Change sorting method:

Samara: elevation differences of ski resorts

All 3 ski resorts in the Samara Oblast sorted according to elevation difference.


Biggest height difference in the Samara Oblast (168 m)

The ski resort SOK – Krasnaya Glinka ​ 168 m has the biggest elevation difference of all ski resorts in the Samara Oblast.


Ski resorts with the biggest elevation differences in the Samara Oblast

1-3 out of 3 ski resorts

Evaluation
168 m (72 m - 240 m)
6.6 km 5.9 km 0.7 km 0 km
  • 9 ski lifts

Evaluation
100 m (110 m - 210 m)
0.6 km 0.6 km 0 km 0 km
  • 3 ski lifts
RUB 500,- / approx. € 7,-

Evaluation
70 m (62 m - 132 m)
1.5 km 1.5 km 0 km 0 km
  • 3 ski lifts
1-3 out of 3 ski resorts