Change sorting method:

Season end Schwarzwaldhochstrasse (ski finish date)

Ski resorts sorted according to season end date on the Schwarzwaldhochstrasse (season finale or end of season on the Schwarzwaldhochstrasse)


Schwarzwaldhochstrasse: end of the ski season

10 ski resorts with a season end date on the Schwarzwaldhochstrasse


Map: end of season on the Schwarzwaldhochstrasse for skiing

Show map
Schwarzwaldhochstrasse – switch to

Schwarzwaldhochstrasse: end of the ski season

1-10 out of 10 ski resorts

Season 2017-12-02 - 2018-04-02
Status Ski resort closed

Season 2017-12-02 - 2018-04-02
Status Ski resort closed

Season 2017-12-16 - 2018-03-25
Status Ski resort closed

Season 2017-12-02 - 2018-03-18
Status Ski resort closed

Season 2017-12-09 - 2018-03-18
Status Ski resort closed

Season 2017-12-02 - 2018-03-18
Status Ski resort closed

Season 2017-12-09 - 2018-03-18
Status Ski resort closed
1-10 out of 10 ski resorts