€ 46.50

Test result
1154 m (1066 m - 2220 m)
70 km 10 km 50 km 10 km
 • 16 ski lifts
€ 49,-

Test result
1118 m (1482 m - 2600 m)
23 km 6 km 15 km 2 km
 • 8 ski lifts
€ 40,-

Test result
1065 m (1585 m - 2650 m)
18.2 km 3.5 km 13.2 km 1.5 km
 • 3 ski lifts
€ 58.50

Evaluation
928 m (1079 m - 2007 m)
11.9 km 3.5 km 6.4 km 2 km
 • 3 ski lifts
€ 39,-

Evaluation
284 m (1012 m - 1296 m)
3 km 2 km 1 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
147 m (838 m - 985 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 13,-

Evaluation
128 m (1312 m - 1440 m)
2 km 1 km 0.5 km 0.5 km
 • 2 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
80 m (1110 m - 1190 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Evaluation
65 m (770 m - 835 m)
1.5 km 1 km 0.5 km 0 km
 • 2 ski lifts
1-22 out of 22 ski resorts