Change sorting method:

Freizeitticket Tirol: elevation differences of ski resorts

All 32 ski resorts in the Freizeitticket Tirol Area of Validity sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in the Freizeitticket Tirol Area of Validity (1,515 m)

The ski resort Stubai Glacier (Stubaier Gletscher) 1,515 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in the Freizeitticket Tirol Area of Validity .

Biggest height difference in the Freizeitticket Tirol Area of Validity – ski resort Stubai Glacier (Stubaier Gletscher)

Ski resorts with the biggest elevation differences in the Freizeitticket Tirol Area of Validity

1-32 out of 32 ski resorts

Test result
1515 m (1697 m - 3212 m)
65 km 25 km 15 km 25 km
 • 22 ski lifts
€ 52,-

Test result
1510 m (1180 m - 2690 m)
40 km 10 km 25 km 5 km
 • 6 ski lifts
€ 44,-

Test result
1396 m (860 m - 2256 m)
13.9 km 0.5 km 13 km 0.4 km
 • 5 ski lifts
€ 40,-

Test result
1354 m (950 m - 2304 m)
23 km 6.5 km 15.5 km 1 km
 • 6 ski lifts
€ 36.50

Test result
1289 m (1793 m - 3082 m)
107.7 km 60.2 km 33.2 km 14.3 km
 • 23 ski lifts
€ 60,-

Test result
1231 m (1009 m - 2240 m)
22 km 12 km 6.8 km 3.2 km
 • 9 ski lifts
€ 42,-

Test result
1180 m (820 m - 2000 m)
13 km 7 km 4 km 2 km
 • 5 ski lifts
€ 33,-

Test result
1132 m (1048 m - 2180 m)
29 km 10 km 10 km 9 km
 • 5 ski lifts
€ 42.40

Evaluation
1099 m (981 m - 2080 m)
1.5 km 0 km 1.5 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 33,-

Test result
1071 m (619 m - 1690 m)
22 km 10 km 9 km 3 km
 • 10 ski lifts
€ 41,-

Evaluation
956 m (1009 m - 1965 m)
19 km 5 km 10 km 4 km
 • 5 ski lifts
€ 40,-

Test result
880 m (920 m - 1800 m)
16 km 7 km 8 km 1 km
 • 4 ski lifts
€ 38.50

Test result
834 m (1230 m - 2064 m)
18.3 km 11.4 km 5.9 km 1 km
 • 11 ski lifts
€ 48,-

Test result
760 m (1580 m - 2340 m)
30 km 7 km 21 km 2 km
 • 10 ski lifts
€ 43,-

Evaluation
714 m (960 m - 1674 m)
5.7 km 2.2 km 3.5 km 0 km
 • 4 ski lifts
€ 35.50

Test result
700 m (1600 m - 2300 m)
43 km 6 km 25 km 12 km
 • 10 ski lifts
€ 43.50

Test result
582 m (1938 m - 2520 m)
47.3 km 9.3 km 26.8 km 11.2 km
 • 11 ski lifts
€ 43,-

Test result
535 m (1352 m - 1887 m)
14 km 9.5 km 2.4 km 2.1 km
 • 3 ski lifts
€ 34,-

Evaluation
250 m (1250 m - 1500 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 23,-

Evaluation
223 m (1140 m - 1363 m)
8 km 3 km 3 km 2 km
 • 3 ski lifts
€ 32,-

Evaluation
117 m (1200 m - 1317 m)
0.8 km 0.8 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 10,-

Evaluation
112 m (1037 m - 1149 m)
0.4 km 0 km 0.4 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 11,-

Evaluation
106 m (870 m - 976 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 20,-

Evaluation
100 m (900 m - 1000 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
90 m (1185 m - 1275 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 14,-

Test result
86 m (918 m - 1004 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 19,-

Test result
79 m (1189 m - 1268 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 15,-

Evaluation
60 m (750 m - 810 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
47 m (1167 m - 1214 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 30.50

Evaluation
40 m (1177 m - 1217 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 30.50
1-32 out of 32 ski resorts