Change sorting method:

Schwaz: highest ski resorts

List of the highest ski resorts in the District of Schwaz (mountain station): All 17 ski resorts sorted according to elevation. in the District of Schwaz.


Highest ski resort in the District of Schwaz (3,250 m)

The ski resort Hintertux Glacier (Hintertuxer Gletscher) is the highest ski resort in the District of Schwaz. With 3,250 m , it has the highest slope/ski slope or the highest ski lift/lift in the District of Schwaz.

Highest ski resort in the District of Schwaz – ski resort Hintertux Glacier (Hintertuxer Gletscher)

Schwaz: highest ski resorts

1-17 out of 17 ski resorts

Test result
1750 m (1500 m - 3250 m)
60 km 14 km 35 km 11 km
 • 21 ski lifts
€ 57.50

Test result
1404 m (650 m - 2054 m)
17.1 km 3.6 km 10.8 km 2.7 km
 • 7 ski lifts
€ 59,-

Test result
535 m (1352 m - 1887 m)
14 km 9.5 km 2.4 km 2.1 km
 • 3 ski lifts
€ 34,-

Test result
855 m (985 m - 1840 m)
11 km 1 km 8 km 2 km
 • 3 ski lifts
€ 34.50

907 m (929 m - 1836 m)
10 km 1 km 8 km 1 km
 • 5 ski lifts
€ 57.50

Test result
850 m (950 m - 1800 m)
27 km 6 km 16 km 5 km
 • 11 ski lifts
€ 49,-

Test result
600 m (960 m - 1560 m)
13 km 7 km 6 km 0 km
 • 7 ski lifts
€ 30,-

Evaluation
250 m (1250 m - 1500 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 23,-

Evaluation
200 m (1050 m - 1250 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 3 ski lifts
€ 25,-

Evaluation
30 m (990 m - 1020 m)
0.2 km 0.2 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift
€ 8,-

Evaluation
100 m (900 m - 1000 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 22,-

Evaluation
25 m (720 m - 745 m)
1 km 1 km 0 km 0 km
 • 1 ski lift

Test result
130 m (560 m - 690 m)
0.5 km 0.5 km 0 km 0 km
 • 2 ski lifts
€ 21,-
1-17 out of 17 ski resorts